1 NLOO (Netwerk Landelijke Ouder Organisaties)


Home

Organisaties

Activiteiten

Actualiteiten

Links

Algemene Ouder Organisatie (AOO)

Reacties

       

Actualiteiten

Overzicht:
 1 Actieplan sociale veiligheid op school
 2 Toegelaten eindtoetsen basisonderwijs bekend
 3 Thuisonderwijs
 4 Actieplan sociale veiligheid op school
 5 Gezamenlijke aanpak tegen pesten
 6 Vernieuwingen in het toezicht
 7 GGD moet stoppen met vragenlijst over seksueel gedrag
 8 Eerste basisscholen van start met tweetalig onderwijs
 9 Thuisonderwijs
 10 Verbeterde aansluiting mbo-hbo
 11 Sociale uitgaven en Gezinspolitiek
 12 Schoolboeken
 13 Begrotingsafspraken 2014
 14 Extra geld voor verhoging kinderopvangtoeslag
 15 De Miljoenennota: Wat zijn de gevolgen voor uw gezin?
 16 Kinderen betalen de rekening van de crisis
 17 IS het voor een cijfer? Praktijkboek over motivatie in het onderwijs
 18 Effectief pesten tegengaan
 19 Pestprotocollen te vrijblijvend
 20 Zwartboek over pesten op school
 21 Rapport dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs verschenen
 22 Positie van ouders in het onderwijs
 23 Omringd door zorg, toch niet veilig
 24 Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig
 25 Politiek en toekomst van het gezin
 26 Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling dyslectische leerling
 27 Blog over Jeugdzorg
 28 Ouders en voortgezet onderwijs
 29 Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen
 30 Verscherpte exameneisen voortgezet onderwijs
 31 Nieuwe regels kinderopvang duperen ouders
 32 Passend onderwijs
 33 Dag van het vergeten kind
 34 Brief minister Van Bijsterveldt over betrokkendheid ouders bij school
    34.1 School en ouder, zoek de band
    34.2 Minister weigert gemeenten instemmingsrecht passend onderwijs
 35 Bijzondere leerstoel jeugdbescherming
 36 School moet visie op ouders hebben
 37 Voortijdig schoolverlaters en examenkwaliteit
 38 Partnerschap tussen ouders en school
 39 Data zomervakantie
 40 Ouders ondermijnen gezag leraar
 41 Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?
 42 Website voor andere schooltijden
 43 Nieuwe exameneisen
 44 Een stelsel dat kinderen stimuleert en ondersteunt
 45 Geen kind buiten spel!
 46 Elk kind nu een nummer voor de Overheid!
 47 Ouders, laat je stem horen!
 48 Rapport: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)
 49 Veel scholen bezuinigen op leraren
 50 Scholen snijden in budget voor leraren
 51 Mening van ouders gevraagd.
 52 Nieuwsbrief Havoplus
 53 Actieplannen OCW
 54 Verantwoordingsdag website online
 55 Veiligheid op school
 56 Invoering passend onderwijs
 57 Hoera! Ik ga weer naar school
 58 Lokale hulpverlening aan kinderen in armoede
 59 Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding
    59.1 Aan Ouders en verwanten van een overleden kind.
 60 Het VN-verdrag Waarmaken!
 61 Taxatielijst voor Ouderfunctioneren
 62 Code oranje: wees alert!
 63 Minister zet ouders nu echt buiten spel
 64 Langer zwangerschapsverlof moeders couveusekinderen
 65 ADHD: sterke verbetering na RED-dieet
 66 Vorig schooljaar 2.500 leerplichtige thuiszitters
 67 Pijlers voor een nieuw jeugdbeleid
 68 Van Bijsterveldt: Terug naar de kern in het onderwijs
 69 Educatie op het MBO?
 70 Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting
 71 Iederwijs is geschiedenis
 72 Contract betrekt ouders bij school en kind
 73 Bij welke leraar zit jouw kind? (en hoe ga je ermee om?)
 74 Kinderombudsman in 2011
 75 Diagnose te laat gesteld
 76 Ouders meer kwijt aan kinderopvang
 77 De hoogte van de ouderbijdrage
 78 aanpak helpt onderwijs te verbeteren
 79 De Ombudslijn MBO
 80 Bijeenkomst Katinka Slump
 81 Extra tegemoetkoming voor alleenverdiener met ernstig gehandicapt kind
 82 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010
 83 Nieuwe wetten in 2010
 84 Bedragen kinderbijslag en kindgebonden budget 2010
 85 Twaalfminners standaard naar jeugdzorg na plegen delict
 86 Ouders vinden grenzen stellen moeilijk
 87 Meer geld alleenverdiener met gehandicapt kind
 88 Wat verandert er voor u in de zorg in 2010?
 89 Uitstel kinderbijslag als ouders aanwijzing niet opvolgen!
 90 Petitie tegen nieuwe regeling kinderopvang
 91 Eisen Jeugdzorg
 92 Dijksma past eisen gastouderopvang aan
 93 Jan Brouwersprijs
 94 Structuurvereenvoudiging van de jeugdzorg nodig
 95 Evaluatie wet op de Jeugdzorg
 96 Passend onderwijs ingrijpend veranderd
 97 Ouders tegen verlengd dagarrangement
 98 Veel ouders weten zich soms geen raad met gedrag kinderen
 99 Rouvoet: jeugdzorg zal ingrijpend veranderen
 100 Gevolgen voor huishoudens met extra zorgkosten
 101 Prinsjesdag 2009
 102 Toch een kans op Passend Onderwijs?
 103 Meldpunt over misstanden gratis schoolboeken
 104 Investeren rondom kinderen
 105 Geef uw mening! Nationaal scholenonderzoek
 106 Wat vinden ouders van de kwaliteit van ons onderwijs?
 107 Symposium Ned. Vereniging voor Onderwijsrecht
 108 In gesprek over verantwoordelijk burgerschap
 109 Geen inflatiecorrectie kinderbijslag en kindgebonden budget
 110 Wijzigingen schooljaar 2009-2010
 111 Regionale elektronische patientendossiers
 112 Draai geldkraan voor gekke kinderen dicht
 113 Oudercontract in Rotterdam
 114 Scheiding ouder - kind: In het belang van het kind?
 115 Nijmegen geeft bindend schooladvies
 116 Praat mee over Passend Onderwijs!
 117 Fusietoets moet keuzevrijheid waarborgen
 118 Extra geld voor gezinnen: kindgebonden budget
 119 Effectiviteit Jeugdzorg
 120 SP en Ouderbijdrage
 121 Iederwijsscholen krijgen subsidie
 122 Gezinsnota Minister Rouvoet
 123 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en Jeugdzorg
 124 School heeft groot tekort hulpouders
 125 Rouvoet: geen verbreding elektronisch kinddossier
    125.1 Regels rond EKD
 126 Website Alcohol
 127 Mars tegen geweld tegen kinderen
 128 Klas overslaan? Geen probleem, behalve in de brugklas
 129 Grote verschillen in rekenprestaties scholen
 130 Meer geld naar gezinnen
 131 Wat verandert er in 2009 voor gezinnen?
 132 Vernieuwde Meldcode Kindermishandeling KNMG - meldcodes worden verplicht
 133 Versterking voor gezinnen
 134 Gastouderschap gunstiger dan kinderdagverblijf!
 135 Versterking voor gezinnen
 136 Gratis Schoolboeken
 137 Geld voor onderwijs hoogbegaafden
 138 Basisschool nog slechter in rekenen dan in taal
 139 Rouvoet moet vertrouwenscrisis bij Bureau Jeugdzorg serieus nemen
 140 EKD
 141 Kabinet: Meer bescherming voor kinderen
 142 Kabinet neemt lessen commissie Dijsselbloem ter harte
 143 De Coalitie voor Inclusie
 144 Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld
 145 Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen
 146 Subsidie voor gastouders versoberd
 147 Bijna 1 op de 5 meldingen vals!
 148 Aanpak zwarte en witte scholen
 149 Eenzame jongere zit veel op MSN
 150 Kabinet neemt lessen commissie Dijsselbloem ter harte
 151 Samenwerken in zorgadviesteams werkt
 152 Het lerarentekort gaat iedereen aan, binnen en buiten de school
 153 Gratis schoolboeken bijna definitief
 154 Opvoeden zonder geweld
 155 Zwakke scholen
 156 Hoe rijk is mijn school?
 157 Binnenkort overal spijbelrechters
 158 Dag van de leerplicht
 159 Hoger kindgebonden budget in 2009
 160 Ouders minder vrij in schoolkeuze
 161 Dyslexie in het basispakket
 162 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 163 Dag van de privacy
 164 Schoolboeken toch niet gratis?
 165 Notabene het gezin
 166 Overzicht slechte en zwakke scholen
 167 Gelderse aanpak kindermishandeling
 168 Ouders mogen niet meer basisschool kiezen
 169 80 miljoen euro voor steun arme kinderen
 170 Werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar
 171 Ouder bestraft voor privéles hoogbegaafde
 172 70 miljoen euro voor passend onderwijs
 173 Scholieren mogen docenten online cijfers geven
 174 Geen nutteloze uren meer voor scholieren
 175 Meer bescherming voor kinderen
 176 Onderzoeksprogramma 'Zorg voor Jeugd'
 177 Jeugdzorgervaringen: De kant van het kind!
 178 Beeld jongeren veel te negatief
 179 Leraren verdeeld over gratis boeken
 180 Meet wat je (m)eet
 181 Kwart leraren in Den Haag is onbevoegd
 182 Onderwijsmeter 2007
 183 Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs
 184 NIeuwe ontwikkelingen rond Landelijk elektronisch kinddossier
 185 Jeugdmonitor
 186 Website voor jongeren met chronische aandoeningen.
 187 Dé oplossing voor te zware schooltassen:
 188 Welke tegemoetkoming
 189 Geen collegegeld bij een IQ vanaf 130
 190 Kinderopvang
 191 Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO)
 192 Voortijdige schoolverlaters
 193 School in Woerden voor hoogbegaafden
 194 Opvang wil andere schooltijden
 195 Slechts deel schoolboeken gratis
 196 Slechte integratie leerling met handicap
 197 Leerlinggebonden financiering ondoelmatig
 198 Weer zo'n 'school'voorbeeld van praten óver ouders in plaats van praten mét ouders:
 199 AWBZ-zorg aanvragen
 200 De kwaliteit van ons onderwijs(?)
 201 Gratis schoolboeken: Plasterk moet alles op alles zetten
 202 Gratis schoolboeken jaar uitgesteld
 203 Kindgebonden budget in twee fasen ingevoerd
 204 Virtuele Kindertop in de lucht
 205 Meldpunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering
 206 Zo kan het ook
 207 Hoe de overheid over ouders denkt
 208 Ouders hebben rechten in het onderwijs
 209 Geef het kabinet uw mening over veiligheid en respect
 210 Het Elektronisch Kinddossier
 211 Aanpak taalachterstand bij peuter in achterstandswijk
 212 Donderdag 15 maart: Dag van Leerplicht
 213 Uitstel van ouderschap
 214 Kinderen in achterstandswijken
 215 Kinderen en Overgewicht
 216 Lof voor plan plusschool
 217 Nederlandse kinderen het gelukkigste
 218 Onrust rond plusklassen
 219 De toekomst van het rugzakje
 220 Huiswerkbegeleiding
 221 Jeugdcommissaris: 207 miljoen extra voor onderwijs aan zorgleerlingen
 222 Zedendelinquent aan banden
 223 Schrijf mee met Loesje over schoolkwaliteit
 224 Van wie is de school?
 225 De school op zijn best
 226 Vaker kennisachterstand studenten
 227 School aansprakelijk
 228 Leuk bericht
 229 Meldpunt intimidatie (BON)
 230 Brief aan de minister van onderwijs
 231 Gedragsproblemen / Met de schooljeugd gaat het prima
 232 Alle kinderen recht op passend onderwijs
 233 Justitie gaat goedgedrag-bewijs na
 234 Wat wil de politiek met het jeugdbeleid?
 235 Eindtoets basisonderwijs op termijn verplicht
 236 Moeders verliezen recht op gelijke betaling
 237 Alle gegevens jongeren vastleggen
 238 Wat beloven de politieke partijen ons voor het gezin?
 239 Wat beloven de politieke partijen ons voor het onderwijs?
 240 Aanpak probleemjongeren
 241 Relatief minder geld voor onderwijs
 242 Amendement: nu gratis schoolboeken
 243 10 punten flyer
 244 School niet verplicht tot veiligheid!
 245 Daarom gratis schoolboeken
 246 Mes in kosten speciaal onderwijs
 247 Veilig op school?
 248 Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar
 249 Onderwijs als Kinderrecht
 250 PvdA en arbeidsparticipatie van ouders
 251 Grootste deel jeugd maakt het goed
 252 Maak het kind tot gespreksonderwerp
 253 Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten
 254 Voor de ouders resten de wc's
 255 Petitie t.b.v. ouders van kinderen met een beperking
 256 Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
 257 Symposium over onderwijs
    257.1 Het verslag
 258 Staatsopvoeding
 259 Eerste aparte school voor hoogbegaafden
 260 Dommer dan dom?
 261 Amsterdam start Onderwijs-ConsumentenOrganisatie voor ouders en leerlingen
 262 Uitzending Netwerk: Hoe houden we onze kinderen op school?
 263 Zesduizend kinderen wachten op hulp
 264 Dag van de leerplicht
 265 Reactie op "De tien afspraken" van Asscher
    265.1 Het vervolg
 266 De vijfsporenaanpak bij pesten
 267 Wettelijke privacy bij uitwisselen leerlinggegevens
 268 Basisschool houdt grote "schoonmaak"
 269 Lastige leerling sneller naar speciaal onderwijs
 270 Discussie over gemengde scholen
 271 Proefschrift: Recht doen aan leerlingen en ouders
 272 Belevingsmonitor: falende opvoeding vergroot crimineel gedrag
 273 Lagere kinderbijslag voor drop-outs
    273.1 Reactie van de staatsecretaris
 274 Nederlandse ouder krijgt weinig subsidie voor kind

4. Actieplan sociale veiligheid op school

Het gezamenlijke 'Actieplan sociale veiligheid op school' van de PO-Raad en de VO-raad beoogt scholen te ondersteunen bij de verbetering van de sociale veiligheid in de school. Download het: hier.

2. Toegelaten eindtoetsen basisonderwijs bekend

Nieuwsbericht | 12-11-2014
  Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag besloten om, naast de centrale eindtoets van de overheid, het gebruik van twee andere toe te laten in het basisonderwijs. Het gaat om de eindtoetsen ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Lees verder: hier.

  3. Thuisonderwijs

  Of je er nu als ouder bewust voor hebt gekozen, je kind tijdelijk thuis zit bij gebrek aan passend onderwijs of je kind is vrijgesteld van de leerplicht, omdat het echt niet meer ging...

  Al deze ouders hebben 1 ding gemeen: Je hebt een kind dat thuisonderwijs krijgt. Zie: nietnaarschool.nl/.

  4. Actieplan sociale veiligheid op school

  Het gezamenlijke 'Actieplan sociale veiligheid op school' van de PO-Raad en de VO-raad beoogt scholen te ondersteunen bij de verbetering van de sociale veiligheid in de school. Download het: hier.

  5. Gezamenlijke aanpak tegen pesten

  Een kind dat zich niet veilig voelt, komt niet aan leren toe. Staatssecretaris Dekker en de sectorraden hebben daarom afspraken gemaakt om pesten aan te pakken en de bewustwording in de sector blijvend te stimuleren. Om te zorgen dat alle scholen werk maken van het aanpakken van pesten, wordt in de sectorwetten voor het primair en voortgezet onderwijs opgenomen dat scholen verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school. Zie hier.

  6. Vernieuwingen in het toezicht

  Zie hier het nieuwe passend onderwijs: Toezicht in verandering.

  7. GGD moet stoppen met vragenlijst over seksueel gedrag

  Ouderorganisaties en regeringspartij VVD hebben geschokt gereageerd op vragenlijsten die door de GGD aan tweedeklassers worden voorgelegd. De jongeren van 13 en 14 jaar worden hiermee op een zeer expliciete manier gevraagd naar hun seksuele ervaringen. Dit meldt het AD.

  Lees het hele artikel!

  Dit speelt al sinds 2008, zie ook De onbeschaamde vragenlijst uit het EKD!

  8. Eerste basisscholen van start met tweetalig onderwijs

  Nieuwsbericht | 08-01-2014
   12 Nederlandse basisscholen gaan komend schooljaar van start met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool maximaal de helft van hun lestijd instructie in het Engels.
  Lees meer: hier.

  9. Thuisonderwijs

  Thuisonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de ouders de verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs van hun kind of kinderen. Zij creëren zelf een inspirerende, uitdagende en sociale leeromgeving, waarbinnen individueel maatwerk voorop staat. Op de website www.ditisthuisonderwijs.nl/ worden geïnteresseerden van informatie te voorzien in hun onderzoek naar thuisonderwijs.

  10. Verbeterde aansluiting mbo-hbo

   Nieuwsbericht | 05-12-2013

   Mbo’ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Willen ze toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, dan moeten ze eerst bijscholing volgen. Met deze maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo.

  Lees verder: hier.

  11. Sociale uitgaven en Gezinspolitiek

  Volgens cijfers van Eurostat gaf Nederland in 2011 32,3% van het bruto nationaal product uit aan sociale bescherming. Ten opzichte van de jaren daarvoor zien we een kleine toename van dit percentage. Nederland gaf dit bedrag in 2011 procentueel als volgt uit:
  Ziektekosten  43.4  
  Ouderen  39.4  
  Huisvesting  8.4  
  Werkeloosheid  4.8  
  Gezin  4.0  
  Dus de posten ziektekosten en ouderen vormen samen 82.8% van onze sociale uitgaven. Als we dit vergelijken met andere Europese landen, waarbij EU28 het gemiddelde is voor de 28 landen van de Europese Unie, dan ziet het er heel anders uit. Met de totale uitgaven per hoofd van de bevolking neemt Nederland de 3e plaats in. Per kostenpost eindigen we op de volgende plaatsen:
  Huisvesting2e plaats
  Ziektekosten5e plaats
  Werkeloosheid14e plaats
  Ouderen28e plaats
  Gezin33e (laatste) plaats
  Conclusie: Nederland geeft relatief weinig tot zeer weinig uit aan ouderen en aan het gezin!

  Hieronder de overzichten per groep:

  Gezin
  Met de gezinsuitgaven neemt Nederland de laatste plaats in. Er is een groot verschil met België en Duitsland.
  Luxemburg  16.5  
  Denemarken  12.5  
  Hongarije  12.5  
  Noorwegen  12.5  
  Estland  12.4  
  Ierland  12.0  
  IJsland  11.4  
  Finland  11.2  
  Duitsland  11.1  
  Bulgarije  11.0  
  Zweden  10.7  
  Lithauen  10.4  
  Oostenrijk  9.9  
  Slowakije  9.9  
  Cyprus  9.0  
  Roemenië  8.9  
  Slovenië  8.9  
  Frankrijk  8.2  
  EU28  8.0  
  Kroatië  8.0  
  België  7.8  
  Letland  7.6  
  Polen  7.2  
  Malta  6.4  
  Verenigd Koninkrijk  6.4  
  Servië  6.4  
  Griekenland  6.2  
  Tsjechië  5.9  
  Spanje  5.4  
  Zwitserland  5.3  
  Portugal  4.9  
  Italië  4.8  
  Nederland  4.0  

  Ouderen
  Nederland staat hier in de achterhoede, net iets onder België en Duitsland.
  Servië  53.7  
  Griekenland  52.1  
  Oostenrijk  50.6  
  Bulgarije  50.2  
  Zwitserland  49.2  
  Tsjechië  48.9  
  Cyprus  48.1  
  Slovenië  47.0  
  Hongarije  46.3  
  EU28  45.7  
  Frankrijk  45.4  
  Litouwen  44.1  
  Estland  44.0  
  Spanje  43.8  
  Slowakije  43.6  
  Verenigd Koninkrijk  43.6  
  Denemarken  43.4  
  Zweden  42.8  
  Duitsland  40.4  
  Finland  40.0  
  België  39.8  
  Nederland  39.4  
  Kroatië  38.1  
  Luxemburg  37.4  
  Noorwegen  33.1  
  IJsland  25.6  
  Ierland  23.4  

  Werkeloosheid
  Nederland staat hier in de middenmoot, net boven Duitsland. Opvallend is de hoge positie van België.
  Spanje  14.6  
  België  12.8  
  Ierland  11.5  
  Griekenland  7.4  
  Finland  7.0  
  Frankrijk  6.6  
  IJsland  6.3  
  EU28  5.6  
  Denemarken  5.5  
  Portugal  5.5  
  Cyprus  5.4  
  Luxemburg  5.3  
  Oostenrijk  5.3  
  Letland  4.8  
  Nederland  4.8  
  Slowakije  4.7  
  Duitsland  4.6  
  Zweden  4.0  
  Hongarije  3.7  
  Tsjechië  3.6  
  Servië  3.6  
  Bulgarije  3.4  
  Litouwen  3.4  
  Slovenië  3.3  
  Zwitserland  3.1  
  Estland  2.9  
  Italië  2.9  
  Malta  2.8  
  Noorwegen  2.7  
  Verenigd Koninkrijk  2.6  
  Kroatië  2.4  
  Roemenië  1.6  
  Polen  1.5  

  Gezondheidszorg
  Hier staat Nederland erg hoog, onze gezondheidszorg is erg duur! We staan vlak boven Duitsland, maar België zit onder het EU28-gemiddelde.
  Kroatië  51.1  
  Ierland  49.5  
  IJsland  48.3  
  Noorwegen  48.0  
  Nederland  43.4  
  Duitsland  41.1  
  Verenigd Koninkrijk  40.8  
  Tsjechië  39.5  
  Estland  39.4  
  Slowakije  39.4  
  Zwitserland  39.0  
  Zweden  38.7  
  Slovenië  38.5  
  Finland  37.4  
  Litouwen  37.3  
  EU28  37.1  
  Luxemburg  37.1  
  België  36.3  
  Hongarije  35.3  
  Servië  35.2  
  Frankrijk  34.7  
  Spanje  34.4  
  Roemenië  34.2  
  Bulgarije  33.9  
  Malta  33.5  
  Denemarken  33.3  
  Portugal  33.3  
  Oostenrijk  32.8  
  Polen  32.0  
  Griekenland  30.7  
  Italië  30.6  
  Letland  30.0  
  Cyprus  26.0  

  Huisvesting
  Hier staat Nederland bijna bovenaan. Wij geven aan huisvesting veel meer uit dan in België en Duitsland.
  Cyprus  11.4  
  Nederland  8.4  
  IJsland  8.4  
  Verenigd Koninkrijk  6.6  
  Denemarken  5.3  
  Frankrijk  5.0  
  Litouwen  4.7  
  Finland  4.4  
  Zweden  3.9  
  Luxemburg  3.7  
  EU28  3.6  
  Ierland  3.6  
  Noorwegen  3.6  
  Griekenland  3.5  
  Zwitserland  3.4  
  België  3.3  
  Duitsland  2.8  
  Letland  2.7  
  Malta  2.7  
  Slowakije  2.4  
  Slovenië  2.3  
  Hongarije  2.2  
  Tsjechië  2.1  
  Servië  2.1  
  Spanje  1.7  
  Roemenië  1.7  
  Bulgarije  1.5  
  Oostenrijk  1.5  
  Estland  1.2  
  Portugal  1.2  
  Polen  1.1  
  Kroatië  0.4  
  Italië  0.3  
  Ten slotte een overzicht van de sociale uitgaven per land als percentage van het bruto nationale product. We geven ongeveer evenveel uit als België, maar Duitsland staat een stuk lager, vlak boven het EU28-gemiddelde.
  Denemarken  34.3  
  Frankrijk  33.6  
  Nederland  32.3  
  België  30.4  
  Griekenland  30.2  
  Finland  30.0  
  Italië  29.7  
  Ierland  29.6  
  Zweden  29.6  
  Oostenrijk  29.5  
  Duitsland  29.4  
  EU28  29.1  
  Verenigd Koninkrijk  27.3  
  Zwitserland  26.6  
  Portugal  26.5  
  Spanje  26.1  
  Noorwegen  25.2  
  Slovenië  25.0  
  IJsland  25.0  
  Hongarije  23.0  
  Cyprus  22.8  
  Luxemburg  22.5  
  Kroatië  20.6  
  Tsjechië  20.4  
  Polen  19.2  
  Malta  18.9  
  Slowakije  18.2  
  Bulgarije  17.7  
  Litouwen  17.0  
  Roemenië  16.3  
  Estland  16.1  
  Letland  15.1  

   

  12. Schoolboeken

  Ouders met kinderen op de middelbare school hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken. Dit blijft een maatschappelijke verantwoordlijkheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met intrekking van het wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de gratis schoolboeken. Dit besluit vloeit voort uit de begrotingsafspraken die het kabinet, de coalitiepartijen, D66, CU en SGP hebben gemaakt.

  Het geld dat (middelbare) scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken mogen zij naar eigen inzicht besteden, passend bij de visie en het leermiddelenbeleid van de school. Omdat het kabinet moderne leermiddelen en digitalisering van lesmateriaal wil bevorderen zullen met de verschillende onderwijssectoren afspraken worden gemaakt over verdere modernisering en digitalisering van het lesmateriaal. Zie: hier.

  13. Begrotingsafspraken 2014

  Nieuwsbericht | 11-10-2013

  Het kabinet is met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen tot afspraken gekomen die het mogelijk maken gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en evenwichtige inkomensverdeling. Het pakket aan maatregelen is gericht op meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht.Voor de details, zie: hier.

  14. Extra geld voor verhoging kinderopvangtoeslag

  Nieuwsbericht | 04-10-2013

  Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

  Zie: hier.

  15. De Miljoenennota: Wat zijn de gevolgen voor uw gezin?

  Zie voor de koopkrachtberekeningen van NIBUD: hier.

  16. Kinderen betalen de rekening van de crisis

  11 sep 2013

  Nu de gevolgen van de economische crisis steeds meer doordringen in de samenleving, wordt zichtbaar dat kinderen de dupe worden. Uit de Kinderrechtenmonitor 2013 blijkt de invloed van de recessie op de leefwereld van kinderen. Kinderombudsman Marc Dullaert: "Steeds meer kinderen leven in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. Ook maak ik me zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat mogelijk kan leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt." Verder lezen: hier.

  17. IS het voor een cijfer? Praktijkboek over motivatie in het onderwijs

  Binnenkort komt er een boek uit over het motiveren van leerlingen. Het doel van het boek is een beeld te schetsen van hoe leerlingen het onderwijs in Nederland ervaren en een antwoord te geven op de vraag hoe de gelukservaring van de kinderen, en daarmee hun motivatie, vergroot kan worden om de kinderen zo beter tot hun recht te laten komen.

  De schrijver houdt zich voornamelijk bezig met het begeleiden van (docenten en ouders van) getalenteerde leerlingen. Meer informatie kunt u hier aanvragen.

  18. Effectief pesten tegengaan

  Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Lees verder hier.

  19. Pestprotocollen te vrijblijvend

  9 jan 2013
  Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en Kinderombudsman Marc Dullaert hebben vandaag om tafel gezeten met experts uit het onderwijsveld om gezamenlijk te praten over de pestproblematiek op scholen. Doel van deze bijeenkomst was om in discussie te gaan over de oorzaken van pesten, en hoe pesten kan worden bestreden. lees verder hier.

  De bijeenkomst volgens het LOBO: Pestprotocollen te vrijblijvend
  10/01/2013
  Scholen komen niet meer weg met het hebben van een pestprotocol in een laatje. Dat is één van conclusies na het rondetafelgesprek op 9 januari jl. over pesten georganiseerd door de staatssecretaris OCW Sander Dekker en de Kinderombudsman Marc Dullaert met ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties en deskundigen. Lees verder hier.

  Ook de kranten besteden aandacht aan het onderwerp pesten en de bijeenkomst, zie hier.

  SOVA-trainingen: Dé oplossing? Zie hier.

  20. Zwartboek over pesten op school

  Els Hendrikse beschrijft haar ervaring als ouder van een gepest kind, vooral de impact die deze periode op het hele gezin heeft. Zij doet een appèl op de school, overheid en ouders om pesten vooral serieus te nemen en aan te pakken. Zij leeft in de overtuiging dat leerkrachten het allerbeste voorhebben met hun leerlingen, maar nog steeds onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen voor de betrokkenen.

  Dit boek zal duidelijk maken wat pesten met een gezin doet en kan een enorme steun zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten die met deze problematiek te maken hebben.

  De schrijfster Els Hendrikse:

   "Ik woon in Maarssen en heb twee dochters. In de tijd dat mijn kinderen op school zaten, werd mijn oudste dochter erg gepest. In die moeilijke periode heb ik een dagboek bijgehouden, om mijzelf te helpen bij de verwerking. Daar is uiteindelijk dit boek uit voortgekomen. Ik hoop dat iedereen die met het fenomeen pesten te maken krijgt, leerkrachten, ouders/verzorgers, hulpverleners en vele anderen, veel steun, troost en adviezen kunnen putten uit dit boek."
  Bestellen
  Wilt u het boek bestellen? Dat kan via mijn E-mail-adres: of via de uitgever www.freemusketeers.nl. De prijs van dit boek bedraagt € 14,95 verzendkosten zijn € 2,75 per exemplaar.

  Els Hendrikse

  21. Rapport dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs verschenen

  Scholen voor voortgezet onderwijs voeren het beleid dat ze hebben voor hun ondersteuning aan dyslectische leerlingen goed uit. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie op zestien scholen voor voortgezet onderwijs. De onderzochte scholen kiezen echter allemaal wel voor een eenvoudig zorgmodel en laten daarmee een mogelijkheid liggen om leerlingen met dyslexie breder te ondersteunen. De inspectie zal via het reguliere toezicht scholen stimuleren meer op maatwerk gerichte zorgmodellen na te streven. Beleid op het gebied van dyscalculie is beperkt aanwezig. Gedurende de periode van de schoolbezoeken waren er weinig tot geen leerlingen met een dyscalculieverklaring ingeschreven.

  Dit rapport is te downloaden vanaf de website van de Inspectie van het Onderwijs.

  22. Positie van ouders in het onderwijs

  In 2011 was een onderzoek naar de positie van ouders in het onderwijs. Het resulterende rapport heeft veel positieve aandacht gekregen in de pers. Zowel ouders als leraren hebben aangegeven zich in de resultaten, conclusies en aanbevelingen te herkennen. Op 2 oktober 2012 werd het wetsvoorstel Passend Onderwijs behandeld in de Eerste Kamer, waarbij de minister refererend aan dit onderzoek, toezegt meer middelen beschikbaar te stellen om onderwijsconsulenten breder inzetbaar te maken. Één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport. Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school oktober 2012

  Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. Het wetsvoorstel Passend Onderwijs dat tot doel heeft voor elk kind een passende plek op school te realiseren, verandert hier te weinig aan. Het rapport is in te downloaden op de website van Stichting de Ombudsman: het rapport.

  23. Omringd door zorg, toch niet veilig

  Commissie-Samson presenteert rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig' Kinderen die uit huis zijn geplaatst door de kinderrechter hebben sinds 1945 niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen, waarop ze recht hadden.

  Zie: hier.

  24. Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig

  Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. De nieuwe Wet passend onderwijs, die tot doel heeft voor elk kind een passende plaats op school te realiseren, verandert hier te weinig aan Lees verder: hier.

  25. Politiek en toekomst van het gezin

  Hoe denken de partijen uit de Tweede Kamer over de toekomst van het gezin? Zie hier.

  26. Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling dyslectische leerling

  Op (25 juli 2012 ) jl. deed de landelijke Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een belangrijke uitspraak ten gunste van een dyslectische leerling die volgens de Commissie ten onrechte in haar schoolexamen was blootgesteld aan aparte toetsen voor vocabulaire en grammatica bij de moderne vreemde talen, met name Engels. Deze uitspraak van de CGB is van groot belang voor alle dyslectische leerlingen in Nederland, vooral wanneer met ingang van komend schooljaar nieuwe exameneisen van kracht worden.

  Inleiding
  In het schooljaar 2012-2013 worden de exameneisen voor havo en vwo opnieuw gewijzigd. Er volgt een tweede verzwaring: naast de eis van gemiddeld ten minste een 5,5 voor alle CE-examens is vanaf komend schooljaar nog maar ten hoogste één 5 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde toegestaan. Vooral voor leerlingen met dyslexie is dit een flinke verzwaring, omdat het bij twee van die drie vakken om talen gaat

  Het eindcijfer voor deze kernvakken wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen¬cijfer (SE) en het cijfer voor het centraal eindexamen (CE). Het school¬examen (SE) voor de kernvakken heeft dus een grote invloed op de slagingskansen van dys¬lectische leerlingen en de uitspraak van de CGB is van toepassing op dat SE en dyslectische leerlingen.

  Het blijkt dat sommige scholen in hun SE voor de moderne vreemde talen, i.c. voor Engels, toetsen opnemen van op zichzelf staand vocabulaire en grammatica . Die toetsen meten niet de taalcompetentie , c.q. de vaardigheden van de leerlingen in de betreffende taal zoals die in het examenprogramma voor de MVT gevraagd worden. Voor dyslectische leerlingen maken dit soort toetsen vooral de leerbeperking zichtbaar. In de regelgeving van vóór 2007 was het expliciet verboden om grammatica- en vocabulaire toetsen voor de MVT in het SE op te nemen. Slechte cijfers die voor die toetsen worden gehaald verlagen de kans op het halen van een voldoende voor het kernvak Engels , en ze verlagen dus vanaf komend schooljaar de slagingskansen nog aanzienlijker dan nu al het geval is.

  Uit de uitspraak van de CGB wordt duidelijk dat scholen voor VO dergelijke toetsen helemaal niet af hoeven te nemen, omdat deze niet in de eisen van het examenprogramma voor de MVT zijn opgenomen.

  De casus
  Een dyslectische leerling, eindexamen Havo, heeft in mei 2011 haar school verzocht om een individueel PTA Engels omdat de school die zij bezocht bij het vak Engels zo’n 1400 woordjes zelfstandig toetst. Scholen in de onmiddellijke omgeving bleken geen op zichzelf staande toetsen met vocabulaire in het SE te hebben opgenomen.

  De school heeft dit verzoek afgewezen. De leerling heeft de Inspectie van het Onderwijs gevraagd of zij van mening is dat het toetsen van woordjes niet in het SE thuishoort en voor leerlingen met dyslexie achterwege dient te worden gelaten. De inspectie van het Onderwijs heeft de leerling laten weten dat de vorm maar niet de inhoud van de examens mag worden aangepast. De inhoud van de examens dient voor alle leerlingen hetzelfde te zijn.

  De leerling heeft vervolgens de Commissie Gelijke Behandeling gevraagd te beoordelen of de school bij de afwijzing van haar verzoek om een individueel PTA een verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte in de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

  De richtlijnen
  Richtlijnen voor het SE zijn te vinden in de handreikingen van SLO, nationaal ex¬pertise¬centrum leerplanontwikkeling, voor alle vakken. Voor Engels is de “Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo Duits, Engels, Frans” van toepassing (zie www.slo.nl). De handreikingen hebben geen verplichtend karakter.

  De uitspraak
  De Commissie heeft geoordeeld dat de school jegens de dyslectische leerling verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij het afnemen van op zichzelf staande toetsen van vocabulaire en vocabulaire plus grammatica. Zie www.cgb.nl/oordelen/oordeel/225525/volledig voor het volledige oordeel en www.cgb.nl/oordelen/oordeel/225525 voor de samenvatting van dit oordeel.

  Dit oordeel is van belang voor dyslectische leerlingen die eindexamen doen op een school die op zichzelf staande toetsen voor vocabulaire (en vocabulaire plus grammatica) in het SE opneemt, omdat dit grote nadelige consequenties kan hebben voor de slagingskansen van dyslectische leerlingen, zeker wanneer de nieuwe slaag/zak regeling dit schooljaar van kracht wordt.

  27. Blog over Jeugdzorg

  Lees de blog over jeugdzorg!

  28. Ouders en voortgezet onderwijs

  Positief en regelmatig contact tussen school en ouders bevordert de ontwikkeling van kinderen. De ‘Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs’ beschrijft waarom en op welke momenten dat contact belangrijk is. Gratis via www.nji.nl te downloaden.

  29. Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen

  Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) lanceerde op woensdag 11 april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen. Deze Facebookpagina maakt onderdeel uit van de campagne ‘Ouders en school samen’ die ouders en scholen faciliteert om met elkaar in gesprek te treden. “Ouders en de school hebben hetzelfde doel, namelijk het beste uit kinderen halen. Een goede samenwerking is hierin essentieel en dit platform ondersteunt daarbij”, aldus de minister.

  Lees verder: hier.

  30. Verscherpte exameneisen voortgezet onderwijs

  Binnenkort start het centraal schriftelijk examen in het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2011/2012 zijn de exameneisen verscherpt. Voor meer infomatie, zie hier.

  31. Nieuwe regels kinderopvang duperen ouders

  Nieuwe kinderopvangregels duperen ouders, zie hier.

  32. Passend onderwijs

  Hoe nu verder met passend onderwijs? Zie de nieuwe regels.

  33. Dag van het vergeten kind

  Dag van het vergeten kind (4-2-2012) komt met een wensenlijst.

  34. Brief minister Van Bijsterveldt over betrokkendheid ouders bij school

  De Kamerbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over betrokkenheid van ouders bij school staat: hier.

  34.1. School en ouder, zoek de band

  Minister Van Bijsterveldt vindt dat er meer betrokkenheid moet komen van ouders bij scholen. Ze pleit voor bindende afspraken over onderwijs en opvoeding. Ouders en leraren moeten meer samen optrekken.foto Job van der Molen/GPD Ouders zijn niet 'los te verkrijgen', ze komen mee met hun kinderen. Vanaf dat moment delen ze met onderwijsprofessionals een gemeenschappelijk belang: samen optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en het leren van hun kind, thuis en op school. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding en de begeleiding van hun kind en voeren daarover de regie.

  Lees verder http://www.brabantsdagblad.nl/mening/10302118/School-en-ouder,-zoek-de-band.ece hier.

  34.2. Minister weigert gemeenten instemmingsrecht passend onderwijs

  De gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van de beoogde samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Het instemmingsrecht is nodig omdat het wetsvoorstel onvoldoende duidelijkheid geeft over de verschillende verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van jeugdigen.

  Lees het hele bericht hier.

  35. Bijzondere leerstoel jeugdbescherming

  Nieuwsbericht | 20-01-2012

  Jeugdbescherming is een ingewikkeld onderwerp. Het kind zelf, de ouders en de Raad voor de Kinderbescherming als onderdeel van de overheid zijn erbij betrokken. Elk met hun eigen verantwoordelijkheden en met verschillende rechten en plichten. Dat betekent: werken in een spanningsveld en geconfronteerd worden met dilemma’s. Ouders hebben het recht om hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden. Kinderen hebben het recht op een evenwichtige ontwikkeling. Als die ontwikkeling gevaar loopt, heeft het kind recht op bescherming. Maar wanneer schiet de opvoeding tekort en is ingrijpen geboden? En wat is in het belang van het kind? Lees verder: hier.

  36. School moet visie op ouders hebben

  Basisscholen hebben elke dag met ouders te maken. Maar hebben ze ook een visie op ouders? Pabo­docent Tonnis Bolks vreest dat dit vaak niet het geval is. Daarom schreef hij er een boek over. Zijn uitgangspunt: "Ouders hebben altijd gelijk." Verder lezen: hier.

  37. Voortijdig schoolverlaters en examenkwaliteit

  Jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere bekostigd onderwijs overstappen naar een erkende opleiding in het niet-bekostigd onderwijs, verdwijnen voortaan niet meer uit het Basis register onderwijs (Bron). Door het niet-bekostigd onderwijs aan te sluiten op Bron, blijven de overgestapte jongeren zichtbaar en worden zij niet langer als vsv'er geteld. Daarnaast wordt het niet-bekostigd onderwijs aangesloten op het Digitaal Verzuimloket. Gemeenten krijgen hierdoor de beschikking over juiste, volledige en tijdige verzuiminformatie. Zo kan het verzuim van leerlingen en studenten ook aan deze opleidingen beter worden aangepakt. Koppeling aan Bron geeft tevens scherp inzicht in de examencijfers. Bij een te groot verschil tussen het schoolexamen en het centrale examen wordt ingegrepen.

  Lees verder: hier.

  38. Partnerschap tussen ouders en school

  Scholen mogen ouders nadrukkelijker aanspreken op hun bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van hun kind, hun inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leraren. Lees verder: hier.

  39. Data zomervakantie

  Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, zal de zomervakantie in die sector naar verwachting met een week worden ingekort. Dat heeft gevolgen voor de data van de zomervakanties vanaf 2013, zie: hier.

  40. Ouders ondermijnen gezag leraar

   Onderwijspersoneel heeft last van ouders die hun gezag ondermijnen, zo blijkt uit onderzoek van vakblad Schooljournaal waaraan 4.072 leden van CNV Onderwijs deelnamen. 67% van de respondenten geeft aan dat ouders partij kiezen voor het kind en de school niet steunen. 57% stelt dat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de opvoeding en correctie van het kind. Ouders die de deskundigheid van leraren in twijfel trekken wordt door 35% van het onderwijspersoneel als gezagsondermijnend ervaren. Op 17 december besteden Schooljournaal en Trouw uitgebreid aandacht aan het onderzoek en op zondag 18 december KRO Brandpunt.

   Ook uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat ouders een hoofdrol hebben. Volgens de ondervraagden voeden zij niet meer afdoende op, stellen geen regels en grenzen en tonen geen respect voor de leraar. Uit het onderzoek blijkt dat het gezag van docenten in 2011 een lager cijfer krijgt dan in 1991 gegeven zou zijn door dezelfde respondenten. Nu ligt het zwaartepunt van de gegeven cijfers op een 7 en 8 (elk ongeveer 34 procent), twintig jaar geleden was het vooral een 8 en 9 (beiden ongeveer 28 procent). Het gezag van docenten zou in 1991 van 6 procent nog een 10 krijgen, nu ligt dat op nauwelijks 1 procent. Uitgesplitst naar sectoren zien we dat naar het oordeel van de respondenten het gezag het grootst is in het basisonderwijs en het hbo en kleinst in vmbo, havo en mbo.

   Leerlingen
   Het onderzoek naar gezag op scholen is gestart naar aanleiding van de vele reacties die het interview ´Leraar moet weer de baas durven zijn´ met psycholoog Gerard Weide in Schooljournaal losmaakte. Naast de rol van de ouders is ook het gedrag van leerlingen onderzocht. Leraren hebben vooral last van leerlingen die niet luisteren (75%), leerlingen die over alles in discussie gaan (44%) en leerlingen die opdrachten niet uitvoeren (30%). Deze onderwerpen scoren hoger dan keten, te laat komen en een grote mond geven.

   Agressie
   Procentueel lijkt agressie tegen onderwijspersoneel mee te vallen. De grote aandacht voor incidenten geeft wellicht een vertekend beeld. Toch hebben bijna 600 van de ruim 4.000 respondenten te maken gehad met dreigementen, fysieke agressie of geweld van ouders of leerlingen.

   Sancties
   Van de respondenten geeft 36 procent aan dat er geen sancties staan op gezagsondermijnend gedrag. Vooral in het basisonderwijs (43 procent) en het hbo (60 procent) is dat het geval. Bij problemen geeft 56 procent aan bij de schoolleiding terecht te kunnen, 29 procent bij collega’s, 5 procent ‘nergens’ en een half procent bij de MR.

  Zie hier.

  41. Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?

  Uw kind heeft recht op een minimum aantal lesuren. Deze zogenoemde onderwijstijd is wettelijk vastgelegd. Scholen in het voortgezet onderwijs moeten vanaf schooljaar 2011-2012 in de eerste 2 klassen 1040 uur onderwijs per schooljaar organiseren en in de overige klassen 1000 uur. In het examenjaar is het verplichte minimum 700 uur onderwijs.

  Zie hier.

  42. Website voor andere schooltijden

  Een website is een vraagbaak voor iedereen die is geïnteresseerd in de mogelijkheden van andere schooltijden. Met praktische en praktijkgerichte informatie: voor schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten, mensen uit de kinderopvang, ouders en wethouders. Lees verder op: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/.

  43. Nieuwe exameneisen

  De nieuwe exameneisen voor het jaar 2012 staan hier.

  44. Een stelsel dat kinderen stimuleert en ondersteunt

  Een eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning voor jeugd waarin ouders, kinderen en andere opvoeders in elke gemeente gemakkelijker terechtkunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Zo worden zij eerder en sneller op maat geholpen als het niet op eigen kracht lukt. Een stelsel dat kinderen stimuleert en ondersteunt om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat is de inzet van het kabinet met de brief Geen kind buiten spel.

  45. Geen kind buiten spel!

  Dat is de insteek van de beleidsbrief stelselwijziging zorg voor jeugd, die staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Fred Teeven (VenJ) hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier verder.

  46. Elk kind nu een nummer voor de Overheid!

  Alle leerlingen een persoonsgebonden nummer

  Doel: minder verzuim en betere prestaties op de middelbare school..

  Deze systematiek geldt voor scholen die wel en die geen geld krijgen van het Rijk, zogenaamde bekostigde en niet-bekostigde scholen.

  Zie verder bij de Tweede Kamer.

  47. Ouders, laat je stem horen!

  Het voorstel om informatie op scholen door te geven via het Elektronisch leerlingen dossier, gekoppeld aan het burgerservicenummer (bsn), is door de Tweede Kamer besproken en gaat nu naar de Eerste Kamer.

  Ouders zijn in de voorbereiding niet betrokken. En als het aan de Tweede Kamer ligt is de visie van professionals bepalend zonder dat ouders het recht hebben om eventueel wijzigingen aan te brengen of iets te verwijderen.

  Omdat de informatie gekoppeld wordt aan het burgerservicenummer is het van groot belang voor de privacy van ONZE kinderen! Er wordt zo veel privacy-gevoelige-informatie over ons kroost opgeslagen, via Jeugdzorg, school en het patiëntendossier.

  Er is nog één manier om te protesteren en dat is via de website van de Overheid.

  Laat allemaal jullie stem horen!

  48. Rapport: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

  Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit jaarverslag bieden we u een overzicht van de gegevens die de AMK’s in 2010 registreerden en de ontwikkelingen die zich sinds 2005 hebben voorgedaan.

  Lees het Rapport: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK), en u weet het antwoord!

  49. Veel scholen bezuinigen op leraren

  Van Teletekst, di 14 juni 2011:
   Veel scholen bezuinigen op leraren

   Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen op het aantal leraren. Dat blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid onder 1400 managers directeuren en teamleiders van scholen.

   Het onderzoek werd gedaan door de adviesorganisatie voor het onderwijs CPS. Dat wilde weten wat de effecten van de bezuinigingen door het Rijk zijn.In het basisonderwijs zegt 86 procent van de scholen te bezuinigen op het aantal leraren. In het voortgezet onderwijs is dat ruim driekwart.

   Behalve op het aantal leraren wordt ook bezuinigd op apparatuur,onderhoud van gebouwen en ondersteunend personeel.

  50. Scholen snijden in budget voor leraren

   Laatste update: 13 juni 2011 22:16 info
   UTRECHT - Het merendeel van de lagere en middelbare scholen bezuinigt in hun budget op het aantal leraren.

   Dat blijkt uit een Onderzoek naar het financiële beleid van scholen, dat adviesorganisatie voor het onderwijs CPS maandag publiceerde.

   Van de bovenschoolse managers in het primair onderwijs zei 86 procent hierop te bezuinigen. In het voortgezet onderwijs bezuinigt ruim driekwart van de directeuren op het aantal leraren.

   Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 1400 directeuren, bovenschoolse managers en teamleiders. Met het onderzoek wilde CPS inzicht krijgen in de effecten die de overheidsbezuinigingen hebben op de scholen.

   Scholen bezuinigen niet alleen op het aantal leraren. Ook het budget voor ict-apparatuur gaat omlaag. Verder bezuinigen veel scholen op ondersteunend personeel, nascholing en gaan ze minder besteden aan het onderhoud van gebouwen.

   51. Mening van ouders gevraagd.

   De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school.
   Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind de school en het onderwijs ervaart. U heeft een duidelijk oordeel over belangrijke zaken zoals het contact met de leerkracht(en), lesmaterialen, hygiëne, kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op de school. lees verder op: ouders

   52. Nieuwsbrief Havoplus

   De voorjaarsnieuwsbrief is uit. Het is weer even geleden sinds de laatste uitkwam, maar er is ondertussen veel gebeurd. www.havoplus.nl/cms/news.php?item.211.8

   53. Actieplannen OCW

   Voor de plannen van het ministerie van Onderwijs (OCW), zie hier.

   54. Verantwoordingsdag website online

   Op woensdag 18 mei is het weer Verantwoordingsdag. Op deze dag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Wilt u weten welke maatregelen de overheid heeft genomen en wat dit u heeft opgeleverd? Al vanaf 12 mei is deze informatie te vinden op www.verantwoordingsdag.nl.

   Op deze website kunt u via het onderdeel 'Kabinetsbeleid 2010' nagaan welke maatregelen het kabinet in 2010 genomen heeft en wat het u heeft opgeleverd. De maatregelen voor u als gezin zijn hier op een rijtje gezet. Zo krijgt u antwoorden op vragen als: hoe is de overheid in 2010 ouders tegemoet gekomen in schoolkosten? Lees alles over deze en andere maatregelen vanaf 12 mei op de Verantwoordingsdag website.

   Daarnaast vindt u op de site een samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk, waarin teruggeblikt wordt op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet en de economische ontwikkelingen in 2010. In het onderdeel ‘Cijfers en feiten’ staan de rijksinkomsten en de rijksuitgaven over 2010 op een rijtje. Ook vindt u hier per ministerie voorbeelden van waar het geld aan uitgegeven is. Wist u bijvoorbeeld dat in 2010 voor 822.000 kinderen gebruik is gemaakt van kinderopvang? Totale uitgaven van de overheid aan kinderopvang bedroegen in 2010 ruim 3.352,8 miljoen euro. Meer van deze interessante feiten leest u bij 'Cijfers en feiten'.

   Naast inhoudelijke informatie kunt u op de website ook terecht voor algemene informatie over Verantwoordingsdag, video’s en interviews. Zo vindt u op de site o.a. interviews met Saskia Stuiveling (president Algemene Rekenkamer) en Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter vaste Kamercommissie Financiën), waarin zij vertellen wat Verantwoordingsdag voor hen betekent.

   Kortom, op de Verantwoordingsdag website vindt u vanaf 12 mei om 14.00 uur alle informatie over Verantwoordingsdag en de concrete resultaten van het gevoerde kabinetsbeleid in 2010.

   55. Veiligheid op school

   De rapportage Veiligheid op school is begin april verschenen. De inspectie heeft een casusonderzoek uitgevoerd waartoe in elke onderwijssector, behalve het hoger onderwijs, vijf scholen of instellingen bezocht zijn.

   56. Invoering passend onderwijs

   Om de stelselwijziging passend onderwijs zorgvuldig te kunnen invoeren, is besloten de bezuiniging op passend onderwijs te temporiseren. Dit betekent dat er géén bezuiniging plaatsvindt per 1 augustus 2012. De bezuiniging start pas in 2013 met een bedrag van €100 miljoen, oplopend naar €200 miljoen in 2014 en structureel €300 miljoen vanaf 2015. Lees verder hier.

   57. Hoera! Ik ga weer naar school

   Lees het rapport van de Ombudsman Hoera! Ik ga weer naar school. Voor leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten.

   58. Lokale hulpverlening aan kinderen in armoede

   Gemeenten kennen goede initiatieven voor hulpverlening aan kinderen die in armoede leven. Zie het rapport Het kind van de rekening.

   59. Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding

   Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen. Net als ieder kind in de leerplichtige leeftijd hebben kinderen met een handicap, ziekte of stoornis recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben.

   Ga naar de website Onderwijsconsulenten voor meer informatie. Daar vindt u ook een brochure en een checklist.

   De aanleiding voor het samenstellen van deze brochure was een schrijnende brief van een ouder over haar ervaringen met de schoolkeuze VO of VSO voor haar autistische zoon. Omdat uit onze praktijk blijkt dat meer ouders met deze problematiek worstelen, hebben wij een checklist voor ouders samengesteld. In deze brochure staat een overzicht van aandachtspunten rond onderwijs en zorg. Ouders kunnen deze onderwerpen tijdens het gesprek op school over hun kind aan de orde stellen.

   59.1. Aan Ouders en verwanten van een overleden kind.

   Beste mensen,

   Het verliezen van een kind, op welke wijze dan ook, is voor iedere ouder één van de meest zware beproevingen in het leven. Hoe kun je verder met zo'n verdriet. Een verdriet dat iedereen op geheel eigen wijze zal moeten verwerken. Het maakt niet uit of je kind 4, 14, 24 of 40 is. Het is onnatuurlijk als ouders hun kinderen overleven. Handvatten tot troost zijn nauwelijks te geven.

   Ondergetekenden willen een boek samen stellen met ervaringen van ouders die een kind verloren hebben, hoe ze dit uiteindelijk positief verwerkt hebben. Dit boek zou een bloemlezing kunnen worden met persoonlijke belevingen die mogelijk een stukje troost zouden kunnen geven aan ouders die hun kind niet meer tastbaar bij zich hebben. De inhoud zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een gedicht, een herinnering aan het kind, een manier van creatief verwerken (wat heb je gedaan met de spulletjes van het kind), een lied, een droom, een fantasie.

   Kortom, een ervaring die je de kracht heeft gegeven om toch door te kunnen gaan met het leven, het leven dat hopelijk weer wat geluk kent.

   Al deze persoonlijke ervaringen bij elkaar vormen dan het boek. We proberen zoveel mogelijk mensen die een kind verloren hebben, middels deze brief te bereiken. We hopen uiteraard dat er velen zullen reageren. Dat zou kunnen inhouden dat we wellicht een selectie zullen moeten gaan maken ten einde een evenwichtig boek te kunnen samenstellen. Uiteraard word je van daarvan op de hoogte gehouden. Een stukje van jouw hand zou een zeer waardevolle bijdrage kunnen zijn. Een breed aanbod genereert een breed afzetgebied. We verzoeken je daarom, als je bereid bent mee te werken, een hanteerbaar stukje te schrijven.

   Wijzelf verzorgen kleurrijke illustraties die op passende wijze zullen worden toegevoegd. Het boek zal in eigen beheer, zonder winstoogmerk, worden uitgegeven. Er zullen voor organisatie, publiciteit en uitgave ook sponsors worden gezocht. Het boekje is bestemd voor diegenen in Nederland ( of daarbuiten) die daar belangstelling voor hebben. We gaan proberen om dit boek oa. ook via ziektekostenverzekeraars, begrafenisondernemers, uitvaartbegeleiders te verspreiden. Indien u belangstelling heeft dan horen we dat graag. Ook als er nog vragen en/of opmerkingen zijn. Mocht u belangstellenden weten, zij die willen schrijven, zij die belangstelling voor het boekje hebben of zij die op welke manier dan ook willen bijdragen, dan vernemen we dat graag. Ken je nog meer ouders van overleden kinderen, wil je deze brief dan doorsturen?

   In de hoop dat we met elkaar iets kunnen creëren waarmee we hoop op troost kunnen geven verblijven wij met een hartelijke groet,
   Jan Kemps.
   Thelma Kellenbach.
   Yolande Kleiss.

   Reacties kunnen worden gezonden aan:

   60. Het VN-verdrag Waarmaken!

   Op Dinsdag 29 maart a.s. is de Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken! van 10.00 tot 16.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. De Manifestatie richt zich op gelijke rechten voor mensen met een beperking, ook in het onderwijs. Tijdens deze Manifestatie wordt er tevens een congresprogramma aangeboden, met o.m. boeiende debatten.
   Bent u als bestuurder, leerkracht, ouder of student bij het onderwijs betrokken, dan kunnen wij het onderwijsprogramma van deze dag van harte bij u aanbevelen. En misschien kent u nog anderen, voor wie het programma interessant is.
   Bent u er bij? Aanmelden en meer informatie via de website www.vnverdragwaarmaken.nl

   61. Taxatielijst voor Ouderfunctioneren

   Met de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO) wordt het klinisch oordeel van de hulpverlener gestandaardiseerd en genuanceerd. Met de TvO kan nauwkeuriger worden bepaald of het misschien ook de ouders zijn die hulp nodig hebben bij hun functioneren, in plaats van alleen het kind. Klinisch psycholoog Jan van der Maas, die de TvO ontwikkelde, toont in zijn onderzoek aan dat met de TvO de kwaliteit van ouderfunctioneren op een tamelijk betrouwbare en valide manier kan worden vastgesteld. Ook kan met de TvO het verband worden gelegd tussen ouderfunctioneren en de invloed van de omgeving.

   Zie het document.

   62. Code oranje: wees alert!

   Bij Ouders Online: Code oranje (wees alert) is het verslag van een onderzoek naar het functioneren van de jeugdgezondheidszorg anno 2010. Wat vinden ouders van het CB en de schoolarts?

   63. Minister zet ouders nu echt buiten spel

   Meer ruimte voor scholen, minder zeggenschap voor ouders. Dat is de kern van de visie op Passend onderwijs van minister Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ze bouwt krachtdadig en fris aan een nieuw stelsel, voert de term zorgplicht in, maar verzuimt maatregelen te nemen waardoor leerlingen en ouders inspraak en garanties krijgen op goed en thuisnabij onderwijs van hun keuze.

   Lees het volledige bericht op Platform VG.

   64. Langer zwangerschapsverlof moeders couveusekinderen

   Nieuwsbericht | 16-02-2011

   De minister vindt dat de wettelijke regels nu onvoldoende rekening houden met moeders van wie de kinderen extreem vroeg of ernstig ziek geboren worden. Hun recht op verlof wordt nu nog, net als voor andere moeders, berekend vanaf het moment dat hun kind wordt geboren en niet vanaf het moment dat hun kind uit het ziekenhuis komt.

   Zie het hele bericht.

   65. ADHD: sterke verbetering na RED-dieet

   Datum bericht: 4 februari 2011

   Een zogeheten RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect. Hun gedrag verbetert sterk, zo blijkt uit een onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St Radboud. Aanbevolen wordt om dit dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD. Het onderzoek staat in het gezaghebbende weekblad The Lancet (5 februari).

   Lees het volledige artikel! Naast ADHD had de helft van de onderzochte kinderen ODD, een aandoening die gekenmerkt wordt door opstandig en brutaal gedrag. Ook op dit gedrag had het dieet een zeer gunstig effect.

   66. Vorig schooljaar 2.500 leerplichtige thuiszitters

   In het schooljaar 2008-2009 zaten naar schatting 2.500 leerplichtige kinderen en jongeren langer dan vier weken thuis. Dat blijkt uit onderzoek van Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren. De belangrijkste redenen voor het thuiszitten zijn gedragsproblemen, psychische problemen, ongemotiveerdheid van de leerling of problemen thuis.

   Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat thuiszitters pas na gemiddeld 28 dagen bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. De wettelijke termijn om verzuim te melden was ten tijde van het onderzoek drie dagen, en werd dus ruim overschreden. In een reactie op het onderzoek wijst opdrachtgever staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs op het belang van een snelle melding van het verzuim. Ook stelt ze dat passend onderwijs een oplossing kan bieden en dat het belangrijk is dat leerlingen die thuiszitten op tijd besproken worden in een zorg- en adviesteam.

   Meer informatie.

   67. Pijlers voor een nieuw jeugdbeleid

   Het Nederlands Jeugd Instituut presenteert de Pijlers voor een nieuw jeugdbeleid.

   68. Van Bijsterveldt: Terug naar de kern in het onderwijs

   Nieuwsbericht | 07-12-2010
    Met minder profielen in de bovenbouw en meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en science wil minister Van Bijsterveldt (OCW) terug naar de kern in het onderwijs. Dit is volgens haar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het Nederlands onderwijs bij de top van de wereld blijft horen. Dat stelt zij in een reactie op het nieuwe PISA-onderzoek naar de vaardigheid in taal, wiskunde en science van 15-jarige leerlingen in 65 landen. 'Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top 5 van de wereld afgeraakt. Investeringen in het taalonderwijs werpen hun vruchten af. Dat is goed nieuws, maar meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken', aldus de minister.
   Lees verder: hier.

   69. Educatie op het MBO?

   Kijk en huiver over het Media College te Amsterdam op dumpert.nl.

   70. Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting

   Nieuwsbericht | 23-09-2010
    Negen van de tien leerkrachten vinden dat ouders de plicht hebben om aanwezig te zijn tijdens ouderavonden. Ouders zijn hierin wat minder stellig, maar 80 procent geeft wel aan het noodzakelijk te vinden om met de school van hun kind samen te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin naar de rol van de school bij opvoeding.
   Hees verder op: hier.

   71. Iederwijs is geschiedenis

   AMSTERDAM - Iederwijs is geschiedenis. De laatste nog overgebleven school uit het netwerk van radicaal vernieuwende scholen valt niet meer onder het landelijke bestuur. ‘Daarmee bestaat Iederwijs feitelijk niet meer’, bevestigt bestuurssecretaris Miriam Schreurs. lees verder in de Volkskrant.

   72. Contract betrekt ouders bij school en kind

   (Carolien Stam)

   Een contract moet ouders meer bij school betrekken en het schoolleven van kinderen verbeteren. Dat is het idee achter het ‘oudercontract’ dat de Besturenraad voor christelijke onderwijsinstellingen voorstelt. Ouders tekenen ervoor dat hun kind thuis ontbijt, op tijd op school is en in een rustige omgeving huiswerk kan maken. Lees verder: hier.

   73. Bij welke leraar zit jouw kind? (en hoe ga je ermee om?)

   Er is een speciale poster Bij welke leraar zit jouw kind? (en hoe ga je ermee om?) waarin de diverse soorten van leerkrachten worden beschreven, en hoe je ermee omgaat. Overgenomen van Klasse voor ouders uit het artikel: Bij welke leraar zit jouw kind? (en hoe ga je ermee om?) De bron: Mieke Brekelmans (Universiteit Utrecht). De communicatietips kwamen tot stand i.s.m. Maurits Wysmans, Erik Geboers en Linde Brewaeys. Hij staat ook op de site van de Universiteit Utrecht. Want ook klasse hebben het van de UU waar het onderzoek vandaan komt.

   74. Kinderombudsman in 2011

   Er komt een Kinderombudsman die ervoor moet zorgen dat de rechten van kinderen worden gerespecteerd door overheidsinstanties. Zie: hier.

   75. Diagnose te laat gesteld

   Hoewel ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) al vaak voor de leeftijd van 24 maanden opmerken dat hun kind zich 'anders' ontwikkelt, wordt een diagnose vaak pas jaren later gesteld, met als ongewenst gevolg een vertraging in inzet van passende behandeling en een opeenstapeling van stress bij ouders. Lees verder op: Radboud Universiteit.

   76. Ouders meer kwijt aan kinderopvang

   Van Teletekst za 12 jun:
    Ouders meer kwijt aan kinderopvang

    Ouders gaan volgend jaar meer betalen voor kinderopvang. Demissionair minister Rouvoet verlaagt de toeslag omdat de tekorten weer oplopen. Gezinnen met een minimuminkomen betalen volgend jaar 21 euro per maand meer, bij de hoogste inkomens is dat 54 euro. De opvang kost dit jaar 50 miljoen euro meer dan kortgeleden werd verwacht. Dat komt vooral doordat er nog steeds meer kinderen dan voorzien worden opgevangen door gastouders. Ondanks de bezuinigingen wordt vanaf volgend jaar nog steeds het grootste deel van de kinderopvang betaald door het Rijk.

   77. De hoogte van de ouderbijdrage

   De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school bepaald en kan per school verschillen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. Zie de publicatie.

   78. aanpak helpt onderwijs te verbeteren

    Onderwijsverslag 2008/2009 - De Onderwijsinspectie ziet dat de basiskwaliteit van het onderwijs over de hele linie iets verbetert. Zo neemt het aantal zeer zwakke en zwakke scholen in bijna alle onderwijssoorten af. Toch moeten leerlingen die voor hun ontwikkeling het meest aangewezen zijn op goed onderwijs, dat het vaakst ontberen. Zo’n 145.000 leerlingen in Nederland gaan naar een zwakke of zeer zwakke school en krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. De inspectie ziet in alle sectoren ruimte voor verbetering.

    Lees verder.

   79. De Ombudslijn MBO

   De Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. En om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten?

   80. Bijeenkomst Katinka Slump

   In november 2009 gaf Katinka Slump een voordracht over de rechtspositie van ouders (met korte aanvulling onderwijsinspectie)

   Katinka begint de bijeenkomst met een korte toelichting op het ontstaan en de partners van 5010. In het kort komt het neer op: 5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders in het onderwijs LOBO, NKO, OUDERS & COO en VOO en organisaties voor leer-, gedrags- en ontwikkelingspro-blemen en handicaps, Balans en CG-RAAD (d.w.z. de rugzaklijn). Dit brede samenwerkingsverband geeft een groot draagvlak en bundelt de expertise om te voorzien in de vragen van ouders.

   De thema's waren:

   • Rechten van ouders
   • Als het niet goed gaat op school kunnen ouders terugvallen op..
   • Onderwijsinspectie
   Lees het volledige document.

   81. Extra tegemoetkoming voor alleenverdiener met ernstig gehandicapt kind

   Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2010/tegemoetkoming-ipv-tog.asp
    Nieuwsbericht, 6 januari 2010

    Huishoudens met een ernstig gehandicapt kind waarvan één van de ouders het inkomen verdient, krijgen een extra financiële tegemoetkoming. Dit staat in een regeling van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, die gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd.

    De tegemoetkoming voor alleenverdieners bedraagt ongeveer 1460 euro per jaar. Aanleiding hiervoor is de aanpassing van de criteria voor de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) door het ministerie van SZW. De regeling wordt vanaf 1 april 2010 teruggebracht tot het oorspronkelijke doel: steun aan ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen.

    Het aantal TOG-uitkeringen is de laatste jaren vervijfvoudigd. Door onduidelijkheid over de criteria krijgen nu veel meer ouders dan bedoeld was een tegemoetkoming. In 2000 waren er 13.000 ouders met een TOG-uitkering; inmiddels zijn dit er meer dan 60.000.

    Om voortaan voor de TOG-uitkering in aanmerking te komen, wordt aangesloten bij de indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ouders hebben recht op die tegemoetkoming als hun kind tenminste tien uur AWBZ-zorg nodig heeft.

   82. Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010

   Zie hier voor de belangrijkste maatregelen per 1 januari 2010 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over:
   1. koopkracht
   2. Loonstrookjes
   3. DeeltijdWW
   4. Lastenvermindering
   5. Mensen met een beperking
   6. Uitzendkrachten

   83. Nieuwe wetten in 2010

   Per 1 januari 2010 treedt er een aantal nieuwe wetten in werking. In dit nieuwsbericht vindt u daarvan een overzicht. Zie hier.
  Vanaf 1 januari 2010 worden kinderen onder de twaalf jaar standaard doorgestuurd naar bureau jeugdzorg. Ouders moeten zo beter worden betrokken bij de problemen van hun kind.

  Dit heeft minister Hirsch Ballin (Justitie) afgesproken met de politie en de bureaus jeugdzorg. Voor de nieuwe aanpak is geen wetswijziging nodig.

  Ouders worden straks op het politiebureau uitgenodigd om te praten over het strafbare feit dat hun kind heeft gepleegd. De politie verkrijgt in dit gesprek informatie over de thuissituatie.

  Vervolgens wordt het kind overgedragen aan bureau jeugdzorg. Het bureau kijkt naar eventuele achterliggende problemen van het kind en het gezin en zorgt voor een passend zorgaanbod.

  Het kind wordt altijd doorverwezen, behalve bij de lichtste delicten (overtredingen). Als er geen aanvullende signalen zijn, volstaat daarbij een reprimande en registratie van het delict.

  De aanpak maakt een einde aan de Stop-maatregel, waarbij twaalfminners leeropdrachten moesten doen. Die maatregel had een vrijwillig karakter. In de nieuwe aanpak worden ouders direct aangesproken op het gedrag van hun kind. Zij kunnen desnoods worden gedwongen zorg en opvoedingsondersteuning te accepteren.

84. Bedragen kinderbijslag en kindgebonden budget 2010

Een overzicht van de bedragen voor kinderbijslag en kindgebonden budget, die gelden vanaf 1 januari 2010. Voor meer informatie: lees hier.

85. Twaalfminners standaard naar jeugdzorg na plegen delict

Van: www.justitie.nl
  Nieuwsbericht | 22-12-2009

  Vanaf 1 januari worden kinderen jonger dan twaalf jaar die een delict plegen, standaard doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft dat afgesproken met de politie en de Bureau’s Jeugdzorg.

  Het voordeel van deze aanpak is dat ouders beter betrokken worden bij de problematiek van hun kind. De zogenaamde Stop-maatregel zal niet langer aan twaalfminners worden opgelegd.

  In de nieuwe aanpak worden ouders uit genodigd op het politiebureau om te praten over het strafbare feit dat hun kind heeft gepleegd. De politie verkrijgt zo informatie over de thuissituatie. Vervolgens wordt het kind overgedragen aan Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ onderzoekt eventuele achterliggende problemen van het kind en ouders en zorgt voor een persoonsgericht, passend zorgaanbod. In zware gevallen kan BJZ de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

  Er wordt in alle gevallen doorverwezen, met uitzondering van de lichtste delicten (overtredingen). Bij overtredingen wordt alleen doorverwezen als er sprake is van aanvullende zorgsignalen. Zijn die er niet, dan volstaat een reprimande. Ook wordt het delict, geregistreerd, zodat bij herhaling direct kan worden ingegrepen.

  De Stop-maatregel wordt vanaf 1 januari niet meer gebruikt. Bij deze aanpak moeten twaalfminners leeropdrachten uitvoeren. De Stop-maatregel heeft een vrijwillig karakter, omdat ouders toestemming moeten geven. In de nieuwe aanpak is geen sprake van vrijblijvendheid. Ouders worden direct aangesproken op het gedrag van hun kind en kunnen desnoods worden gedwongen om zorg en opvoedingsondersteuning te accepteren. Anders dan de Stop-maatregel is de nieuwe aanpak persoonsgericht. BJZ zorgt voor interventies op maat, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de aard van het delict, maar ook naar de specifieke situatie van het gezin.

  Voor de nieuwe aanpak is geen wetswijziging nodig. Er kan worden volstaan met het maken van werkafspraken tussen de betrokken ketenpartners: de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jeugd en Gezin, de politie, BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming.

86. Ouders vinden grenzen stellen moeilijk

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2009/moeilijk-grenzen-stellen.asp
  Nieuwsbericht, 15 december 2009

  De helft van de ouders vindt het moeilijk consequent te blijven en te controleren of hun kind zich houdt aan gemaakte afspraken. Dat blijkt uit de enquęte 'Grenzen stellen bij pubers: vasthouden en loslaten' die in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin is uitgevoerd.

  Volgens minister Rouvoet maakt kennis opvoeden makkelijker. "Het gaat daarbij niet alleen om kennis uit boeken, maar ook om ervaringskennis van andere ouders en opvoeders, en uiteraard van de jongeren zelf. Ga ook met jongeren in gesprek over onderwerpen als gaming en internetten."

  Ouders van pubers praten graag over opvoeden. Meer dan 80 procent van de ouders praat wel eens met familie en vrienden over de opvoeding. Ruim 20 procent van de ondervraagde ouders wil meer contact met school.

  Meer dan de helft van de ouders (58 procent) bepaalt de grenzen samen met hun kind. Negen van de tien ouders rekent erop dat hun kind zich aan de afspraak houdt. Als dat niet zo is, gaat 61 procent in gesprek; 47 procent geeft een waarschuwing en 14 procent geeft straf. Dan krijgt het kind huisarrest of een computerverbod. Slechts 1 procent ziet het ongewenste gedrag door de vingers.

  De enquęte 'Grenzen stellen bij pubers: vasthouden en loslaten', is het tweede opinieonderzoek dat in het kader van het opvoeddebat is gelanceerd. Het opvoeddebat loopt tot eind 2010. Het doel is ouders en andere opvoeders met elkaar in contact te brengen en opvoeding bespreekbaar maken.

  Verwijzingen: www.opvoeddebat.nl

87. Meer geld alleenverdiener met gehandicapt kind

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2009/meer-geld-alleenverdiener.asp
  Nieuwsbericht, 14 december 2009

  Alleenverdienershuishoudens met de zorg voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen krijgen meer financiële ondersteuning. Dit meldt minister Rouvoet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Er komt voor deze doelgroep vanaf 2010 een aparte financiële tegemoetkoming in de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG). Op jaarbasis komt de extra tegemoetkoming neer op 1460 euro per alleenverdienershuishouden met recht op een TOG-uitkering.

  Rouvoet geeft met deze maatregel vanuit de begroting van Jeugd en Gezin invulling aan een voornemen uit het Coalitieakkoord om financiële ondersteuning te bieden aan alleenverdienershuishoudens die de zorg hebben voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen. Ruim 11.000 alleenverdieners krijgen per 1 januari 2010 recht op de extra financiële tegemoetkoming. In totaal is er een bedrag van 17 miljoen euro mee gemoeid.

  TOG
  Ouders die het zelf verzorgen van hun chronisch zieke of gehandicapte kind belangrijker vinden dan de arbeidsparticipatie van beide partners, moeten hierbij volgens het kabinet geen belemmering ondervinden. Zij behoren niet tot de doelgroepen waarvoor de arbeidsparticipatie van de niet-verdienende partner wordt gestimuleerd. Met de aparte financiële tegemoetkoming in de TOG komt Rouvoet tegemoet aan dit uitgangspunt.

  Er is sprake van een alleenverdiener als de partner met het laagste inkomen niet meer verdient dan 4619 euro. Hiermee wordt aangesloten bij de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Boven dit bedrag is sprake van een tweeverdienershuishouden. Het aansluiten bij deze inkomensgrens betekent dus dat de niet-werkende of minstverdienende partner wel enig inkomen kan hebben, zonder de extra tegemoetkoming op de TOG te verliezen.

88. Wat verandert er voor u in de zorg in 2010?

Per 1 januari 2010 verandert er een aantal zaken in de zorg. De veranderingen zijn minder groot dan voorgaande jaren.

Het eigen risico gaat omhoog naar 165 euro. Bepaalde groepen chronisch zieken krijgen een compensatie voor het eigen risico. Die compensatie gaat omhoog naar 54 euro. Behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari 2010 7, 8 of 9 jaar zijn, zit in het basispakket. Daarnaast wordt de zorg voor terminale patiënten verruimd.

Wilt u weten wat er voor u verandert? Kijk dan op www.veranderingenindezorg.nl. Daar leest u ook hoe u kunt veranderen van zorgverzekeraar en hoe u kunt besparen op uw eigen risico. U kunt ook bellen naar Postbus 51: 0800 8051 (gratis).

89. Uitstel kinderbijslag als ouders aanwijzing niet opvolgen!

Ouders moeten schriftelijke aanwijzingen van een gezinsvoogd opvolgen als hun kind onder toezicht is gesteld. Als zij dit niet doen, lopen zij de kans dat de kinderbijslag voor maximaal een jaar wordt opgeschort.
Het kabinet voegt deze maatregel toe aan een wetsvoorstel over kinderbescherming dat in juli 2009 is ingediend bij de Tweede Kamer.
Zie het Persbericht

90. Petitie tegen nieuwe regeling kinderopvang

Teken allemaal de petitie tegen de nieuwe regelingen over gastouderopvang op behoud gastouders

91. Eisen Jeugdzorg


Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft maatregelen aangekondigd die de kwaliteit van de jeugdzorg moeten verbeteren. In een actieplan staat dat er minimumeisen moeten komen voor pas afgestudeerde jeugdzorgwerkers.
Verder komt er voortaan een verplichte bij- en nascholing.Ook komt er net als bij medici een tuchtcollege dat het handelen van jeugdzorgwerkers gaat toetsen.In het uiterste geval kunnen ze uit het register worden gezet dat voor de jeugdzorg wordt opgericht.
De maatregelen worden ingevoerd door een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek.
Zie ook: Wettelijke erkenning professionals Jeugdzorg

92. Dijksma past eisen gastouderopvang aan

In de nieuwe wet op de kinderopvang worden de eisen waaraan gastouders moeten voldoen aangepast. De lijst met diploma's die geldig zijn om kinderen te mogen opvangen,wordt uitgebreid. Daardoor hoeven minder gastouders een aanvullende opleiding te volgen.

Staatssecretaris Dijksma heeft dat een maand voordat de nieuwe wet moet ingaan nog besloten.
Ook wordt het toezicht op de kwaliteit van de scholing strenger.Dijksma neemt de maatregelen na overleg met ouders, gastouders en gastouderbureaus.Daaruit bleek dat sommige bureaus er vooral op uit zijn subsidie binnen te halen.
Lees het hele: bericht En: Stichting BKK

93. Jan Brouwersprijs

Winnaars Jan Brouwerprijs 16 november 2009 De Jan Brouwerprijs 2009 is uitgereikt aan twee projecten ter voorkoming van kindermishandeling:
het project STUKYOUTOO, van STUKYOUTOO Amsterdam en BZN Atlas Antwerpen en
het project ‘VoorZorg- Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding’ van Evean Jeugdgezondheidszorg.

Informatie over Stichting Voorkoming van Kindermishandeling is te vinden op www.stichtingvkm.nl.

94. Structuurvereenvoudiging van de jeugdzorg nodig

De tekortkomingen in de huidige praktijk van de jeugdzorg rechtvaardigen een herordening van taken en middelen.
Kinderen komen dan eerder in beeld en hulpverleners kunnen sneller en beter handelen. Lees het bericht: VNG

95. Evaluatie wet op de Jeugdzorg

Het Evaluatieonderzoek

96. Passend onderwijs ingrijpend veranderd

Het kabinet wil de inrichting van het passend onderwijs ingrijpend veranderen. Leraren moeten beter worden begeleid en de bureaucratie moet verminderen. Het rugzakgeld gaat direct naar de scholen. Lees het bericht

97. Ouders tegen verlengd dagarrangement

Ouders zijntegen verlengd dagarrangement (schooldag), zie www.ouderstegenvda.nl. Discussies & acties betreffende verplichte verlenging van de schooldag.

98. Veel ouders weten zich soms geen raad met gedrag kinderen

Zie het bericht.
  Nieuwsbericht, 7 oktober 2009

  Ongeveer 90 procent van de ouders vindt dat ze zelf hun kinderen goed opvoeden. En ouders zijn ook tevreden over de opvoedvaardigheid van hun partners (80 procent beoordeelt deze als zeer goed). Dit blijk uit een onderzoek van Jeugd en Gezin, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel onder ruim 1100 ouders.

  Zo’n 70 procent van de ouders weet zich echter soms geen raad met het gedrag van hun kinderen; bijna de helft van de ouders heeft moeite om consequent te blijven. Een opvoedcursus zien de meeste ouders niet zitten, terwijl tweederde van de ouders wel aangeven dat opvoeden niet vanzelf gaat.

  ‘Af en toe met je handen in het haar zitten lijkt bij een normale opvoeding te horen; en hoewel ouders beseffen dat opvoeden te leren is, vinden ze de stap naar een cursus te groot. Daarom heb ik initiatief genomen tot het opvoeddebat. In het opvoeddebat gaan ouders en opvoeders met elkaar in gesprek over dagelijkse opvoedingszaken’ aldus minister Rouvoet.’

  Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de ondervraagden het opvoeden van hun kind(eren) altijd leuk vindt. Ouders vinden de puberteit de moeilijkste fase.

  Vandaag geeft Rouvoet in Nieuwegein, bij het congres over lokaal jeugdbeleid het startsein voor de opvoedestafette. ‘Praten over opvoeding moet net zo gewoon worden als praten over het weer. De meeste ouders willen wel kennis en ervaringen over de opvoeding bespreken met anderen. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de ouders wel eens andere kinderen aanspreekt op hun gedrag. Maar ruim een derde van de ouders geeft aan het niet te waarderen wanneer ze ongevraagd advies krijgen van andere ouders.’ Volgens minister Rouvoet een opvallende constatering. ‘Praten over opvoeding betekent dat je je open moet durven opstellen voor een kritische noot.’

  Groningen organiseert als eerste een aantal debatten in het kader van de estafette. Daarna volgen Emmen, Den Haag, Muiden, Alkmaar, Lelystad, Enschede , Utrecht en regio Noord Veluwe. Ouders en andere opvoeders gaan in deze debatten met elkaar in gesprek over vragen als: wat is een goede opvoeding? Hoe stel ik grenzen? Wat kunnen ouders en leerkrachten van elkaar verwachten, hebben we dezelfde visie op opvoeding? En wat betekent het om op te voeden in een andere taal en cultuur?

  Het organiseren van ontmoetingen tussen ouders, maar ook met andere opvoeders zoals leerkrachten, sportcoaches en leidsters, en het bespreekbaar maken van de opvoeding staat centraal in de debatten. Ouders zijn volgens Rouvoet gebaat bij een sociale omgeving die hen steunt bij de opvoeding. De Centra voor Jeugd en Gezin, scholen en kinderopvangorganisaties kunnen met de organisatie van opvoeddebatten hier een belangrijke bijdrage aan leveren. “Een Centrum voor Jeugd en Gezin is bij uitstek de plek om andere ouders te ontmoeten en over dagelijkse opvoedingsvragen in gesprek te gaan zonder meteen naar een cursus of hulpverleningstraject te worden verwezen.”

  De voortgang van de estafette is te volgen via de website www.opvoeddebat.nl. Eind 2010 worden de resultaten op een afsluitende conferentie gepresenteerd.

99. Rouvoet: jeugdzorg zal ingrijpend veranderen

Nieuwsbericht | 30-09-2009

De jeugdzorg zal vanaf 2010 ingrijpend worden veranderd, stelt minister Rouvoet. De zorg voor kinderen kan volgens hem veel beter. 'Niet iedere opvoedvraag hoeft een vraag om jeugdzorg te worden.'

Dit zei minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) in een toespraak aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zie: hier.

100. Gevolgen voor huishoudens met extra zorgkosten

De gevolgen van de miljoenennota voor de inkomens van gezinnen: zie hier.

101. Prinsjesdag 2009

Op dinsdag 15 september is het weer Prinsjesdag. Op deze dag maakt het kabinet de plannen voor 2010 bekend. Wat betekent dit voor u?

U leest dit op www.prinsjesdag2009.nl. Hier vindt u de informatie uit de rijksbegroting en de Miljoenennota op diverse toegankelijke manieren. Zo kunt u via het onderdeel 'Effect op u' nagaan welke maatregelen op u van toepassing zijn. De maatregelen voor u als gezin zijn hier op een rijtje gezet. Zo krijgt u antwoorden op vragen als: wat doen de centra voor Jeugd en Gezin in 2010 en hoe worden ouders tegemoet gekomen in schoolkosten? Lees alles over deze en andere plannen vanaf 15 september om 15.15 uur op de Prinsjesdag website.

Daarnaast is er de optie om de Miljoenennota op thema’s te doorzoeken en vindt u er een samenvatting van de Miljoenennota, waarin naast een toelichting op de kabinetsplannen ook wordt ingegaan op de economische en financiële situatie van Nederland. Uiteraard is het ook mogelijk om de gehele Miljoenennota te lezen.

Naast inhoudelijke informatie kunt u op de website ook terecht voor de Troonrede, foto’s van de hoedjesparade en video’s. Ook hebben we aan een aantal bekende en minder bekende Nederlanders gevraagd wat zij van Prinsjesdag en de kabinetsplannen vinden, met als resultaat video’s en interviews met o.a. Leo de Haas (Blik op de weg), Fatma Genç (SpangaS) en Pieter Wijnen (paprikateler in Limburg).

Kortom, op de Prinsjesdag website www.prinsjesdag2009.nl vindt u alle informatie over Prinsjesdag en de kabinetsplannen 2010!

102. Toch een kans op Passend Onderwijs?

Discussie over Passend Onderwijs voor AD(H)D ers gaande op Onderwijs voor Morgen
AD(H)D er heeft de tijd mee!
Toch een kans op Passend Onderwijs?

Op de website van Malmberg: onderwijsvanmorgen.nl kunt u een hoop wetenswaardige artikelen lezen. Een van de schrijvers is dr. Henk Witteman. Hij was één van de sprekers, die op onze laatste thema-avond (14 mei in Assen), vertelde over zijn kennis van leerstijlen. Volgens ons worden door deze artikelen nieuwe kansen geboden op Passend Onderwijs!

Een serie artikelen
Dr. Henk Witteman heeft ons toegezegd om mee te denken over Passend Onderwijs voor onze doelgroep. Dit begon met een artikel dat vrij algemeen was. Dit artikel is hier te bekijken. Daar kwamen veel reacties op, maar de reacties waren door de te grote doelgroep (autisme en AD(H)D) te ongestructureerd, hoewel er veel zinnige bijdragen tussen zaten. Reden voor de heer Witteman om door te gaan. Hij is gestart met een serie artikelen, waarvan de eerste reeks over AD(H)D gaat.

Ideeën over onderwijs bij AD(H)D
Dr. Henk Witteman legt op deze site op een eenvoudige en leuke manier uit wat zijn ideeën over AD(H)D zijn. Eigenlijk gaan de artikelen niet direct over AD(H)D, maar over een algemeen menselijk verschijnsel. Lees daarvoor zijn artikelen! AD(H)D heeft misschien wel ten onrechte een psychiatrisch label gekregen. Het is slechts een andere manier van denken! Er worden door lezers linken gelegd met andere artikelen. Er wordt op ingegaan waarom dit labeltje de laatste jaren zo'n opgang heeft gemaakt! Dr Witteman schetst een zonnige toekomst voor de mensen die op AD(H)D-achtige manier denken. Zij schijnen de toekomst te hebben in dit virtuele tijdperk! Maar wat betekent dat voor het huidige onderwijs?

Meedenken en discussie
Wilt u daadwerkelijk ook meehelpen en meedenken over Passend Onderwijs voor uw kind, dan is hier uw kans. Waar op de website voor Passend Onderwijs nog nauwelijks ouders en leerkrachten actief worden betrokken, vindt op de site van onderwijsvanmorgen.nl al volop discussie plaats. Misschien maken we samen het verschil en creëren we toch nog Passend Onderwijs voor de grootste groep kinderen die in het huidige onderwijs uit de boot valt!

Na het schrijven van het derde artikel wil de heer Witteman bewust een aanzet geven tot discussie over de gevolgen van de nieuwe technologieën, voor u, voor de jeugdigen, voor de maatschappij, voor de toekomst, voor het onderwijs. De serie wordt daarvoor enkele weken onderbroken. In die tijd wijdt Henk zich aan het vervolg van de reeks over vreemdetaalverwerving. Daarna pakt hij de draad weer op met de (hier besproken) reeks: "Het brein in de 21ste eeuw!"

Iedereen heeft dus vanaf nu de gelegenheid om op de eerste drie artikelen te reageren. Het is niet zo dat u alleen maar mee kunt doen met de discussie op het laatste artikel. Henk houdt ook de voorgaande artikelen nauwlettend in de gaten, hebben we geconstateerd, en reageert (indien hij het nodig acht, bij vragen bijv.) ook daarop! Doe mee aan de discussie en reageer! Hier liggen kansen!

De artikelen
Er zit min of meer een opbouw in de artikelen, heb ik geconstateerd. Apart zijn ze ook wel te lezen, maar om een goed beeld te krijgen is het volgens mij het beste om bij de eerste te beginnen. Interessant zijn de reacties van de lezers, klaarblijkelijk spreekt de site een zeer grote groep mensen aan. Een reactie plaatsen, als u dat wilt, is eenvoudig en laagdrempelig. Heeft u iets te melden? Probeer het eens!

Hieronder de linken naar de al geschreven artikelen:

 1. In dit eerste artikel beschrijft Henk Witteman AD(H)D op zo'n manier, dat je je gaat afvragen of er ten onrechte sprake is van een psychiatrische diagnose. www.onderwijsvanmorgen.nl/het-brein-in-de-21e-eeuw-1-jagers-en-landbouwers/
 2. De toekomst is aan de mensen die in hun brein een groter beroep doen op de rechterhersenhelft (dus inclusief de mensen met het label AD(H)D). Het brein in de 21ste eeuw: Is de toekomst aan de jagers?
 3. In dit artikel heeft Henk Witteman het over DN-ers (digital natives), opgegroeid in het virtuele tijdperk en over DI-ers (digital immigrants), de mensen die ver voor het digitale tijdperk zijn geboren.Wat betekenen deze technologieën voor ons allemaal of je nu DN-er of DI-er bent en wat kunnen ze betekenen voor ons onderwijs? Het brein in de 21ste eeuw: Brave New World

103. Meldpunt over misstanden gratis schoolboeken

De Vereniging Openbaar Onderwijs opent voor alle ouders met kinderen in openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs vanaf maandag 14 september een meldpunt voor klachten over de verstrekking van de gratis schoolboeken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar blijkt er veel mis te zijn rond de invoering van de gratis schoolboeken.

Ga naar het Meldpunt.

104. Investeren rondom kinderen

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft een advies uitgebracht, zie: Investeren rondom kinderen.
  Het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen ontlast Jeugdzorg

  Gezinnen zijn meer op zichzelf aangewezen. Degenen die een oogje in het zeil houden zijn steeds vaker professionals. De sociale kring rondom gezinnen (familie, buren en vrienden) is op afstand komen te staan. Een groeiende preventieve jeugdzorg met zijn nadruk op risicoanalyses en monitoring is het gevolg. Maar de overheid kan ook een andere weg bewandelen en de jeugdzorg ontlasten door de netwerken rondom gezinnen te versterken. Dat bepleiten de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in hun advies Investeren rondom kinderen dat vandaag overhandigd wordt aan minister Rouvoet.

Zie het rapport.

105. Geef uw mening! Nationaal scholenonderzoek

Klik hier om uw mening te geven over de basisschool van uw kind(eren).

Let op: Tijdens het invullen kan worden gevraagd naar uw emailadres. Dat is uit veiligheidsoverwegingen! Na het invullen van uw emailadres ontvang u een persoonlijke link!

Met vriendelijke groeten,
Het Team van Scholenonderzoek.nl

106. Wat vinden ouders van de kwaliteit van ons onderwijs?

Onderzoek van scholenonderzoek.nl:

Uit het Nationale Scholenonderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse ouders tevreden zijn over de basisschool van hun kind. Meer dan 85% van de kinderen op de basisschool gaat met plezier naar school en voelt zich thuis op school. Ook over de leerkracht is het overgrote deel van de ouders tevreden. Vier op de vijf ouders vindt dat de juf of meester goed les geeft, over voldoende kennis beschikt, een goede invloed heeft op de sfeer in de klas en een goede band heeft met hun kind. Lees meer op:
    http://www.scholenonderzoek.nl/?p=68&t=1&o=schoolleiders

Ook J/M onderzocht de tevredenheid van ouders over scholen:

 • Ouders teleurgesteld in school
 • Hoe langer op school, hoe lager de waardering
Meer dan de helft van de ouders meent dat het huidige onderwijs niet het uiterste uit kinderen haalt. Slechts 5 procent vindt dat het echt goed gaat; de rest is minder enthousiast. Ze waarderen het Nederlandse onderwijs met een kleine voldoende: een 6,7 voor de basisschool en een 6,5 voor de middelbare school. Volgens staatssecretaris Marja van Bijsterveldt is dat te laag: ‘Het had een 8 moeten zijn. Het gaat toch over de toekomst van je kind.’

en:

Hoe verder het kind komt, hoe teleurgestelder ouders raken. Ouders met een kind in het voortgezet onderwijs zijn op praktisch alle punten veel kritischer dan ouders die alleen nog maar ervaring hebben met de basisschool. En binnen het basisonderwijs zijn ouders van kleuters veel enthousiaster dan ouders van bovenbouwers.

Lees meer op:
    http://www.jmouders.nl/Nieuwsartikelpagina/HetGroteJMOnderwijsonderzoek2009OudersTeleurgesteldInSchool.htm

Hoe komt het dat de uitkomsten zo verschillend zijn? Lees het antwoord bij het Nationale Scholenonderzoek op:
    http://www.scholenonderzoek.nl/?p=67&t=1&o=ouders

107. Symposium Ned. Vereniging voor Onderwijsrecht

Op 27 nov. 2009 is er een symposium van de Ned. Vereniging voor Onderwijsrecht in Utrecht over de positie van de ouder in het onderwijsrecht.
    http://www.vornederland.nl/pages/NVORjaarverg.html

108. In gesprek over verantwoordelijk burgerschap

Nederlanders vinden het gebrek aan respect en solidariteit een groot maatschappelijk probleem. Tegelijkertijd zijn we er niet zo van gediend dat de overheid ons aanspreekt op ons gedrag. Maar iemand moet het voortouw nemen. Om die reden wil het kabinet in overleg met u komen tot een overzicht van de gedeelde waarden in Nederland. Het is belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving om die waarden weer goed op ons netvlies te hebben.

Via de website www.handvestburgerschap.nl kan iedereen meedoen aan de discussie. De eerste discussieronde is inmiddels afgerond. In de verdiepingsronde wordt per element van burgerschap een aantal stellingen geselecteerd, waarvan u mag bepalen of deze essentieel zijn voor verantwoordelijk burgerschap. Dus hoe vindt u dat je met open vizier naar de samenleving kunt kijken? We horen het graag. De stellingen zijn gebaseerd op de eerdere discussie.

Doet u mee? De resultaten van de discussie komen terug in een handzame uitgave. We laten uw inbreng en die van anderen er graag in terugzien!

109. Geen inflatiecorrectie kinderbijslag en kindgebonden budget

Zie Geen inflatiecorrectie kinderbijslag en kindgebonden budget
  Nieuwsbericht, 2 juli 2009

  De hoogte van de kinderbijslag en het kindgebonden budget wordt in 2010 en 2011 niet aangepast aan de inflatie. En een eerder geplande extra verhoging van het kindgebonden budget in 2010 gaat niet door. Dat meldt het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

  In april had de ministerraad al besloten de halfjaarlijkse indexering (aanpassing aan de inflatie) per juli niet toe te passen op de kinderbijslag. De periode van niet-indexering is nu dus met twee jaar verlengd.

  Ook de hoogte van het kindgebonden budget wordt twee jaar niet aangepast aan de inflatie. Hoewel de voorgenomen extra verhoging van het kindgebonden budget volgend jaar niet doorgaat, gaat een groep ouders er toch financieel op vooruit. Dat is het gevolg van het onderbrengen van de tegemoetkoming voor schoolkosten (WTOS) in het kindgebonden budget.

110. Wijzigingen schooljaar 2009-2010

Op de website van de IB-groep is te lezen:
  Wijzigingen schooljaar 2009-2010

  Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst.

  Momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement om op 1 januari 2010 (dus halverwege het schooljaar 2009-2010) het kindgebonden budget van de Belastingdienst te verhogen. Als deze verhoging doorgaat heeft dit gevolgen voor de tegemoetkoming ouders van de IB-Groep. Omdat u meer geld krijgt van de Belastingdienst, wordt de hoogte van de maximale tegemoetkoming ouders lager.

  Omdat het wetsvoorstel nog niet definitief is, zijn de bedragen hier nog niet op aangepast. Zodra het voorstel is aangenomen, wordt de informatie op de site aangepast aan de nieuwe situatie.

111. Regionale elektronische patientendossiers

CBP: Twee regionale elektronische patiëntendossiers in strijd met de wet Patiënten niet geïnformeerd over opname van hun gegevens lees verder op deze pagina.

112. Draai geldkraan voor gekke kinderen dicht

In Nederland krijgen te veel kinderen een psychiatrisch etiket opgeplakt. Psychiaters, leerkrachten en ouders denken kinderen hiermee te helpen, maar schrijven ze in feite af. Overheid moet ingrijpen en geldkraan dichtdraaien.

Lees het hele bericht.

113. Oudercontract in Rotterdam

Zie het artikel Contract? Ik ben al een goede mama. De visie van wethouder Leonard Geluk staat beschreven in Opvoeden doen we samen, een overlegdocument t.b.v. Raad & Commissie.

Met dit contract bindt de ouder zich aan de school. Daardoor, zegt Geluk, gaat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer terug aan ouders. Dit klinkt als een rare tegenspraak.

Verder is opvallend dat Geluk dus denkt dat de verantwoordelijkheid voor de ovoeding op dit moment niet bij de ouders ligt. Ligt hij dan op dit moment bij de professionals en de bestuurders?

Gelukkig ziet wethouder Geluk in dat het niet goed gewerkt heeft dat de verantwoordelijk niet bij de ouders ligt.

114. Scheiding ouder - kind: In het belang van het kind?

Jeugdzorg houdt geen rekening met gevoelens van ouders en kinderen. De rechten van kinderen en ouders worden geschonden. Kinderen worden met veel politie geweld uit huis gerukt. Ze mogen amper contact hebben met familie. De bezoekregelingen stellen erg weinig voor, bijvoorbeeld eens in de 6 weken een uurtje met toezicht.

Rechters en de kinderbescherming doen niet aan waarheidsbevindingen, zij moeten blind varen op het rapport van jeugdzorg. Meegebrachte bewijslast wordt niet doorgenomen. Heel veel kinderen worden in de gevangenis geplaatst, waar ze worden behandeld als een crimineel. Als ze op hun 18e hieruit komen, zijn ze er meestal veel slechter aan toe.

De inspectie van jeugdzorg mag niet ingaan op individuele gevallen, en ga zo maar door..

Er zijn een aantal mensen, die na de petitie tegen de wantoestanden in de jeugdhulpverlening, de koppen bij elkaar hebben gestoken. We hebben de plannen uiteen gezet en besloten dat de Stichting Partij Rechten Kind een feit is.

Wij bieden gratis hulp aan, aan ieder die dat nodig heeft!

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulpverlening kan zich aanmelden Dat kun je doen door een e-mail te sturen met je naam, adres, telefoon nummer en (het liefst) je verhaal naar:

115. Nijmegen geeft bindend schooladvies

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen geeft ouders van kinderen vanaf drie jaar voortaan een bindend schooladvies. De gemeente wil zo voorkomen dat populaire witte basisscholen uit hun voegen barsten terwijl zwarte scholen te weinig leerlingen hebben.

Ouders moeten hun kind opgeven bij een centraal aanmeldpunt op internet. Zij krijgen daarover per brief een uitnodiging. Een digitaal systeem koppelt de gegevens van het kind aan drie scholen in de buurt.

Ouders kunnen ook drie scholen buiten de eigen wijk opgeven. Het systeem geeft vervolgens een bindend advies en houdt rekening met de voorkeuren van de ouders en met eventuele schoolgaande broertjes of zusjes van het aangemelde kind.

Bron: ANP

Zie hier voor de spelregels.

116. Praat mee over Passend Onderwijs!

Een debat georganiseerd door Oudervereniging Balans op donderdag 11 december 2008, 19.30 uur in De Rode Hoed.

Hoe passend zal in 2011 het `Passend onderwijs` zijn voor leerlingen met stoornissen in de ontwikkeling van het leren en/of het gedrag? Wat kunnen ouders doen om de voorwaarden van `Passend onderwijs` te realiseren? Op 11 december kunt u in De Rode Hoed over deze vragen meepraten.

Vanaf 2011 geldt voor reguliere scholen een zorgplicht. Scholen moeten dan voor alle leerlingen een passend onderwijsarrangement aanbieden. Oudervereniging Balans stelt de vraag hoe er met de organisatorische vernieuwingen ook een inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt kan worden. • Wat is er nodig om leerlingen met leer-en/of gedragsproblemen een passende onderwijsomgeving te kunnen bieden? • Voorzien de plannen van `Passend onderwijs` daar voldoende in, of is er nu het nog kan, een koerswijziging nodig nu het nog kan?

Na enkele korte inleidingen discussieert een panel met ouders en deskundigen uit de politiek, het onderwijs en het kennisgebied van de leer- en gedragstoornissen, met elkaar en de zaal. In het panel o.a. Margot Kraneveld (onderwijsspecialist PvdA-fractie Tweede Kamer), Henk Keesenberg (landelijk coördinator `Passend onderwijs`), Katinka Slump (jurist gespecialisteerd in onderwijszaken), Berniek Vernooij-Bruinsma (voorzitter Oudervereniging Balans). Voorafgaand aan het debat vindt de uitreiking van de Balans Award 2008 plaats, die in 2005 is ingesteld als goedvoorbeeldprijs voor samenwerking tussen ouders en scholen.

Gespreksleider: Gijs Wanders (tv-presentator en kinderboekenschrijver).

Organisatie: Oudervereniging Balans.
Datum: donderdag 11 december 2008
Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Toegang: € 15,00 inclusief twee consumpties
Aanmelden/informatie: http://www.balansdigitaal.nl Balans Digitaal
De Rode Hoed.020-6385606
Rode Hoed

117. Fusietoets moet keuzevrijheid waarborgen

Fusies en schaalvergroting in het onderwijs brengen risico’s met zich mee als het gaat om keuzevrijheid en maatschappelijk draagvlak (legitimatie). De overheid heeft hiervoor weinig aandacht gehad en tegelijkertijd nauwelijks instrumenten in handen om deze risico’s te voorkomen of te repareren. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs dat vandaag verschijnt. Ook wanneer het aantal aanbieders in een regio af- neemt doordat schoolbesturen fuseren, moet er voor ouders wat te kiezen blijven. Op dit moment is daarvoor geen garantie. Een fusietoets voor omvangrijke fusies – met elementen als een toetsings- drempel, een toets op variëteit en een fusie-effectrapportage waarin de fusie afgewogen wordt tegen alternatieven – moet daar verandering in brengen.

Met de fusietoets wil de raad voorkomen dat in bepaalde gebieden slechts één bestuurlijke aanbieder overblijft. Verscheidenheid van voorzieningen en van besturen is een belangrijk kenmerk van onderwijs. Ouders, leerlingen en studenten hechten aan deze keuzemogelijkheid. Alles in één hand betekent een monopolie, terwijl diversiteit in levensbeschouwelijke richtingen en pedagogisch-didactische concepten noodzakelijk is willen ouders en leerlingen ook echt iets te kiezen hebben. Minimaal is daarvoor noodzakelijk: ten minste twee aanbieders ter plekke.

Criteria fusietoets: toetsingsdrempel, bestuurlijke variëteit en effectrapportage
Niet alle fusies hoeven getoetst. De raad stelt voor om een toetsingsdrempel te koppelen aan het totaal aantal deelnemers dat onderwijs volgt aan de instellingen die willen fuseren. Deze drempel varieert per sector: de raad denkt aan een orde van grootte van 2.500 voor het basisonderwijs, 5.000 voor het voortgezet onderwijs en 10.000 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Voor het hoger onderwijs kan de grens liggen bij 20.000 studenten. Om de fusie goed te keuren is de eis dat er voldoende bestuurlijke variëteit blijft wanneer twee besturen in één regio willen fuseren. Hoe groot dat gebied is, verschilt per sector. Voor het basisonderwijs is er sprake van een kleiner relevant geografisch gebied dan voor het voortgezet onderwijs of mbo. Voor het hoger beroepsonderwijs bepalen de landsgrenzen de regio.

Uitvoering fusietoets door NMa
De Onderwijsraad pleit voor de inrichting van een Onderwijskamer bij de NMa voor de uitvoering van de fusietoets. Op die manier staat de fusietoets op enige afstand van de politiek, maar hoeft er geen nieuwe instantie voor in het leven geroepen te worden. De minister van Onderwijs moet bepalen welke criteria in de fusietoets worden gehanteerd, bijvoorbeeld de hoogte van een toetsingsdrempel en de inhoudelijke criteria waarop een fusie beoordeeld wordt.

118. Extra geld voor gezinnen: kindgebonden budget

Het opvoeden van kinderen kost geld. Veel geld. Sommige gezinnen moeten elke maand de eindjes aan elkaar knopen. Soms lukt dat, soms niet. Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin vindt het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. In een gezin waar ouders of opvoeders voldoende tijd, aandacht maar ook geld hebben voor de kinderen. Daarom krijgen gezinnen met kinderen vanaf 1 januari 2009 extra geld: het kindgebonden budget.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is, net als de kindertoeslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het kindgebonden budget is niet alleen afhankelijk van uw bruto-gezinsinkomen, maar ook van het aantal kinderen dat u heeft: hoe meer kinderen, hoe hoger het bedrag waar u recht op heeft. Heeft u twee kinderen of meer, dan gaat u er financieel op vooruit in vergelijking met 2008. Het kindgebonden budget wordt maandelijks uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen. De kinderbijslag blijft trouwens bestaan. Dit geld krijgt u, net als in 2008, via de Sociale Verzekeringsbank.

Gezinsinkomen en aantal kinderen
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van uw bruto-gezinsinkomen. Daarbij geldt: hoe lager uw inkomen, hoe hoger het kindgebonden budget. Is uw bruto-gezinsinkomen lager dan € 29.914 euro per jaar, dan ontvangt u de maximale bijdrage aan kindgebonden budget. Bij een hoger inkomen wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder. Hoe meer kinderen u heeft, hoe hoger uw inkomen mag zijn. Bij één kind ontvangt u maximaal € 84,25 euro per maand, bij twee kinderen maximaal €110 euro en bij drie kinderen €125,40 euro. Per kind komt er telkens een bedrag bij.

Vanzelf bericht van Belastingdienst/Toeslagen
Wie in 2008 kindertoeslag ontving, krijgt in december 2008 in 2009 automatischvanzelf een bericht van Belastingdienst/Toeslagen over kindgebonden budget voor 2009. In december 2008 ontvangt u hierover bericht van Belastingdienst/Toeslagen. Bij het vaststellen van uw kindgebonden budget maakt de Belastingdienst gebruik van eigen gegevens en gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Daar staat geregistreerd hoeveel kinderen u heeft.

Meer informatie of zelf aanvragen
Ontvangt u nu geen kindertoeslag, maar denkt u straks wel recht te hebben op een kindgebonden budget, dan kunt u dit zelf aanvragen. Dat kan via de website van Belastingdienst/Toeslagen waar u de aanvraag direct kunt indienen. Op de website van Toeslagen kunt u een proefberekening maken. U ziet dan gelijk waar u recht op heeft. Voor informatie kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon, 0800 – 0543. Meer informatie over het kindgebonden budget vindt u ook op de website van Jeugd en Gezin .

  U heeft recht op een kindgebonden budget als:
  • U één of meer kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U kinderbijslag ontvangt.
  • U voor kinderen van 16 of 17 geen kinderbijslag ontvangt, maar deze wel in belangrijke mate onderhoudt.
  • U en uw eventuele toeslagpartner de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.
  • Uw bruto-gezinsinkomen niet te hoog is. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
Lees meer hierover op de de website van Jeugd en Gezin.

119. Effectiviteit Jeugdzorg

Werken de behandelingen die we toepassen in de jeugdzorg eigenlijk wel? Dit weten we niet omdat dit nooit wordt getoetst. Hier moet verandering in komen.

Gert Kroes, werknemer van Praktikon Nijmegen, aan het woord in Jeugdzorg wordt nooit getoetst.

120. SP en Ouderbijdrage

Uit onderzoek van de SP blijkt dat veel scholen onwettig omgaan met de ouderbijdrage of verkeerde informatie verstrekken. Belangrijkste klacht is dat niet wordt gezegd dat de bijdrage vrijwillig is. De SP wil dat de ouderbijdrage aan een maximum wordt verbonden.

zie: SP

121. Iederwijsscholen krijgen subsidie

Iederwijs-scholen krijgen subsidie

(Novum) - Negen basisscholen die lesgeven volgens het omstreden Iederwijs-concept krijgen subsidie van de staat. Dat heeft het ministerie van Onderwijs woensdag desgevraagd laten weten.

De negen scholen krijgen de subsidie omdat zij voldoen aan de eisen om een door de staat gefinancierde school te kunnen stichten. Die eisen hebben onder meer betrekking op het aantal leerlingen. Niet alle negen scholen horen officieel bij Iederwijs, maar ze gaan wel allemaal uit van een vergelijkbaar concept.

Dat de staat de scholen betaalt, hoeft niet te betekenen dat de kwaliteit in orde is. "Daar hebben wij nog steeds grote zorgen over", zegt een woordvoerder van staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA).

De onderwijsinspectie houdt extra toezicht op de scholen. Als die structureel niet in orde blijkt, kunnen zij de overheidssubsidie weer verliezen. De eerste Iederwijs-school kreeg in 2006 subsidie. Voordien waren alle Iederwijs-scholen particulier, waardoor zij automatisch niet in aanmerking kwamen voor subsidie.

Iederwijs is omstreden omdat leerlingen zelf bepalen wat zij wanneer leren. Het CDA typeerde de scholen enkele jaren geleden als 'veredelde speeltuinen'.

122. Gezinsnota Minister Rouvoet

Gezinsvriendelijke BeleidOnderzoek naar 'gezinsvriendelijk werkgeverschap' 28 oktober 2008

Minister Rouvoet laat onderzoeken hoeveel ‘gezinsvriendelijk werkgeverschap’ kost en oplevert. Hij zei dit vandaag tijdens een toespraak in de Haagse Kloosterkerk.

Voor een internationaal publiek van werkgevers, bestuurders en politici wees Rouvoet erop dat veel mensen wel (meer) willen werken, maar dat dit slecht te combineren is met hun gezins- en opvoedingstaken. ‘Meer kinderopvang is hiervoor niet de oplossing, omdat het gaat om ouders die zélf voldoende tijd voor hun kinderen willen hebben.’

Minder stress Rouvoet doet een beroep op werkgevers en werknemers om beter gebruik te maken van bestaande en nieuwe gezinsvriendelijke maatregelen. Hij wijst daarbij op wisselende begin- en eindtijden, werktijden van tien tot drie uur en meer mogelijkheden voor zelfroosteren, thuis- of telewerken. Volgens hem is er op veel terreinen winst te boeken met gezinsvriendelijke maatregelen. ‘Werkgevers krijgen meer de beschikking over goed opgeleide en goed gemotiveerde werknemers, de arbeidsproductiviteit stijgt, stress en ziekteverzuim nemen af en het is bevorderend voor het bedrijfsimago.’

Begin oktober zijn kabinet en sociale partners in het Najaarsakkoord overeengekomen meer te gaan doen aan ‘gezinsvriendelijker werken'. De OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) gaat de kosten-/batenanalyse uitvoeren. De resultaten daarvan worden begin maart 2009 gepresenteerd. Verwijzingen

123. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en Jeugdzorg

De recente nieuwe aanpak bij Jeugdzorg heeft er toe geleid dat deze organisatie niet meer wordt gezien als een ondersteunende organisatie, maar juist een organisatie waar je voor zou moeten uitkijken. Op de website www.wgbo.nl wordt vooral de medsiche problematiek behandeld:
  De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst - de WGBO (Art. 7:456 Burg. Wetboek) – wordt van kracht op het moment dat u de hulp van een arts inroept. Waar vroeger de arts bepaalde wat er met de patiënt gebeurde, bent u nu volledig de baas over uw eigen behandeling. Niets gebeurt zonder uw toestemming. En als u ook maar de geringste twijfel over uw specialist of huisarts heeft, stelt de WGBO u in staat om te checken of u de beste behandeling ontvangt, daar waar u wettelijk recht op heeft.
Maar de parallel met Jeugdzorg getrokken wordt ook getrokken.

Lees ook de Nieuwsbrief van Jeugdzorg Limburg, en bekijk hun website.

124. School heeft groot tekort hulpouders

  DEN HAAG - Honderden basisscholen slagen er niet in voldoende ouders te vinden die willen helpen op school. Culturele uitstapjes, maar ook schoolreisjes of zwemlessen worden soms noodgedwongen geschrapt.

  De ouderorganisatie Ouders & Coo komt binnenkort met een plan hoe basisscholen ouders structureel kunnen betrekken bij taken op school.

  In de praktijk blijkt dat scholen geen duidelijk beleid voeren als het gaat om ouderparticipatie. "Vaak worden vaders en moeders op het laatste moment gevraagd om mee te gaan als begeleider. Voor werkende ouders is dat lastig", aldus pedagoog Marjolein Reijners. Voor Ouders & Coo, die 700.000 ouders vertegenwoordigt, heeft zij een handleiding voor scholen in de maak. Zo moeten juffen en meesters aan het begin van het schooljaar vragen wie wanneer kan helpen, meent Reijners.

  De handleiding ' Ouders graag gezien' is ook bedoeld om mondige ouders op een positieve manier bij school te betrekken. "Sommige ouders komen op hoge poten aanzetten als hun kind een onvoldoende heeft. Leerkrachten hebben de neiging deze ouders buiten de deur te houden. Je kan hen er ook op wijzen dat, als ze willen meepraten over de gang van zaken op school, ze zich verkiesbaar kunnen stellen voor de medezeggenschapsraad. Ook daar zoeken scholen ouders voor."

  Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen bleek vorig jaar dat bijna tachtig procent van de ouders geen tijd heeft om te helpen. Het gaat hier met name om blanke ouders uit het middelbaar en hoger milieu. Op zwarte scholen vindt bijna vijftig procent van de ouders zichzelf niet geschikt, omdat ze onvoldoende Nederlands spreken. Volgens onderwijskundige Frederik Smit, die hiervoor vijfhonderd scholen onderzocht, moeten scholen al bij het intakegesprek aan ouders duidelijk maken wat er van hen wordt verwacht.

Lees het hele artikel in het Nederlands Dagblad. Kijk ook bij het voor sportverenigingen opgezette project Ouders graag gezien, dat men nu dus ook bij het onderwijs wil gaan toepassen.

Frederik Smit, de maker van de beruchte poster Herken de Ouder, is ook hierbij betrokken, en nog steeds niet echt met respect vor ouders, getuige zijn uitspraak "moeten scholen al bij het intakegesprek aan ouders duidelijk maken wat er van hen wordt verwacht." De verplicht vrijwillige ouderbijdrage (nu nog alleen financieel) wordt dus uitgebreid met het leveren van een personele bijdrage (culturele uitstapjes, schoolreisjes, zwemlessen, leesouders, luizenkammers, klein onderhoud, etc.). Een soort van corvee dus.

Het hoeven natuurlijk niet alleen hand-en-span-diensten te zijn, je kunt, stelt Marjolein Reijners, je ook verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Maar dat klinkt mooier dan het is. Slechts een enkele ouder zal lid kunnen worden van de medezeggenschapsraad. Er is echter geen adequate structuur waardoor alle ouders via dit kanaal hun steentje kunnen bijdragen. Dus voor de meeste ouders zal de personele bijdrage beperkt blijven tot het verrichten van corvee.

125. Rouvoet: geen verbreding elektronisch kinddossier

Zie hier:
  Nieuwsbericht, 10 oktober 2008

  Minister Rouvoet wil geen breder elektronisch kinddossier, waarbij partijen in de jeugdketen digitaal informatie uitwisselen. Dat schrijft Rouvoet in een brief aan de Tweede Kamer.

  Rouvoet komt tot zijn oordeel op basis van een onderzoek onder hulpverleners die met jeugd werken. De minister liet deze zogenoemde haalbaarheidsstudie verrichten op verzoek van de Tweede Kamer.

  Rouvoet uitte vorig jaar al zijn twijfels over het toegankelijk maken van het elektronisch kinddossier van de jeugdgezondheidszorg (ekd jgz) voor professionals uit andere sectoren. Dat zou namelijk betekenen dat medewerkers van bijvoorbeeld jeugdzorg, politie en justitie toegang zouden krijgen tot gegevens uit dit medisch dossier van de jgz. ‘De studie bevestigt de twijfels die ik er al bij had. De professionals hebben er ook geen behoefte aan’, aldus Rouvoet. ‘Zij geven aan dat zij er in de eerste plaats behoefte aan hebben om te weten welke andere professionals nog meer betrokken zijn bij een jongere om de hulpverlening af te kunnen stemmen. En dit willen professionals graag mondeling doen, zodat zij de situatie persoonlijk nader kunnen toelichten aan de andere professional. Gebeurt die informatie-uitwisseling digitaal, dan kan de informatie verkeerd worden geïnterpreteerd.’

  Ketenregistratie in Verwijsindex
  In de brief kondigt Rouvoet aan de wensen van de professionals te willen onderzoeken. Bijvoorbeeld de wens om zicht te krijgen op de hulpverleners van een jeugdige. Door in de Verwijsindex alle hulpverleners te vermelden die betrokken zijn bij een bepaald kind en gezin, kan hulp eerder op gang komen dan wanneer alleen wordt gereageerd na het signaleren van een risico. Rouvoet wil bekijken of deze zogenaamde ketenregistratie aan de Verwijsindex is toe te voegen.

  Informatie over gezinssituatie
  De ondervraagde instanties en professionals die zich met jongeren bezighouden willen ook graag dat met de Verwijsindex Risicojongeren informatie over de gezinssituatie wordt verstrekt. Momenteel omvat de Verwijsindex slechts gegevens van hulpverleners die bij dezelfde risicojongere betrokken zijn. Informatie over de gezinssituatie kan volgens hulpverleners leiden tot een betere inschatting van de situatie waarin kinderen zich bevinden. Daarmee krijgt de Verwijsindex als signaleringsinstrument extra waarde.


125.1. Regels rond EKD

De regels rond het EKD en het gebruik daarvan op:| www.ddjgz.nl/.

126. Website Alcohol

Uw kind en Alcohol is een website die veel iformatie over alcohol geeft.

127. Mars tegen geweld tegen kinderen

Een tip: op www.estafettemars.nl kun je de aftrap zien van een mars om aandacht te vragen voor geweld tegen kinderen, deze vindt op 19 november plaats in Amsterdam. Minister Rouwvoet zal daar een beeld ten behoeve van kinderen onthullen.

Er is ook een platform PAO ( www.pao.amsterdam.nl/), dit wordt door het ministerie gefinancierd. De leiding over dit platform is in handen en Forum ( www.forum.nl).

128. Klas overslaan? Geen probleem, behalve in de brugklas

  Hoogbegaafde kinderen kun je een klas laten overslaan. Dat leidt niet tot sociaal-emotionele problemen, concludeert Lianne Hoogeveen in haar proefschrift. Maar in de brugklas ondervinden kinderen die op de basisschool ‘versneld’ zijn wél problemen, vooral de jongens. De houding van docenten tegenover hoogbegaafde kinderen kan daarbij een rol spelen, meent Hoogeveen, die op 22 oktober promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Lees het hele artikel Klas overslaan? Geen probleem, behalve in de brugklas.

129. Grote verschillen in rekenprestaties scholen

Het verschil in rekenprestaties tussen basisscholen is groot. Bijna een kwart van de scholen presteert onder het gemiddelde als het gaat om rekenen. Daar staat tegenover dat ruim een kwart van de scholen juist bovengemiddeld presteert.

Lees verder het artikel, Grote verschillen in rekenprestaties scholenOp 29 september is het rapport 'Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs' verschenen.

In dit rapport rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over de resultaten van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de prestaties van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Ook zijn de verschillen tussen de scholen met zwakke, gemiddelde en goede reken-wiskunde resultaten in kaart gebracht.

ISBN: 978-90-8503-126-0 66 pagina’s, prijs €8,00

Dit rapport is te downloaden vanaf de Inspectie van het Onderwijs,

of te bestellen via Postbus 51 .

130. Meer geld naar gezinnen

In de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert is veel aandacht voor gezinnen. Zo kunnen sommige ouders vanaf volgend jaar aanspraak maken op een kindgebonden budget. Dit is een aanvulling op de kinderbijslag. Hierbij wordt het bedrag niet bepaald door te kijken naar het gezin, maar naar het kind. Dit kindgebonden budget wordt geïntroduceerd voor ongeveer twee miljoen kinderen.

Daarnaast wordt het ouderschapsverlof voor ouders verlengd: van dertien tot zesentwintig weken. En komt de aanpak van ernstige dyslexie bij kinderen in het basispakket van de zorgverzekering. Middelbare scholieren krijgen volgend jaar de cultuurkaart.

Dit is een greep uit de plannen van het kabinet die invloed hebben op gezinnen. Op de speciale Prinsjesdagsite van de Rijksoverheid, www.prinsjesdag2008.nl wordt voor verschillende doelgroepen, waaronder gezinnen, aangegeven wat de plannen zijn voor 2009.

In het onderdeel ‘Effect op u’ staan de maatregelen van het kabinet per doelgroep op een rijtje. Naast gezinnen zijn dit bijvoorbeeld ondernemers, jongeren, leraren en verpleegkundigen en artsen.

PS Op de website is veel meer informatie te vinden. Zo kunt u op de Prinsjesdagwebsite de route van de Gouden Koets bekijken in Google Maps, zijn er foto’s van voorgaande jaren te bekijken en is de begrotingsquiz te spelen. Ook is er op de site achtergrondinformatie te vinden over de totstandkoming van de troonrede, de setting in de Ridderzaal en de geschiedenis van Prinsjesdag. En er zijn video’s te zien van de aanloop tot Prinsjesdag.

131. Wat verandert er in 2009 voor gezinnen?

Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën de plannen van het kabinet voor 2009 aan de Tweede Kamer. Iedereen is natuurlijk benieuwd wat er voor hem of haar gaat veranderen. Op de speciale Prinsjesdagsite van de rijksoverheid wordt voor verschillende doelgroepen aangegeven wat de plannen zijn voor 2009.

Mensen met kinderen is één van de groepen waarvoor de plannen op een rijtje staan. Van alle maatregelen die te maken hebben met kinderopvang, kinderbijslag, schoolboeken en alle andere zaken waar een gezin mee te maken krijgt, is op deze site een overzicht beschikbaar.

Op 16 september, om 15.15 uur, zijn alle maatregelen die het kabinet neemt overzichtelijk beschikbaar op de site www.prinsjesdag2008.nl, in het onderdeel 'Effect op u'.

132. Vernieuwde Meldcode Kindermishandeling KNMG - meldcodes worden verplicht

Op 4 september heeft KNMG-voorzitter Peter Holland de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling aan minister André Rouvoet aangeboden. Met deze nieuwe Meldcode stimuleert de artsenorganisatie dat artsen zich actiever gaan inzetten in de strijd tegen kindermishandeling. De nieuwe Meldcode hanteert als uitgangspunt ´spreken, tenzij´, tegenover het 'zwijgen, tenzij' van de oude Meldcode. De code bevat verder een helder Stappenplan voor artsen hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Daarnaast heeft Minister Rouvoet aangekondigd dat hij zal bevorderen dat alle beroepsgroepen die met kinderen werken een meldcode zullen ontwikkelen en hanteren; het hebben van een meldcode zal een verplichting worden. Zo'n code komt, zo is gebleken, de signalering en melding van kindermishandeling ten goede. Nu heeft 45 procent van de hulpverleners een meldcode.

133. Versterking voor gezinnen

8 september j.l. publiceerde de RMO samen met de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het dubbeladvies: Versterking voor gezinnen. Dit dubbeladvies dient als input voor de gezinsnota die minister Rouvoet van Jeugd en Gezin in voorbereiding heeft.

134. Gastouderschap gunstiger dan kinderdagverblijf!

  Uit onderzoek van Leidse pedagogen onder leiding van prof. dr. Rien van IJzendoorn blijkt dat gastouderopvang in vergelijking met kinderdagverblijven gunstiger naar voren komt: het welbevinden van kinderen is hoger, de opvoeders zijn sensitiever en er is minder lawaai.
Lees het hele bericht en download het onderzoeksrapport in het JGZ-portaal

135. Versterking voor gezinnen

  Persbericht, 8 september, 2008

  Overheid heeft taak bij ondersteuning gezinnen

  Gezinnen kunnen steun gebruiken. De omgeving van gezinnen - familie, buurt, lokale middenstand, scholen - kan een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. De overheid kan dit bevorderen. Dit schrijven de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het vandaag aan minister Rouvoet gepresenteerde advies Versterking voor gezinnen.

  De RMO beschrijft hoe de overheid de village rond gezinnen kan versterken. De RVZ stelt de steun in familieverband centraal. Uitgangspunt is onderzoek dat aangeeft dat ouders in isolement verkeren waar het gaat om de opvoeding van hun kinderen. Soms krijgen ouders hierdoor meer voor hun kiezen dan ze aankunnen. De omgeving kan ouders steunen en de overheid kan daar gunstige voorwaarden voor scheppen.

  De RMO stelt dat mensen in de buurt, vrienden, kennissen, docenten, enz. - de village rond een gezin – te weinig medeopvoeder zijn van kinderen. Daardoor staan ouders er relatief alleen voor en ontstaat er tegelijk veel behoefte aan professionele hulpverlening. Ouders zouden meer op elkaars kinderen kunnen letten. De RMO ziet een belangrijke rol voor scholen, sportverenigingen en kinderdagverblijven om opvoedkundige kennis met ouders te delen en zich meer in te zetten om verbindingen tussen ouders te organiseren. Daarnaast adviseert de RMO ontmoetingen tussen mensen te bevorderen door speeltuinen, sportvelden en winkeltjes zoveel mogelijk een plek te geven in woonbuurten. Door op deze manier de village te versterken verhoogt de overheid de opvoedkwaliteit over de hele linie en vermindert ze de noodzaak tot professioneel ingrijpen.

  Volgens de RVZ wordt zorg in familieverband van groter belang omdat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat. In Nederland ligt de nadruk sterk op het gezin. Daardoor wordt het familiale netwerk als steun voor gezinnen onvoldoende benut. Er zijn ook belemmeringen voor zorgrelaties tussen generaties : (a) wat als oma een baan heeft? (b) de gevolgen van echtscheiding voor de ouderdomsfase en (c) toenemende mobiliteit door een hoger opleidingsniveau van de bevolking. De RVZ denkt aan arrangementen die spreiding van scholing, arbeid en zorgactiviteiten over de levensloop bevorderen:

  • verbetering van de combinatie van arbeid en zorg door flexibiteit in werktijden en werkplekken;
  • kortingen op het openbaar vervoer;
  • grootouderverlof;
  • verlofstrippenkaarten voor mantelzorgers.
  De adviezen zijn op verzoek geschreven voor de gezinsnota die de minister voor Jeugd en Gezin dit najaar uitbrengt. Begin 2009 zullen de Raden gezamenlijk uitgebreider adviseren.
Rapport downloaden? Zie: hier.

136. Gratis Schoolboeken

Het idee leek zo mooi, maar er is inmiddels al heel wat afgemopperd op het idee van de gratis schoolboeken. Zie bijvoorbeeld in het NRC het artikel Schoolboeken gratis, het leek zó mooi.

Maar we moeten natuurijk niet vergeten dat de laatste jaren de prijzen van de schoolboeken exorbitant gestegen zijn, en daarmee de winsten van de belanghebbenden! De schoolboekenhandel lijkt een monopolie van de bedrijven Iddink en van Dijk. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het Iddink is die in bovenstaand artikel de noodklok luidt.

Naast verzet en pogingen de gratis schoolboeken ongedaan, zien we ook een slagvaardig realisme op een aantal scholen ontstaan. Komend jaar krijgen ouders per kind een vaste vergoeding van 316 euro, ongeacht de werkelijke kosten van de boeken. En zie, een aantal scholen zijn er als de kippen bij. Zij eisen dit bedrag van de ouders op, en zorgen er vervolgens voor dat het boekenpakket veel voordeliger uitvalt. En de winst... inderdaad! Zie bijvoorbeeld het artikel Boekengeld verplicht overdragen aan school.

De boekenindustrie in rep en roer, de scholen proberen zo goed mogelijk te profiteren, het gaat alleen om geld, het belang van de kinderen wordt als dekmantel gebruikt. Is het werkelijk zo slecht gesteld met ons middelbare onderwijs? Reacties:

 • Ouders die in de bijstand zitten kregen voorheen aan het begin van het schooljaar een tegenmoetkoming voor de schoolboeken. Maar deze ouders moeten deze kosten nu voorschieten, en wachten tot december voordat ze het bedrag terugbetaald krijgen. Vooral voor ouders met meerdere kinderen op de middelbare school is dit een groot probleem.

137. Geld voor onderwijs hoogbegaafden

  Het kabinet trekt tien miljoen euro uit voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op basisscholen. Volgens staatssecretaris Dijksma zijn de lessen voor zeer intelligente kinderen nu vaak niet uitdagend genoeg. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de hoogbegaafden onder zijn of haar niveau presteert.

  Samenwerken met universiteiten
  Dijksma zegt dat de politiek de neiging heeft om zich vooral te richten op kinderen met een achterstand. Volgens haar doen sommige scholen al wel wat aan de problemen van excellente leerlingen, maar ze vindt dat het kabinet zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. De staatssecretaris denkt aan extra lessen of het op een andere manier aanbieden van de stof. Ook zouden basisscholen bijvoorbeeld kunnen samenwerken met universiteiten.

Lees ook de volledige brief.

138. Basisschool nog slechter in rekenen dan in taal

In de Volkskrant lezen we :
  AMSTERDAM - Bijna een kwart van de basisscholen krijgt een onvoldoende voor zijn rekenonderwijs. Daarmee zijn de scholen duidelijk slechter in rekenen dan in taal, want het taalonderwijs blijft bij ‘slechts’ 12 procent onder de maat.
Dus van elke 8 basisscholen is er 1 slecht in taal, en zijn er 2 slecht in rekenen! Het hele artikel: Basisschool nog slechter in rekenen dan in taal.

139. Rouvoet moet vertrouwenscrisis bij Bureau Jeugdzorg serieus nemen

  17 juli 2008

  GroenLinks vindt het zorgwekkend dat de ondernemingsraad van Bureau Jeugdzorg Amsterdam het vertrouwen in zijn directie heeft opgezegd. De problemen stapelen zich op bij deze organisatie. GroenLinks trok enkele weken geleden al aan de bel toen bleek dat Bureau Jeugdzorg Amsterdam geld oppotte dat bestemd was voor de zorg voor de kinderen en tonnen uitgaf aan afkoopsommen van slecht functionerende managers. De teleurstelling was groot toen bleek dat minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin hierin weinig verantwoordelijkheid voor zichzelf zag weggelegd.

  Het lijkt maar niet op te houden met slecht nieuws over de jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg Amsterdam in het bijzonder. Uit de vertrouwenscrisis blijkt dat de problemen maar niet worden opgelost. Integendeel, terwijl de werkdruk als te hoog wordt gevoeld, besluit de directie geen personeel meer aan te willen nemen. 'Ik kijk er dan niet raar van op dat de werknemers nu met hun vuist op tafel slaan' aldus Tofik Dibi. 'Het wordt tijd dat de minister nu niet aan de zijlijn blijft toekijken, maar laat zien dat hij zich betrokken voelt en de problemen structureel aanpakt. Structurele problemen worden niet opgelost met incidentele middelen'.

  Tofik Dibi
  Naïma Azough

140. EKD

  AMSTERDAM - Alle instellingen in de jeugdzorg moeten eind volgend jaar met het elektronisch kinddossier werken. Dat heeft minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) donderdag laten weten aan de Tweede Kamer.

  Instellingen in de jeugdzorg moeten software aanschaffen om de huidige papieren dossiers te digitaliseren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat gemeenten en instellingen begeleiden bij de invoering. Ze krijgen hiervoor geld van Rouvoet. Begin volgend jaar moeten alle instellingen bezig zijn met de invoering van digitale dossiers. Aan het eind van dat jaar moet het mogelijk zijn dat iedereen met de dossiers werkt.

  Contact
  Elk kind krijgt dan vanaf het eerstvolgende contact met jeugdzorg een digitaal dossier. Deze informatie moet landelijk elektronisch kunnen worden opgevraagd als het kind bij een andere instelling komt.

  In het elektronisch dossier komt informatie te staan over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Dit moet de informatie-uitwisseling en de informatieoverdracht binnen de jeugdgezondheidszorg verbeteren. Rouvoet denkt probleemkinderen zo sneller te kunnen achterhalen en aan te pakken.

Wat zijn eigenlijk uw rechten – en die van uw kinderen – als het elektronisch kinddossier (EKD) wordt ingevoerd? Lees verder op Ouders.nl.

141. Kabinet: Meer bescherming voor kinderen

Nieuwsbericht, 14 juli 2008

  De ministerraad heeft op voorstel van ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet ingestemd met een wetsvoorstel om kinderen beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een gezonde en evenwichtige manier op te voeden. Bij de keuzes die in de jeugdbescherming worden gemaakt, komt het belang van het kind op de eerste plaats.

  De aanpassingen in de kinderbeschermingswetgeving maken het eenvoudiger die maatregel te kiezen die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt: een keuze op maat. Het kabinet verruimt daartoe de grond om een minderjarige onder toezicht te stellen. Binnenkort kan de rechter deze maatregel ook opleggen aan kinderen met relatief lichte problemen. Verder is de uitvoering van de ondertoezichtstelling verbeterd. De kinderrechter kan op verzoek het ouderlijk gezag op specifieke punten laten uitoefenen door het bureau jeugdzorg als een jongere uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld bij aanmelding bij een onderwijsinstelling.

  Ouderlijk gezag
  Ook komt er - in plaats van de huidige twee kinderbeschermingsmaatregelen - één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. Voor de nieuwe, zogeheten gezagsbeëindigende maatregel is instemming van de ouders niet vereist. Overigens zal een ondertoezichtstelling vaak aan een gezagsbeëindiging voorafgaan. Maar wanneer het bij aanvang van het kinderbeschermingstraject al duidelijk is dat de ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet binnen een aanvaardbare termijn waarmaken, kan direct de gezagsbeëindigende maatregel worden getroffen. Bijvoorbeeld wanneer de ouders al jarenlang verslaafd zijn aan harddrugs en er weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn.

  Rechtspositie pleegouders
  Andere belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel zijn de verbetering van de rechtspositie van met name de pleegouders. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verantwoording voor uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming. Voortaan moet het bureau jeugdzorg zowel over de uitvoering van de ondertoezichtstelling als over de uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming verantwoording afleggen.

  Uitwisselen gegevens
  Tot slot is de gegevensuitwisseling vereenvoudigd tussen instellingen in de jeugdzorg bij een lopende ondertoezichtstelling. Bureau jeugdzorg krijgt het recht om zonder toestemming van de ouders, van wie het kind onder toezicht is gesteld, informatie op te vragen bij derden. Voor een goede uitvoering van de ondertoezichtstelling speelt informatieverstrekking aan het bureau jeugdzorg uit de omgeving van de minderjarige immers een cruciale rol. Een goed geïnformeerd bureau jeugdzorg is beter in staat een zorgvuldige inschatting te maken over de situatie van een minderjarige en de te verlenen hulp aan de minderjarige en zijn ouders.

  De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron van dit bericht.

142. Kabinet neemt lessen commissie Dijsselbloem ter harte

Persbericht| 30-05-2008
  De ministerraad heeft op voorstel van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (de commissie Dijsselbloem). Deze commissie onderzocht drie grote onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig (invoering vmbo, basisvorming en tweede fase) en kwam tot het oordeel dat deze vernieuwingen in te weinig tijd, met te weinig geld en met onvoldoende steun van het onderwijs zijn ingevoerd.

  Het kabinet erkent dat de overheid bij de invoering van onderwijsvernieuwingen fouten heeft gemaakt. Het onderwijs kreeg te weinig tijd voor invoering van onderwijsvernieuwingen en werd overladen met nieuwe ambities en wensen. De overheid combineerde deze goed bedoelde vernieuwingen met bezuinigingen, bemoeide zich met didactiek, had te weinig oog voor de positie van de meest kwetsbare leerlingen en wilde te snel te veel. De overheid heeft daarmee docenten en leerlingen tekort gedaan. Het kabinet staat een nieuwe, meer dienstbare aanpak voor - met een hoofdrol voor de docent en oog voor de verschillen tussen leerlingen - en wil daarmee het vertrouwen in het onderwijs herstellen.

  Het kabinet neemt de adviezen van de commissie Dijsselbloem ter harte en geeft meer aandacht aan taal en rekenen, versterkt de positie en beloning van leraren en verscherpt het toezicht op (zeer) zwakke scholen. Daarnaast wordt onder meer gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van schooluitval en het versterken van de medezeggenschap voor docenten, ouders en leerlingen.

  De bewindslieden van OCW zien geen heil in nieuwe stelselwijzigingen ter verbetering van het onderwijs, maar zij willen met een gerichte, meer dienstbare aanpak scholen in staat stellen het beste uit leerlingen te halen. Scholen kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar moeten tegelijkertijd wel voldoende toegerust zijn om individuele problemen van leerlingen op te lossen. Daarvoor zijn rondom bijna alle scholen zogenaamde zorgadviesteams in het leven geroepen. Leerlingen verschillen in aanleg en tempo. Zij moeten een verkeerde keuze kunnen herstellen. Daarom worden belemmeringen bij het zogenaamde stapelen van opleidingen in kaart gebracht. Verder moeten de mogelijkheden om van de ene naar de andere opleiding over te stappen beter benut en zo mogelijk uitgebreid worden.

  Toekomstige vernieuwingen en aanpassingen in het onderwijs zullen anders in het vat gegoten worden: bij de voorbereiding ervan zal veel meer gekeken worden naar de wetenschappelijke onderbouwing; via experimenten moet duidelijk worden hoe beleid in de praktijk uitpakt; ouders, leraren en leerlingen zullen er nadrukkelijk bij betrokken worden en het kabinet zal expliciet duidelijk maken hoeveel geld er precies is voor een vernieuwing.

143. De Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen.

De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.

De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda’s.

144. Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2008/leerlingen-speciale-scholen.asp
  Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld
  Nieuwsbericht, 2 juli 2008

  In het schooljaar 2007-2008 zaten 65.000 leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995-1996. Op de speciale scholen zijn jongens veruit in de meerderheid.

  In 2007-2008 gingen bijna 28.000 kinderen naar een school voor leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis. Ruim 50% van hen zijn de zeer moeilijk opvoedbare jongens. Ook op de scholen voor leerlingen met hoor- of spraakproblemen zijn de jongens duidelijk in de meerderheid. Ruim 60% van de leerlingen op deze scholen heeft ernstige spraakmoeilijkheden. De overige zijn doof of slechthorend. 7 van de 10 kinderen op de scholen in deze groep zijn jonger dan twaalf jaar.

  Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalrapportage van de landelijke Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is een bundeling van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. Het doel is om beleidsmakers van het Rijk, gemeenten en provincies te informeren over de situatie van de jeugd.

  VerwijzingenJeugdmonitor
  Dossier | 2 juli 2008
  De landelijke Jeugdmonitor geeft een integraal beeld over hoe het gaat met de jeugd in Nederland.

  145. Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen

  Het Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen vraagt om uw mening.

  146. Subsidie voor gastouders versoberd

   De subsidieregeling voor kinderopvang door gastouders wordt versoberd, maar blijft wel bestaan. Het kabinet is het daar in principe over eens geworden.

   Het subsidiebedrag gaat omlaag en er komt een maximum aantal uren dat de gastouders per week in rekening mogen brengen. Gedacht wordt aan hooguit 10 tot 12 uur. Over het duurder maken van de kinderopvang in creches wordt nog gesproken.

   Wel is duidelijk dat ouders straks meer per uur moeten betalen. Waarschijnlijk neemt het kabinet morgen een beslissing. De ingreep werd verwacht omdat veel meer mensen gebruik maken van kinderopvang dan was voorzien.

  147. Bijna 1 op de 5 meldingen vals!

  Kindermishandeling is zeer ernstig, en je moet er alles aan doen om het te bestrijden. Maar heiligt het doel alle middelen? Er mag geen geval gemist worden maar hoe erg is een valse melding?

  Mensen mogen anoniem melding maken van kindermishandeling. En daar gaat wel het een en ander mis. Lees het rapport Adviezen en Meldingen over Kindermishandeling in 2007 daar eens op na, en kijk op pag 7. En wat blijkt: bijna 1 op de 5 meldingen is vals! De mishandeling wordt niet bevestigd voor 12,6% van de meldingen, en in 5,6% van de meldingen is geen sprake van mishandeling. Dat zijn onwaarschijnlijk hoge getallen!

  Maar het is niet alleen de valse melding die zo erg is, de manier waarop het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) ermee omgaat kan je tekenen voor het leven. Dan is zelfs verhuizen geen optie meer!

  Theo

  148. Aanpak zwarte en witte scholen

   NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil het probleem van zwarte en witte scholen aanpakken.

   Ouders moeten voortaan hun kinderen bij een centraal aanmeldpunt inschrijven. Als de school van eerste keuze vol zit, zal bepaald worden welke kinderen wel en niet toegelaten worden. De regels hiervoor moeten nog bepaald worden.

   Alle basisscholen in Nijmegen moeten hier aan meewerken. Ook gaat de gemeente investeren in zwarte scholen en wijken.

  149. Eenzame jongere zit veel op MSN

  Zie het Onderzoek naar jongeren en grenzen. Uit hetbericht van het ANP:
   Woensdag, 28 mei 2008 / 16:00

   NIJMEGEN (ANP) - Bijna 10 procent van de jongeren die veel MSN'en, voelt zich eenzaam. Eenzame jongeren gaan ook steeds vaker en langer babbelen op internet. Eenzaamheid achter de computer komt voor bij bijna 20 procent van de jonge meisjes op het vmbo.

   Dat blijkt uit een onderzoek naar het welbevinden van meer dan 15.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Onderzoeker Maerten Prins presenteert de resultaten van het onderzoek woensdagmiddag aan minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin. Het onderzoek is gehouden in het kader van het 85-jarig bestaan van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

   Volgens Prins is het merendeel van de Nederlandse jongeren erg gelukkig. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,7. Verreweg de meeste jongeren wonen thuis bij beide ouders, die ze ook waarderen wegens hun steun. De meeste jongeren willen hun kinderen later net zo opvoeden als hun ouders doen.

   Maar met een kwart van de jongeren gaat het minder goed: ze drinken te veel. Tussen 12 en 14 jaar drinken meisjes meer dan jongens. Daar staat tegenover dat 18 procent van de jongens die drinken, ook erg veel en vaak alcohol nuttigen.

   Acht procent van de onderzochte groep vertoont delinquent of agressief gedrag, wat niet zelden samenhangt met zeer veel drinken. Vechten, vernielen, stelen en bedreigen komt het meest voor bij Turkse en Marokkaanse jongens en bij leerlingen van het vmbo. Ook kinderen uit gezinnen met een zogenoemde onverschillige opvoedingsstijl zijn vaker ontzettend vervelend.

   Drugsgebruik onder middelbare scholieren neemt toe. Volgens Prins gebruikt bijna 12 procent van de jongeren softdrugs. Het Trimbos Instituut kwam in 2007 nog uit op een percentage van 9. Sinds 1996 is het aantal blowende scholieren niet zo hoog geweest. Harddrugsgebruik komt onder jongeren tot 18 jaar bijna niet voor. Op het vmbo zitten wel meer veelgebruikers dan op het vwo. Jongeren die harddrugs gebruiken, zijn daar ook al jong mee begonnen, zo blijkt uit het onderzoek.

   Ruim 70 procent van de onderzochte jongeren vindt religie onbelangrijk. Maar uiterlijk is daarentegen wel een hot item. Ruim 40 procent van de meisjes en 13,5 procent van de jongens volgt een dieet. Op het gebied van lichaamsbeweging is fitness het populairst.

  150. Kabinet neemt lessen commissie Dijsselbloem ter harte

  Persbericht | 30-05-2008
   De ministerraad heeft op voorstel van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (de commissie Dijsselbloem). Deze commissie onderzocht drie grote onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig (invoering vmbo, basisvorming en tweede fase) en kwam tot het oordeel dat deze vernieuwingen in te weinig tijd, met te weinig geld en met onvoldoende steun van het onderwijs zijn ingevoerd.

   Het kabinet erkent dat de overheid bij de invoering van onderwijsvernieuwingen fouten heeft gemaakt. Het onderwijs kreeg te weinig tijd voor invoering van onderwijsvernieuwingen en werd overladen met nieuwe ambities en wensen. De overheid combineerde deze goed bedoelde vernieuwingen met bezuinigingen, bemoeide zich met didactiek, had te weinig oog voor de positie van de meest kwetsbare leerlingen en wilde te snel te veel. De overheid heeft daarmee docenten en leerlingen tekort gedaan. Het kabinet staat een nieuwe, meer dienstbare aanpak voor - met een hoofdrol voor de docent en oog voor de verschillen tussen leerlingen - en wil daarmee het vertrouwen in het onderwijs herstellen.

   Het kabinet neemt de adviezen van de commissie Dijsselbloem ter harte en geeft meer aandacht aan taal en rekenen, versterkt de positie en beloning van leraren en verscherpt het toezicht op (zeer) zwakke scholen. Daarnaast wordt onder meer gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van schooluitval en het versterken van de medezeggenschap voor docenten, ouders en leerlingen.

   De bewindslieden van OCW zien geen heil in nieuwe stelselwijzigingen ter verbetering van het onderwijs, maar zij willen met een gerichte, meer dienstbare aanpak scholen in staat stellen het beste uit leerlingen te halen. Scholen kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar moeten tegelijkertijd wel voldoende toegerust zijn om individuele problemen van leerlingen op te lossen. Daarvoor zijn rondom bijna alle scholen zogenaamde zorgadviesteams in het leven geroepen. Leerlingen verschillen in aanleg en tempo. Zij moeten een verkeerde keuze kunnen herstellen. Daarom worden belemmeringen bij het zogenaamde stapelen van opleidingen in kaart gebracht. Verder moeten de mogelijkheden om van de ene naar de andere opleiding over te stappen beter benut en zo mogelijk uitgebreid worden.

   Toekomstige vernieuwingen en aanpassingen in het onderwijs zullen anders in het vat gegoten worden: bij de voorbereiding ervan zal veel meer gekeken worden naar de wetenschappelijke onderbouwing; via experimenten moet duidelijk worden hoe beleid in de praktijk uitpakt; ouders, leraren en leerlingen zullen er nadrukkelijk bij betrokken worden en het kabinet zal expliciet duidelijk maken hoeveel geld er precies is voor een vernieuwing.

  151. Samenwerken in zorgadviesteams werkt

  Nieuwsbericht, 30 mei 2008
   Door slim samenwerken kunnen de zorg-adviesteams (ZAT) beter en effectiever werken. Dit blijkt uit de resultaten van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams (IKZ).

   Gisteren presenteerden de ministeries voor Jeugd en Gezin en het ministerie van OCW de resultaten op de conferentie Onderwijs en zorg: kwaliteit zat! in Den Haag.

   Scholen in het primair onderwijs blijken beter in staat om problemen van kinderen vast te stellen en samen met jeugdzorg de opvang te regelen. Ook binnen het voortgezet onderwijs is sprake van een snelle probleemsignalering en betere ondersteuning van leerlingen. Bovendien is vastgesteld dat ZAT’s helpen om schooluitval te voorkomen.

   Steunpunt
   Vanwege dit succes zetten minister Routvoet en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma in op één landelijk steunpunt ZAT’s waar professionals terecht kunnen met vragen over samenwerking. Het steunpunt moet gaan samenwerken met ondersteuningstrajecten zoals passend onderwijs, veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. Op die manier werkt het Rijk aan de ontkokering van het jeugdbeleid.

   Landelijke dekking
   Het kabinet streeft naar een landelijke dekking van goed functionerende ZAT’s. Nog voor de zomer informeren minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma de Tweede Kamer over de aanpak voor een landelijke dekking. Het IKZ-programma is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut dat 21 locaties in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs heeft onderzocht.

  152. Het lerarentekort gaat iedereen aan, binnen en buiten de school

  Voor meer informatie, zie: www.leerkrachtvannederland.nl/

  153. Gratis schoolboeken bijna definitief

  Het voorstel is besproken in de Eerste Kamer, zie hier. De PvdA wilt dit nu ook voor het MBO. Zie hier.

  154. Opvoeden zonder geweld

  Er zijn nu 2 folders:
  1. Folder voor ouders
  2. Folder voor beroepskrachten

  155. Zwakke scholen

  Zwakke scholen op de website van de onderwijsinspectie: hier.

  Wil je weten of de school van jouw kinderen ook op de lijst van zwakke scholen staat? Kijk dan op: hier.

  156. Hoe rijk is mijn school?

  Dat kun je zien op deze website.

  157. Binnenkort overal spijbelrechters

  Teletekst di 25 mrt
   ***************************************
   Binnenkort overal spijbelrechters

   *************************************** Scholieren die hardnekkig spijbelen kunnen vanaf 1 mei overal binnen een maand voor een speciale spijbelrechter worden gebracht. Minister Hirsch Ballin heeft dat gezegd in de Tweede Kamer.

   Het kabinet beloofde vorig jaar dat er op 1 januari in het hele land rechters zouden zijn die hardnekkige spijbelaars en hun ouders aanpakken. Dat is echter nog maar in een paar regio's gelukt.

   De rechters kunnen schoolverzuim snel straffen, onder meer door cursussen en boetes op te leggen. Veel spijbelen is het voorportaal van vroegtijdig school verlaten. Vorig jaar gingen zo'n 53.100 jongeren zonder diploma van school.
   ***************************************

  158. Dag van de leerplicht

  De dag van de leerplicht (10 april 2008) is dit jaar gewijd aan het recht om te leren.

  Leerrecht is een term die ouders al veel langer gebruiken.

  159. Hoger kindgebonden budget in 2009

  Gezinnen met meerdere kinderen onder de 18 jaar krijgen vanaf 2009 een hoger kindgebonden budget. Ouders ontvangen vanaf dat jaar een bedrag per kind en niet meer per gezin.

  De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel kindgebonden budget 2009.

  Op dit moment krijgen ouders met kinderen een kindertoeslag. Deze toeslag is een bedrag per gezin, onafhankelijk van het aantal kinderen.

  In 2009 gaat de kindertoeslag over in een kindgebonden budget. Gezinnen ontvangen dan een bedrag per kind. Gezinnen met meer dan één kind gaan er dan op vooruit ten opzichte van 2008.

  Zo ontvangt bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen en een gezamenlijk inkomen van minder dan 29.413 euro, in 2008 994 euro kindertoeslag. In 2009 krijgen zij 1.479 euro budget.

  Het kabinet trekt in 2009 903 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget.

  Meer informatie
  Gezinnen met meerdere kinderen onder de 18 jaar krijgen vanaf 2009 een hoger kindgebonden budget dan in 2008. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel kindgebonden budget 2009 van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

  In 2008 is het bedrag waarmee gezinnen met kinderen ondersteund worden, onafhankelijk van het aantal kinderen. Deze toeslag is een bedrag per gezin, afhankelijk van het inkomen per huishouden.

  In 2009 gaat deze kindertoeslag over in het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen ontvangen vanaf 2009 een budget per kind. De hoogte van het kindgebonden budget dat per gezin wordt ontvangen, wordt hiermee afhankelijk van het aantal kinderen. Het kindgebonden budget blijft ook afhankelijk van het inkomen per huishouden. Gezinnen met meer dan één kind gaan er in 2009 op vooruit ten opzichte van 2008. Voor het kindgebonden budget is in 2009 903 miljoen euro beschikbaar.

  Rekenvoorbeeld
  Dit jaar ontvangt een gezin met bijvoorbeeld drie kinderen en een gezamenlijk inkomen van minder dan 29.413 euro (daarboven vindt een geleidelijke afbouw plaats) een bedrag van 994 euro kindertoeslag. In 2009 ontvangt datzelfde gezin een bedrag van 1.479 euro; het zogeheten kindgebonden budget.

  Bedragen kindgebonden budget 2009
  De maximumbedragen per kind voor 2009 zijn:

  Maximumbedrag kind 1: 994 euro
  Maximumbedrag kind 2: 305 euro
  Maximumbedrag kind 3: 180 euro
  Maximumbedrag kind 4: 105 euro
  Maximumbedrag kind 5 en meer: 50 euro p> (genoemde bedragen zijn exclusief de inflatiecorrectie voor 2009)

  160. Ouders minder vrij in schoolkeuze

  Uit Elsevier:

  Dijksma wil met dwang meer gemengde scholen
  PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) wil dat er meer gemengde scholen komen. Daarom mogen ouders voortaan niet meer zelf bepalen wanneer ze hun kind inschrijven bij een gewenste school.

  Een woordvoerder van het ministerie bevestigt tegen elsevier.nl dat Dijksma plannen om de 'segregatie' in het basisonderwijs vanmiddag zal voorleggen aan de ministerraad.

  Onderdeel van die plannen is het verplichte aanmeldmoment voor ouders, meldt De Telegraaf. Met de introductie van vaste aanmeldmomenten wil de PvdA-staatssecretaris de vrijheid van ouders om hun kind voor een school in te schrijven afschaffen.

  Volgens haar schrijven autochtone ouders hun kind vaak bij geboorte al in voor een witte school. Allochtone ouders doen dit niet en dat is volgens Dijksma een slechte zaak omdat zo zwarte en witte scholen zouden ontstaan.

  Beloning
  Proeven met vaste aanmeldmomenten worden gehouden in de vier grote steden en Nijmegen, Eindhoven en Deventer. Scholen die - vrijwillig - aan de proef meedoen, krijgen een financiële beloning van Dijksma. Ze heeft hiervoor vier miljoen euro uitgetrokken.

  Ook kunnen steden met 'dubbele wachtlijsten' gaan werken, meldt de krant. De ene wachtlijst zal bestaan uit kinderen met hoogopgeleide ouders, de andere uit kinderen met lager opgeleide ouders.

  Bij het samenstellen van de klassen zou dan om en om een kind van elke wachtlijst moeten worden gehaald.

  161. Dyslexie in het basispakket

  Nieuwsbericht | 30-01-2008

  De diagnose en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie (woordblindheid) komt vanaf 2009 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Minister Klink (VWS) heeft dit toegezegd aan de Tweede Kamer. De vergoeding is alleen beschikbaar voor kinderen met ernstige dyslexie. De scholen krijgen informatie over de indicatiestelling en de behandeling van dyslexie. De maatregel wordt na twee jaar geëvalueerd.

  Er moet nog een financiële dekking komen vanuit het basispakket. Minister Klink verwacht dat de maatregel jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro kost.

  Meer informatie.

  162. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Lees het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap .

  163. Dag van de privacy

  Het is belangrijk dat we letten op onze privacy. Er is nu zelfs een speciale 28-01-2008 Dag van de privacy!

  164. Schoolboeken toch niet gratis?

  *************************************** Ergernis over uitstel gratis boeken

  *************************************** ` Scholen en ouders zijn teleurgesteld dat ouders de boeken voor hun kinderen volgend schooljaar eerst zelf moeten betalen.De raad van besturen van de christelijke scholen noemt de gang van zaken knullig en vreest dat de relatie tussen scholen en ouders verslechtert door de administratieve rompslomp.

  Hoe en wanneer de ouders later hun geld terugkrijgen,is nog onduidelijk.Ouders en Coo,een landelijke vereniging,stelt voor dat de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling regelt.

  De gratis schoolboeken kunnen vanwege de Europese aanbestedingsregels niet op tijd worden geregeld.

  165. Notabene het gezin

  Op 10 maart vanaf 10.00 uur vindt in Leiden, Lokhorstkerk (Pieterskerkstraat 1) een ontmoeting plaats tussen ethici en politici (onder wie minister Rouvoet) over familiepolitiek. De aanleiding voor deze bijeenkomst is de totstandkoming van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het voornemen van minister Rouvoet om in 2008 met een nieuwe gezinsnota te komen. De minister zal zelf ook bijdragen aan het debat.

  De stelling die ter discussie staat luidt als volgt:
  Het gezin moet niet slechts beschouwd worden in zijn sociale rol en als een optelsom van individuen maar erkend worden als een relatief zelfstandige vorm van gemeenschappelijk leven. Wij nodigen u van harte uit aan deze bijeenkomst deel te nemen. Nadere informatie en aanmelding via de website van de conferentie Notabene het Gezin, of bij: Met vriendelijke groet,

  166. Overzicht slechte en zwakke scholen

  De Onderwijsinspectie heeft de slechte en zwakke scholen op een rij geplaatst op hun website. Wil je weten of jullie school daar ook op staat? Kijk op: www.owinsp.nl/watdoenwij/zzs. Opvallend is dat er veel scholen van hetzelfde schoolbestuur op de lijst staan!

  167. Gelderse aanpak kindermishandeling

  Radio Gelderland:| 23-12-2007

  ARNHEM - Hulpverleningsinstellingen in Gelderland komen met een voor Nederland nieuw protocol voor de aanpak van kindermishandeling.

  Een aantal partijen, zoals de GGZ, het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming gaan sneller informatie uitwisselen over situaties waarbij kinderen risico's lopen. Bij de behandeling van volwassenen met psychische problemen wordt voortaan ook gelet op de belangen van eventuele kinderen. Daarbij moet desnoods het beroepsgeheim wijken. Aanleiding voor het protocol is de dood van de Apeldoornse jongen Metahan in 2006.

  168. Ouders mogen niet meer basisschool kiezen

  Nijmegen Nieuws | 23-12-2007

  NIJMEGEN - Ouders in Nijmegen kunnen vanaf volgend jaar niet meer kiezen bij welke basisschool ze hun kinderen inschrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Ze moeten hun kind inschrijven bij een centraal inschrijfpunt. Dat bepaalt vervolgens naar welke school een kind mag. Daartoe heeft de gemeenteraad besloten. De maatregel moet ervoor zorgen dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan en er een einde komt aan zwarte en witte scholen.

  169. 80 miljoen euro voor steun arme kinderen

  Nieuwsbericht Regering.nl| 10-12-2007

  Kinderen moeten gelijke kansen hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders. Het kabinet stelt hiervoor in totaal 80 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten.

  Dat schrijft staatssecretaris Aboutaleb (SZW), mede namens minister Rouvoet (Jeugd en Gezin), in een brief aan de Tweede Kamer.

  De staatssecretaris maakt begin 2008 afspraken met gemeenten om meer kinderen te laten deelnemen aan sport en cultuur of andere activiteiten. Het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede, moet deze kabinetsperiode met de helft afnemen.

  Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de doelen bereiken, zolang het geld maar bij kinderen terecht komt. Het geld moet daarom bij voorkeur worden ingezet voor concrete zaken, zoals een computer, lidmaatschap van een sportclub of muziekschool. Ook sport- en cultuurorganisaties worden uitgenodigd mee te doen om deze kinderen te bereiken.

  Jaarlijks worden de resultaten gemeten. Daarnaast willen de bewindslieden een diepgaand onderzoek doen naar de gevolgen van armoede bij kinderen op de lange termijn.

  Meer informatie

  170. Werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar

  Nieuwsbericht Regering.nl| 21-12-2007

  Jongeren onder de 27 jaar kunnen geen beroep meer doen op de bijstand. Zij moeten werken, leren of beide combineren. Gemeenten worden verplicht jongeren hiervoor een aanbod te doen.

  Dit staat in een plan van staatssecretaris Aboutaleb (SZW), minister Plasterk (OCW), minister Bos (Financiën) en minister Rouvoet (Jeugd en Gezin).

  Aanbod
  Het gaat om jongeren tot 27 jaar die niet werken of naar school gaan, en zich melden voor voorzieningen zoals een uitkering.

  Gemeenten moeten deze jongeren een aanbod doen voor werk, opleiding of een combinatie daarvan. Het aanbod wordt afgestemd op hun situatie. Als zij dit aanbod niet accepteren, krijgen zij ook geen uitkering. Jongeren zijn niet verplicht zich te melden.

  De maatregel moet jongeren betere kansen bieden op een baan en voorkomen dat zij afhankelijk worden van de bijstand. Het streven is dat jongeren die een startkwalificatie kunnen halen, dat ook doen. Dat is een diploma op havo-, vwo- of mbo2-niveau.

  Uitzondering
  De werkleerplicht geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken of leren, bijvoorbeeld als zij een alleenstaande ouder zijn of een handicap hebben. Zij komen wel in aanmerking voor financiële ondersteuning.

  Jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen nu nog een beroep doen op de bijstand. Eind april 2007 hadden ongeveer 29.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering.

  Meer informatie

  171. Ouder bestraft voor privéles hoogbegaafde

  NRC | 12 december 2007

  Rotterdam, 12 dec. Ten minste 200 leerlingen in Nederland volgen onder schooltijd lessen bij commerciële bureaus die ‘plusklassen’ aanbieden voor hoogbegaafden. Vorige week is de eerste ouder veroordeeld voor deze praktijk, wegens overtreding van de Leerplichtwet.

  Projectleider Nora Steenbergen van het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs schat dat het werkelijke aantal leerlingen in kwestie hoger ligt. "Die 200 zijn de kinderen van wie wij het weten." De onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs zeggen de problematiek te kennen, maar hebben geen accurate cijfers voorhanden.

  De kinderen in kwestie worden doorgaans door hun ouders naar een plusklas gestuurd omdat ze zich vervelen in de gewone les. In de plusklas krijgen ze lesstof aangeboden die speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Naar schatting heeft zo’n 5 procent van de basisscholen in Nederland zelf een plusklas voor hoogbegaafde kinderen, al dan niet in samenwerking met andere scholen.

  De veroordeelde ouder is initiatiefnemer van een plusklas in haar woonplaats. Ze kreeg een voorwaardelijke boete opgelegd omdat ze de Leerplichtwet heeft ontdoken. Haar zoon bezocht het hoogbegaafdenklasje één ochtend in de week. Volgens de Utrechtse kantonrechter had de vrouw dit niet goed overlegd met de school van het kind. Ook voldeed de particuliere plusklas niet aan de eisen voor een volwaardige onderwijsinstelling.

  Als een leerling onder schooltijd een plusklas bezoekt, moet er toestemming zijn van de school van het kind. Er mag van ouders geen verplichte bijdrage worden verlangd en de leerlingen moeten begeleid worden door leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid.

  De inspectie zegt "geen individuele gevallen" bij te houden, het ministerie is het probleem nog aan het bestuderen.

  Fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) vraagt vandaag in de Tweede Kamer aandacht voor hoogbegaafden tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting. Volgens hem staat het "op gespannen voet met wet- en regelgeving" dat ten minste 200 kinderen deels aan het reguliere onderwijs worden onttrokken. Hij wil van staatssecretaris Dijksma (PvdA) de omvang en de achterliggende oorzaken van het probleem weten.

  172. 70 miljoen euro voor passend onderwijs

  Nieuwsbericht Regering.nl| 06-12-2007

  Staatssecretaris Dijksma (OCW) trekt 70 miljoen euro uit voor de invoering van passend onderwijs aan leerlingen die door een stoornis of handicap geen gewoon onderwijs kunnen volgen.

  Deze leerlingen volgen aangepast onderwijs op een gewone school of zitten op het speciaal onderwijs. Veel zorgleerlingen staan nu op een wachtlijst of zitten zelfs thuis. Bovendien presteert de helft van de scholen in het speciaal onderwijs zwak of zeer zwak.

  De kwaliteit moet dus omhoog, vindt staatssecretaris Dijksma. Ook moet het voor ouders eenvoudiger worden om de juiste aanpak voor hun kind te krijgen.

  Regionale netwerken
  Dijksma wil daarom de komende jaren regionale netwerken opzetten, waarin scholen, regionale expertisecentra (REC's) en jeugdzorg een rol spelen. Ouders van zorgleerlingen kunnen zich dan melden bij één loket.

  Het regionale netwerk bekijkt wat een kind aankan, welke aanpak daarvoor nodig is en zorgt dat het kind passend onderwijs krijgt.

  Proefprojecten moeten duidelijk maken wat in de praktijk wel en niet werkt. De resultaten hiervan vormen de basis voor een nieuwe wet, die in 2011 in werking moet treden.

  Meer informatie

  • Brief aan de Tweede Kamer (pdf, Minocw.nl)
  • Bijlage: Organogram Passend Onderwijs
  • Bijlage: Invoeringsplan Passend Onderwijs
  • Bijlage: Advies wijziging indicatiecriteria besluit leerlinggebonden financiering
  • Bijlage: Jaarverslag ACTB en onderwijsconsulenten
  • Bijlage: Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking
  • Dossier Speciaal Onderwijs (rugzakje)
  • 173. Scholieren mogen docenten online cijfers geven

   Uitgegeven: 27 november 2007 13:36

   KEULEN - Duitse scholieren hebben het recht hun leraren op internet rapportcijfers te geven. Dat valt onder het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting, zo oordeelde het gerechtshof van Keulen dinsdag.

   Een lerares van een gymnasium had geklaagd omdat zij zich 'beschimpt' voelde op de website www.spickmich.de. Scholieren delen erop kwalificaties uit als 'goed voorbereid', maar ook kritiek zoals 'pijnlijk'.

   De rechters hoefden zich niet uit te spreken over kwalificaties als 'sexy' of 'lelijk' want die waren al door de beheerder van de website verwijderd.

   174. Geen nutteloze uren meer voor scholieren

   Nieuwsbericht Regering.nl| 26-11-2007

   Een nutteloze invulling van de urennorm in het voortgezet onderwijs behoort tot het verleden. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) heeft dit afgesproken met de VO-raad.

   Leerlingen hebben volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt voldoende uren nodig om zich de lesstof eigen te maken. Zij wil daarom de wettelijke norm handhaven. 'Natuurlijk is niemand gebaat bij nutteloze uren. Met deze afspraken behoren die wat ons betreft tot het verleden.'

   De afspraken maken deel uit van de Kwaliteitsagenda Voortgezet onderwijs. Deze houden in:

   • De wettelijke norm van 1040, 1000 en 700 klokuur per schooljaar blijft gehandhaafd.
   • Scholen moeten per schooljaar ten minste 1000 klokuur (onderbouw), 960 klokuur (bovenbouw) en 660 klokuur (examenjaar) onderwijstijd realiseren die voor alle leerlingen verplicht is.
   • Scholen mogen maximaal 40 uur aan maatwerkactiviteiten meetellen als onderwijstijd. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar hoeven niet door alle leerlingen te worden gevolgd.
   • De maatschappelijke stage van maximaal 72 uur maakt volledig deel uit van de onderwijstijd.
   • Er wordt rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding.

   Meer informatie

   175. Meer bescherming voor kinderen

   Nieuwsbericht Regering.nl| 20-11-2007

   De ministers Hirsch Ballin en Rouvoet willen kinderen beter beschermen tegen ouders die hun kind niet gezond en evenwichtig opvoeden. Het belang van het kind komt op de eerste plaats.

   Dat schrijven minister Hirsch Ballin (Justitie) en minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) in een wetsvoorstel. Zij hebben dit voorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

   Bij de keuzes in de jeugdbescherming komt het belang van het kind op de eerste plaats. De aanpassingen moeten het makkelijker maken een maatregel te kiezen die aansluit bij de omstandigheden van het kind.

   Ondertoezichtstelling
   Rechters kunnen binnenkort ook kinderen met relatief lichte problemen onder toezicht stellen. Ook wordt de uitvoering van de ondertoezichtstelling verbeterd, zodat eerder kan worden ingegrepen in een gezin.

   De kinderrechter kan het ouderlijk gezag van jongeren die uit huis zijn geplaatst, op specifieke punten overdragen aan Bureau Jeugdzorg. Dat is bijvoorbeeld de aanmelding bij een onderwijsinstelling.

   Ouderlijk gezag
   Er komt één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. Hiervoor is geen instemming van de ouders nodig.

   Gegevensuitwisseling
   Daarnaast kunnen instellingen in de jeugdzorg bij een ondertoezichtstelling makkelijker gegevens uitwisselen. Bureau Jeugdzorg krijgt het recht om zonder toestemming van de ouders informatie op te vragen over een kind dat onder toezicht is gesteld.

   Verder willen de ministers met het wetsvoorstel onder meer de rechtspositie van pleegouders verbeteren.

   Meer informatie

   176. Onderzoeksprogramma 'Zorg voor Jeugd'

   Nieuwsbericht Regering.nl| 16-11-2007

   Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek naar effectieve behandelmethoden in de jeugdzorg. Hij presenteerde daarvoor een nieuw programma.

   Het onderzoeksprogramma 'Zorg voor Jeugd' is bedoeld om vakmensen in de jeugdzorg instrumenten te geven waarmee zij problemen bij jonge kinderen effectief kunnen signaleren en behandelen.

   Deze instrumenten zijn volgens minister Rouvoet van groot belang omdat op dit moment een landelijk netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin wordt opgezet. Deze centra moeten problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig gaan signaleren en aanpakken.

   Niet van alle instrumenten en behandelmethoden in de jeugdzorg is nu bekend of ze effectief zijn.

   Het programma wordt uitgevoerd door ZonMW, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

   Meer informatie

   177. Jeugdzorgervaringen: De kant van het kind!

   Niemandsland beschrijft de ervaringen met Jeugdzorg, maar dan eens bekeken vanuit het kind! Er is ook een uitgebreide beschrijving, en een krantenartikel waarin dit boek nader beschreven wordt.

   178. Beeld jongeren veel te negatief

   Gelezen op Teletekst, do 06 dec:
    Beeld jongeren veel te negatief

    NIJMEGEN - Slechts een klein deel van de Nederlande jongeren gaat zich te buiten aan drank, drugs en seks.

    Dat zegt cultuurpsycholoog Prins van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Volgens Prins klopt het beeld van onverantwoordelijke comazuipende en blowende jongeren niet.

    Prins doet momenteel onderzoek naar het gedrag van jongeren wat betreft drank- en drugsgebruik en seks. De onderzoekers benaderen jongeren via het internet en forums. Volgend jaar worden de resultaten bekend gemaakt.

   179. Leraren verdeeld over gratis boeken

   Gelezen op Teletekst, do 06 dec:
    Leraren verdeeld over gratis boeken

    Leraren zijn verdeeld over de komst van gratis schoolboeken. Dat blijkt uit onderzoek van de GEU, de organisatie van educatieve uitgeverijen. Van de leraren oordeelt 44% negatief over het nieuwe systeem en 37% positief.

    Vanaf volgend jaar krijgen middelbare scholen geld om schoolboeken te kopen voor alle leerlingen. Tegenstanders zijn bang dat de scholen vooral goedkopere boeken uitkiezen en dat leraren daarmee langer moeten blijven werken.

    Voorstanders zijn blij dat de school een bewuste keuze moet maken, dat ouders minder kosten maken en dat straks alle leerlingen hun boeken op tijd hebben.

   180. Meet wat je (m)eet

   Deze week start de campagne Weet wat je (m)eet waarin GGD Groningen alle 13- en 14-jarige kinderen in de provincie Groningen screent. Die screening houdt in dat de kinderen worden gemeten en gewogen en dat, in klassenverband, een vragenlijst wordt afgenomen. De resultaten gebruikt de gezondheidsorganisatie om kinderen op te sporen, die ernstige gezondheidsrisicos lopen. Daarnaast helpt het om de gezondheidstoestand van schoolgaande kinderen in Groningen in beeld te brengen. Dit laatste vormt input voor gemeentebeleid en preventieprogrammas van GGD Groningen.

   181. Kwart leraren in Den Haag is onbevoegd

   DEN HAAG (ANP) - Een kwart van de leraren in 36 middelbare scholen in de regio in en rond Den Haag is onbevoegd. Dat hebben een groep rectoren van de instellingen dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer.

   Volgens de rectoren lijdt de regio Haaglanden aan het grootse lerarentekort van Nederland. Zij luiden daarom naar eigen zeggen de noodklok. De regio Rotterdam staat op de tweede plaats. Daarna komen Utrecht en Amsterdam.

   182. Onderwijsmeter 2007

   De Onderwijsmeter is dit jaar voor de negende maal uitgevoerd. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap peilt met de Onderwijsmeter jaarlijks de mening over het onderwijs van de Nederlandse bevolking en van ouders met kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zie het resultaat: de Inderwijsmeter 2007.

   183. Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs

   Nieuwsbericht | 09-11-2007
    Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden schoolboeken gratis in het hele voortgezet onderwijs. Het kabinet stelt hiervoor circa 300 miljoen euro per jaar beschikbaar.

    De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

    De maatregel geldt alleen voor leerlingen die staan ingeschreven bij een school die door het ministerie van OCW wordt bekostigd.

    Het gratis lesmateriaal bestaat uit leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en -bundels, eigen leermateriaal van de school, cd's, dvd's en de (toegangs)kosten van digitaal leermateriaal. Materialen als een atlas, woordenboeken, agenda of een tekstverwerkingsprogramma komen niet gratis beschikbaar.

    Scholen krijgen in de nieuwe situatie zelf het geld in beheer waarmee zij de leerlingen gratis lesmateriaal kunnen geven. Het kabinet verwacht dat de scholen uiteindelijk steeds meer papier vervangen door digitaal lesmateriaal.

    Tegemoetkoming
    Ouders houden de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met 308 euro per leerling per schooljaar. Dit zijn de kosten van een gemiddeld schoolboekenpakket.

    Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

   184. NIeuwe ontwikkelingen rond Landelijk elektronisch kinddossier

   Nieuwsbericht | 06-11-2007
    Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) blijft inzetten op een Elektronisch Kinddossier, waarmee het mogelijk is landelijk gegevens uit te wisselen.

    Dat schrijft minister Rouvoet in een brief aan de Tweede Kamer.

    De minister reageert hierin op een uitspraak van de rechter, die heeft geoordeeld dat de huidige aanbestedingsprocedure voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) niet mag doorgaan.

    Gefaseerde invoering
    Rouvoet kiest nu voor een gefaseerde invoering van een landelijk Elektronisch Kinddossier. Hij heeft hierover overleg gehad met betrokken partijen.

    De minister streeft ernaar dat lokale systemen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) snel worden gedigitaliseerd. JGZ-instellingen mogen zelf bestaande ICT-pakketten voor het EKD aanschaffen.

    De systemen moeten op termijn wel voldoen aan landelijk standaarden, om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Deze eisen worden voor eind 2007 vastgesteld.

    In de eerste helft van 2008 bepaalt Rouvoet op welke manier de gegevens binnen de jeugdgezondheidszorg landelijk kunnen worden gekoppeld.

    Onderzoek
    Ook wil de minister onderzoeken of een ruimere uitwisseling van inhoudelijke informatie binnen de jeugdsector mogelijk is. Dit gebeurt in de eerste helft van 2008. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling tussen de jeugdgezondheidszorg en andere organisaties die zich met jeugd bezighouden, zoals de jeugdzorg, leerplichtambtenaar en de politie.

    Zie ook: de brief van de minister.

    185. Jeugdmonitor

    Minister Rouvoet presenteert de Jeugdmonitor, zie: Alle feiten over onze kinderen op een rij!.

    186. Website voor jongeren met chronische aandoeningen.

    Om leerlingen met een chronische aandoening te ondersteunen tijdens hun opleiding kunnen scholen en directies en leerlingen terecht op de website www.jongerenbinnenboord.nl. De website is het eindproduct van het project 'Liever een karrenspoor… dan een doodlopende weg' dat op 26 september werd afgesloten. Volgen van onderwijs In het voortgezet onderwijs is een forse groep leerlingen met een chronische aandoening langdurig of vaak afwezig. Door hun chronische klachten kunnen zij onmogelijk de lessen op de reguliere manier volgen. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat veel van deze leerlingen vertraging oplopen, (gedwongen) naar een lager onderwijsniveau overstappen of zelfs de school voortijdig verlaten. Veel scholen ervaren problemen bij de begeleiding van chronisch zieke leerlingen. Dit komt vooral door een gebrek aan tijd, benodigde expertise en middelen.

    Project In het project ‘Liever een karrenspoor’ onderzocht het Esdal College (Emmen) met een aantal andere organisaties, de mogelijkheden om deze jongeren toch kansen op het behalen van een diploma en toelating tot een vervolgopleiding te bieden. De ontwikkelde aanpak en producten worden op de website gepresenteerd. Deze zijn niet alleen bestemd voor de school (docenten, afdelingsleiders, mentoren, directie en bestuur), maar ook voor de jongeren zelf en hun ouders.
    Lees verder op: www.oudersenrugzak.nl/20071001.html.

    187. Dé oplossing voor te zware schooltassen:

    Hier hebben ze ook van die zware volle tassen. Eén dochter heeft zelfs 8 lesuren op een dag, per vak moet ze minimaal 2 boeken meesjouwen.

    Er is een kluisje op school, maar de boeken moeten 's middags weer mee naar huis. Ze moeten immers huiswerk maken.

    Voor kinderen die problemen hebben, biedt de school wel een oplossing. Je mag dan TWEE (!) boekenpakketten huren (1 pakket kost rond de 400 euro - atheneum 3). Het tweede pakket zal dan wel iets goedkoper zijn, omdat je dan de werkboeken niet nodig hebt.

    Het wordt niet uitgebreid bekend gemaakt, dat die mogelijkheid er is. Meestal alleen kinderen met lichamelijke klachten die daar gebruik van maken.

    188. Welke tegemoetkoming

    Heeft u kinderen op de middelbare school of het vervolgonderwijs? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een tegenmoetkoming. Er zijn verschillende soorten tegemoetkomingen. Bij de IB groep staat in het kort voor wie de soorten tegemoetkoming zijn bedoeld.

    189. Geen collegegeld bij een IQ vanaf 130

    STUTTGART - Studenten met een IQ van 130 of hoger hoeven geen collegegeld meer te betalen aan de universiteiten van Freiburg en Konstanz in de Duitse deelstaat Baden-Württenberg. Er zijn al tientallen studenten na een intelligentietest vrijgesteld van collegegeld.

    Dit meldde de krant Stuttgarter Nachrichten woensdag. "Wij willen bijzonder aantrekkelijk zijn voor hoogbegaafden", aldus een woordvoerder van de universiteit Freiburg im Breisgau.

    190. Kinderopvang

    De beslissing om kinderopvang via de basischool aan te bieden was snel genomen. Maar hoe wordt het allemaal geregeld? Dit probleem is inmiddels al vaak aan de kaak gesteld. Wil je weten hoe het allemaal in elkaar zit, kijk dan bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.

    191. Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO)

    Je kunt hier nieuwsbrieven lezen zoals:
    1. Passend onderwijs voor zorgleerlingen
    2. Kansen voor alle kinderen
    3. De positie van de ouders

    192. Voortijdige schoolverlaters

    Hier is van alles te lezen n.a.v. de werkconferentie voortijdig schoolverlaten waar de ouders niet bij mochten zijn. En de alwetenden onze centen over de balk hebben gesmeten.

    gr. Ineke

    193. School in Woerden voor hoogbegaafden

    Beste mensen,

    Stichting Leonardo scholen start komend jaar ook een basisschool voor hoogbegaafden in Woerden. Voor ouders die mogelijk van plan zijn hun kind komend schooljaar op deze Leonardo vestiging te plaatsen, zal er op dinsdag 26 juni een informatieve bijeenkomst gehouden worden.

    Met vriendelijke groet, namens de groep Terecht Bezorgde Ouders, Ineke Scholten.

    194. Opvang wil andere schooltijden

    Teletekst do 16 juni 2007
     Kinderen op de basisschool moeten elke dag even veel uren naar school en moeten niet meer tussen de middag naar huis. Dat vindt de branche-organisatie in de kinderopvang, de MO-groep. Ze noemt lange middagpauzes en de vrije woensdag- en vrijdagmiddag niet meer van deze tijd.

     Dit jaar groeit de vraag naar buitenschoolse opvang met 21% en ontstaan er wachtlijsten. Een van de oorzaken is de grote vraag voor de maandag, dinsdag en donderdag. Dat zijn de werkdagen van veel parttime werkende ouders. Op woensdag en vrijdag werken ze niet omdat dat slecht uitkomt met de schooltijden.

    195. Slechts deel schoolboeken gratis

    DEN HAAG (ANP) - De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden in augustus volgend jaar slechts gedeeltelijk gratis. Alleen boeken voor kinderen in de laagste klassen worden kosteloos. Pas vanaf het schooljaar 2009-2010 hoeven ouders voor alle boeken niets meer te betalen.

    Dat staat in de uitwerking van het regeerakkoord. Eind april stelde minister Ronald Plasterk van Onderwijs dat de schoolboeken in het voortgezet onderwijs op zijn vroegst in het schooljaar 2008/2009 gratis zouden worden. Hij zei toen dat de tijd te kort was om dit nog voor het komend schooljaar te regelen. Bovendien moest het benodigde geld nog worden gevonden.

    Plasterks voorganger Maria van der Hoeven streefde ernaar de boeken in het schooljaar 2007-2008 al gratis te maken. Scholen moeten er in totaal 210 miljoen euro per jaar bijkrijgen om de boeken te kunnen betalen. Ouders scheelt het gemiddeld 308 euro per kind per jaar.

    196. Slechte integratie leerling met handicap

    Stichting Nationaal Fonds ‘het gehandicapte kind’, Stinafo, heeft in 2005 op verzoek van het Platform voor jongeren met een handicap (Jopla) onderzoek laten uitvoeren naar de positie van gehandicapte jongeren met een rugzakje in het regulier onderwijs. Aan dit onderzoek werkten 494 schoolmanagers mee.

    Het type ‘rugzakleerling’ dat instroomt in het regulier onderwijs na de invoering van de leerlinggebonden financiering varieert sterk: van leerlingen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld veroorzaakt door stoornissen in het autistisch spectrum of ADHD) tot leerlingen met een lichamelijke handicap of spraakproblemen. Docenten op basisscholen en de scholen voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) blijken niet goed voorbereid te zijn op de instroom van rugzakleerlingen.

    Eén van de gevolgen hiervan is dat de leerlingen met een handicap niet goed integreren en heel vaak slachtoffer zijn van pesten.

    197. Leerlinggebonden financiering ondoelmatig

    (persbericht)

     Utrecht, 11-06-2007

     Verspilling van schaarse onderwijsmiddelen: Leerlinggebonden financiering ondoelmatig

     Miljoenen euro's in het voortgezet onderwijs worden verspild. Regionale Expertise Centra slagen er onvoldoende in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de begeleiding van leerlingen met beperkingen.

     Deze conclusies kunnen getrokken worden uit een onlangs gehouden, representatief onderzoek van de NVS-NVL (vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders) onder zorgcoördinatoren in het Voortgezet Onderwijs. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met EDG, toont aan dat de dienstverlening van Regionale Expertise Centra nodeloos duur is of kwalitatief onder de maat blijft. Tijdens het afgelopen cursusjaar werd in totaal 16 miljoen euro verspild aan ontoereikende begeleiding van een Regionaal Expertise Centrum.

     Om het mogelijk te maken dat leerlingen met fysieke handicaps of leer- en gedragsstoornissen een gewone VO-school kunnen bezoeken, krijgen zij 'een rugzakje' met geld mee. De helft van het geld gaat rechtstreeks naar de VO-school waar de leerling staat ingeschreven, de andere helft gaat naar een Regionaal Expertise Centrum (REC). Bij de invoering van de leerlinggebonden financiering in 2003, vreesden de vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs verlies aan kennis en verlies aan werkgelegenheid. Ze bedongen dat leerlingen die met een rugzak naar het regulier onderwijs gaan, ook een (ambulant) begeleider uit het speciaal onderwijs meekrijgen. Deze ambulant begeleider heeft de taak ervoor te zorgen dat op de school die de leerling bezoekt de juiste zorg en begeleiding worden gegeven.

     Het onderzoek van de NVS-NVL toont aan dat dit om een aantal redenen niet goed lukt. De belangrijkste oorzaak daarvan schuilt in de structuur van het voortgezet onderwijs. De zes tot veertien verschillende vakdocenten die aan een klas lesgeven, zijn nauwelijks te coachen door een ambulant begeleider met een beperkte hoeveelheid tijd. Veel VO-scholen lossen dit probleem binnen hun eigen zorgstructuur op door een beroep te doen op zorgcoördinatoren en remedial teachers. Deze hebben voldoende expertise om ook rugzakleerlingen te begeleiden. Zij geven in het onderzoek aan dat de ambulant begeleider voor hen nauwelijks meerwaarde heeft.

     Een tweede oorzaak van de problemen die in het onderzoek worden genoemd, is dat er door de explosieve groei van het aantal rugzakleerlingen niet voldoende ambulant begeleiders zijn. Ook komt het voor dat ambulant begeleiders niet voldoende op hun taken zijn berekend. In het ene geval is er geen begeleider beschikbaar terwijl het budget wel naar het REC gaat. In het andere geval is de begeleider duidelijk minder gekwalificeerd dan het eigen personeel. Niettemin ontvangen de REC's meer dan de helft van de rugzakgelden om de - veelal ontoereikende - begeleiding in stand te houden. Het onderzoek van de NVS-NVL toont aan dat het tijd is om hier een einde aan te maken.

     Er is ook een lichtpuntje in het onderzoek: sommige ambulant begeleiders slagen er volgens de respondenten van het onderzoek wél in om ondersteuning te bieden die in een behoefte voorziet. Op déze ambulant begeleiders willen zij ook in de toekomst een beroep blijven doen, maar dan op vrijwillige basis. Alle informatie over het onderzoek is te vinden op www.12vragen.nl.

    Het artikel van de onderzoekers uit juninummer van de les vindt u hier.

    198. Weer zo'n 'school'voorbeeld van praten óver ouders in plaats van praten mét ouders:

    Zorgplicht passend onderwijs.
    Praktische handreikingen voor samenwerking, financiën en beleid.

    In een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs vragen de organisaties voor personeel, ouders, management en besturen aan de commissieleden om ervoor zorg te dragen dat er snel duidelijkheid zal komen over het traject Passend Onderwijs. "Wij verwachten dat u de nieuwe bewindspersonen (zeker ook de minister van jeugd en gezin, vanuit de verantwoordelijkheid voor de zorgstructuur om de scholen) snel over de ontwikkelingen van passend onderwijs bevraagt en wij gaan er daarbij van uit dat de extra investeringen met name gericht zullen worden op de versterking van de draagkracht van het primaire proces in scholen en instellingen".

    Elsevier organiseert een congres over dit onderwerp. Gezien de beschrijving lijkt ons dit een uitstekende gelegenheid waar professionals in gesprek gaan met ouders om zo samen de beste mogelijkheden voor de kinderen te bespreken.
    Maar kijken we naar de prijs dan zien we daar staan €.599,- (excl. BTW), een prijs die de meeste ouders waarschijnlijk niet eens kunnen betalen.
    Maar kijken we naar de lijst dan zien we daar alleen professionals, waarschijnlijk allemaal betaald door het belastinggeld, o.a. van ouders.

    Wanneer leert men nu eens onderwijs een zaak is van professionals én ouders die samenwerken in het belang van de kinderen. Beleid maken buiten de ouders om zorgt voor problemen.

    Gelukkig hebben de professionals daar ook een oplossing voor: Zie: Het oudercontract. En: Wat te doen met agressieve ouders? Ook daar is een oplossing voor!

    199. AWBZ-zorg aanvragen

    Heeft uw kind op school aanvullende hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding? Als ouders kunt u dan AWBZ-zorg aanvragen. In deze brochure leest u hoe u dat aanpakt.

    OCW- en SZW-activiteiten/regelingen op het gebied van onderwijs en arbeid voor jongeren met een handicap leest u in deze brochure.

    200. De kwaliteit van ons onderwijs(?)

    Al jaren horen we juichende verhalen over de bijzondere kwaliteit van ons onderwijs. Maar dat lijkt opeens niet meer zo zeker te zijn: Inspectie ziet hardnekkige problemen in het onderwijs.

    201. Gratis schoolboeken: Plasterk moet alles op alles zetten

     Regeringspartijen CU en PvdA nemen geen genoegen met de melding van minister Plasterk (Onderwijs) eerder deze week dat gratis schoolboeken er komend schooljaar niet meer in zitten.
    Lees meer op d weblog van Jan Marijnissen.

    202. Gratis schoolboeken jaar uitgesteld

    Teletekst do 26 apr
     De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden het komende schooljaar nog niet gratis. Minister Plasterk zei in de Tweede Kamer dat het niet meer lukt het te regelen.Ook zijn er volgens hem nog wat financiële haken en ogen.

     De gratis boeken komen op zijn vroegst in het schooljaar 2008-2009. In het regeerakkoord staat al wel dat de boeken in het voortgezet onderwijs gratis worden, maar een datum ontbreekt.

     Onderwijs rekende vorig jaar uit dat de gratis boeken ruim 200 miljoen euro per jaar kosten. Voor ouders van middelbare scholieren scheelt de maatregel zo'n 300 euro per kind per jaar.

    203. Kindgebonden budget in twee fasen ingevoerd

    20 apr 2007

     Het kabinet voert de komende twee jaar gefaseerd een kindgebonden budget in. In 2008 wordt de toeslag eerst voor alle gezinnen ingevoerd. Een jaar later wordt de toeslag niet meer per huishouden maar per kind verstrekt.

     Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). Het kindgebonden budget is bedoeld als een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Het kabinet wil er eerst voor zorgen dat de toeslag alle gezinnen bereikt. Gezinnen met een laag inkomen lopen de huidige fiscale kinderkorting mis. Daarna wordt het bedrag niet meer per huishouden (ongeacht het aantal kinderen) verstrekt, maar per kind. De tegemoetkoming per huishouden neemt dan toe met het aantal kinderen.

     Het kabinet vormt hiervoor het wetsvoorstel op de Kindertoeslag om tot een kindgebonden budget, dat op 1 januari 2008 wordt ingevoerd.

    bron. Eerder bericht: 18 dec 2006 Belastingkorting ouders omgezet in kindertoeslag.
    Jeugd en Gezin.

    204. Virtuele Kindertop in de lucht

    Kinderen, ouders, leraren en leidsters in de kinderopvang kunnen hun mening geven aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Vandaag (15-4-2007) vond de lancering plaats van de website 'Op weg naar de Kindertop'.

    Lees het hele bericht hier.

    205. Meldpunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering

    Er is een Meldpunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering (LGF) opgericht. Dit betreft een samenwerkingsverband van WEC-Raad, CG-Raad en de FvO. De doelstellingen van het meldpunt zijn:
    • ouders ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de problemen met de aanvraag
    • het doorvoeren van verbeteringen, waar dat al kan
    • inzicht krijgen in de problemen die spelen, met als uiteindelijk doel het vinden van een (politieke) oplossing
    Inlichtingen kunnen opgevraagd worden bij jacqueline de Bruin, tel Meldpunt 030-2916636 of of www.meldpuntlgf.nl. Men heeft een speciale gratis informatieve folder over dit meldpunt gemaakt, en deze zijn bij het meldpunt te bestellen.

    206. Zo kan het ook

    Zo kan het ook: Ouders als deskundigen; vanuit deze tekst uit Belgie blijkt wel respect voor ouders. Geplaatst met toestemming:
     Beter spreken met ouders – Bart Van den Bossche
     Zorgbreed - Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg
     JRG 4 (2006-2007), nr. 13

    207. Hoe de overheid over ouders denkt

    De overheid heeft een speciale poster Herken de Ouder laten ontwikkelen, waarin de diverse soorten van ouders worden beschreven. Maar getuigt dit niet van een enorme disrespect voor ouders!

    208. Ouders hebben rechten in het onderwijs

    Positie van ouders in kaart gebracht: ouders hebben rechten in het onderwijs

    Ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aantal rechten doen gelden op school. Dat blijkt uit de brochure De formele positie van ouders in het onderwijs, die recent is uitgekomen. De brochure beschrijft rechten met betrekking tot de toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.

    Voor de versterking van de positie van ouders op school is het nodig om de huidige positie scherp in beeld te hebben. Bestaande wet- en regelgeving is daarom geïnventariseerd en beschreven. Zo blijkt bij de toelating van kinderen de mogelijkheid voor schoolbesturen beperkt, in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht en ook in praktijk gebracht. Postcodebeleid en wijkindeling, zoals soms te vinden in het openbaar onderwijs, hebben geen wettelijke basis en kunnen door ouders veelal met een simpel briefje worden omzeild.

    209. Geef het kabinet uw mening over veiligheid en respect

    Het nieuwe kabinet wil samen werken aan Nederland. De komende periode gaan ministers en staatssecretarissen volop in gesprek met de samenleving. Het kabinet nodigt iedereen uit om op www.samenwerkenaannederland.nl mee te denken en mee te praten over de invulling van het beleid in de komende vier jaar. Het tweede thema dat aan de orde komt, is ‘Veiligheid, stabiliteit en respect’.

    De bewindslieden: minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst en minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin introduceren de discussie. Een aantal Nederlanders heeft al gereageerd. Dominee Hans Visser stelt over het thema ‘Veiligheid, stabiliteit en respect’ bijvoorbeeld: “de grootste ramp die een samenleving kan treffen, is als mensen en groepen hun eigen standpunt verabsoluteren, tot de enige waarheid verheffen en anderen daarvan uitsluiten”. Tal van prominente Nederlanders, zoals Dick van Egmond (scheidsrechter), Sjef van Gennip (directeur Reclassering Nederland), Albertine van Vliet-Kuiper (burgemeester) en Awraham Soetendorp (rabbijn) reageerden al.

    Heeft u hier een mening over, of wilt u over een van de andere onderwerpen meediscussiëren, ga dan naar www.samenwerkenaannederland.nl/veiligheid, lees de stellingen en discussieer mee. Het is ook mogelijk om uw eigen discussie te starten. Dat kan op www.samenwerkenaannederland.nl/veiligheid/discussie/algemeen.

    Namens het ministerie van Algemene Zaken
    Politiek Online

    210. Het Elektronisch Kinddossier

    Wordt het mogelijk dat ouders en kinderen hun EKD kunnen inzien?

    Behoudens de formele rechten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft EKD.NL de doelstelling openstelling van het elektronische dossier in de communicatie en transparantie met ouders, inspectie en andere externe partijen te bevorderen. Dit is een doelstelling voor middellange termijn. Waar staan de rechten op bescherming van de privacy:

    Zie: www.mijnprivacy.nl/Home.htm

    en kijk ook bij het college bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl/

    211. Aanpak taalachterstand bij peuter in achterstandswijk

    Staatssecretaris Dijksma (OCW) wil de aanpak van taalachterstanden bij peuters uit achterstandswijken fors uitbreiden. De staatssecretaris wil de uitbreiding uiterlijk begin 2009 hebben geregeld.

    Het kabinet overlegt hierover met onder meer de vier grote steden, waar de meeste achterstandswijken zijn. 'We mogen kinderen niet in de steek laten. Van een taalachterstand houden ze de rest van hun leven last', aldus staatssecretaris Dijksma. Zij zei dit tijdens een bezoek aan een kindercentrum in Den Haag, dat peuters met een taalachterstand bijspijkert.

    Als het consultatiebureau een taalachterstand bij een peuter constateert, krijgen de ouders het advies hun kind te laten deelnemen aan voorschoolse taalles. Dit moet voorkomen dat kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen.

    In Nederland volgen nu 35.000 kinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie. Dit moeten er uiteindelijk 75.000 worden.

    Bron: www.minocw.nl/nieuws/35327
    Meer informatie: www.minocw.nl/achterstanden

    212. Donderdag 15 maart: Dag van Leerplicht

    De vierde Dag van de Leerplicht lijkt wederom een succes te worden. Ruim 190 gemeenten zijn aangemeld voor de Dag van de Leerplicht op 15 maart aanstaande! Met uiteenlopende acties brengen de ambtenaren, wethouders, politie en scholen de Leerplicht op deze dag speciaal onder de aandacht van leerlingen en hun ouders.

    Met veel bombarie werd de Dag van de Leerplicht aangekondigd en door de media gevolgd. Raar dat er geen aandacht was voor het LEERRECHT van onze kinderen. Nog steeds zijn er vele kinderen waarvoor, ondanks alle inspanningen van hun ouders, geen passende school te vinden is. Kinderen die volgens de rechten van het kind recht hebben op goed onderwijs, vallen buiten de boot.

    213. Uitstel van ouderschap

    Uitstel van ouderschap komt in Nederland steeds vaker voor. Is dat een probleem? Het medische antwoord is eenduidig: 'als je kinderen wilt, krijg ze dan vooral vroeg, namelijk vóór je dertigste!' Maatschappelijk gezien lijkt de boodschap tegen-overgesteld te zijn: 'het loont - om meerdere redenen - om juist laat kinderen te krijgen'. Moet de overheid maatregelen nemen?

    214. Kinderen in achterstandswijken

    In 2005 zijn bijna 595.000 kinderen opgegroeid in achterstandswijken in Nederland. Dat is een toename van circa 20.000 kinderen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2004 woonden 574.575 kinderen in achterstandswijken. Dat blijkt uit het onderzoek Kinderen in Tel van het Verwey Jonker Instituut, Stichting Kinderpostzegels, Jantje Beton, Unicef en Defence for Children, dat zaterdag is gepresenteerd.

    Kinderen in Tel brengt de leefsituatie van de jeugd per provincie en gemeente in beeld en geeft een ranglijst aan de hand van twaalf indicatoren. Kinderen in Tel bestaat uit een databoek met cijfers van alle gemeenten en provincies, een schijf met daarop de scores van alle provincies, en een brochure.

    215. Kinderen en Overgewicht

    Kinderen en Overgewicht, een actieplan voor ouders, door Prof. Dr. Remy Hirasing en Monique Gouwerok, Rean Uitgeverij, 2007. 69 Pag. ISBN: 90-5669-111-2.

    Om het boek voor alle groepen in de samenleving toegankelijk te maken is het gratis te downloaden als PDF-bestand via www.overgewicht.org. Het boek is ook te bestellen door 10 euro over te maken op rekeningnummer 14004 t.n.v. St. Naomi onder vermelding van 'nabestelling Kinderen en Overgewicht'. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan de kinderen in Suriname.

    Kinderen en Overgewicht, een actieplan voor ouders is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

    216. Lof voor plan plusschool

    Gelezen in de Stentor, de reacties op een initiatief van PCBO (Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn).
     De Plusklas

     Plusklas PCBO Hoogbegaafden vormen een zorggroep binnen het onderwijs. Een groep die onderbelicht is gebleven. Om hoogbegaafde kinderen extra lesstof en begeleiding aan te bieden start PCBO Apeldoorn per 1 augustus 2006 met een Plusklas. Binnen de Plusklas wordt thematisch gewerkt, in blokken van 10 weken. Filosofie, expressie, sociaal emotionele training en spelonderdelen krijgen een plaats in het lesprogramma.

    217. Nederlandse kinderen het gelukkigste

    Gelezen op NOS teletekst (14 februari 2007):
     Nederlandse kinderen zijn er beter aan toe dan leeftijdgenoten in andere rijke landen. Dat blijkt uit onderzoek door het kinderfonds van de VN, Unicef. In 21 geïndustrialiseerde landen keek Unicef naar tientallen factoren die een rol spelen, zoals armoede, veiligheid en onderwijs. Nederland voert de lijst aan. Denemarken en Zweden volgen op de voet. Helemaal onderaan staat Groot-Brittannië met net daarboven de Verenigde Staten. Tsjechië staat ook in de lijst en doet het beter dan rijkere landen. Dat wijst er volgens Unicef op dat welvaart niet altijd leidt tot een beter leven.
    De uitslag is samengevat in de volgende tabel. Het gehele rapport kan worden gevonden bij Unicef.

    Maar we moeten wel genuanceerd naar deze uitkomst kijken, stelt www.toekomstkind.nl, het is echt niet zo dat onze jeugd probleemvrij is, denk maar eens aan alcohol en drugs. Lees hun relativeringen.

    218. Onrust rond plusklassen

    Plusklas onder schooltijd mag wel!
    Het basisschoolprogramma is sinds jaar en dag gevuld met buitenschoolse activiteiten. Zwemles, volkstuinen, excursies en sportdagen. Het lijkt vaak in niets op onderwijs en toch horen de uren en activiteiten tot de leerplicht. Nog hinderlijker: vaak kosten deze activiteiten extra geld en wordt van de ouders op zijn minst verwacht dat ze kritiekloos meebetalen.

    Dat laatste, geld, lijkt nu een reden voor de Inspectie om de jacht te openen op Plusklassen die onder schooltijd bezocht worden. Het is 'commercieel' en geen onderwijs, meent de Inspectie.

    Waarom mogen Plusklassen niet onder schooltijd en zwemles wel?
    De Inspectie heeft de leerplichtambtenaren geadviseerd om tegen de Plusklassen op te treden als ze bezocht worden tijdens de reguliere lestijden. Maar op grond waarvan zou een leerplichtambtenaar daartoe bevoegd zijn? In al die jaren is er bijvoorbeeld nooit opgetreden tegen zwemles (moet betaald worden, is onder schooltijd, is buiten school).

    Er is een toenemend aantal leerlingen dat op basis van een handelingsplan, maatonderwijs volgt en daarbij afwijkt van het schoolrooster. Het moderne nieuwe leren laat in de dagelijkse onderwijspraktijk een keur van buitenschools onderwijs zien. Orientatiebezoeken, stages, zelfs het halen van externe diploma's is aan leerplichtigen niet verboden. De leerplichtwet verbiedt het niet.

    Wat leerplichtigen op bijvoorbeeld Iederwijsscholen mogen, mogen ze ook op gesubsidieerde scholen. De leerplichtwet is voor alle leerlingen gelijk.

    De leerplichtambtenaar is niet bevoegd.
    Onlangs is de leerplichtwet aangepast en is er een erkenningsstructuur gekomen voor particuliere basisscholen. Inschrijving en bezoek van een erkende school, mag ook particulier zijn, voldoet aan de leerplicht. Erkenning gebeurt door de minister op advies van de inspectie. Leerlingen die alleen maar een niet erkende school bezoeken, kunnen vervolgd worden door de leerplichtambtenaar, na aanwijzing van de school door de inspectie.

    Het lijkt erop dat de inspectie deze constructie gebruikt om het optreden tegen de Plusklassen te rechtvaardigen. Maar het klopt niet. Leerlingen die een Plusklas bezoek en daarvoor toestemming hebben van hun school, voldoen aan de leerplichtwet. Ze staan ingeschreven op een erkende school, bezoeken die regelmatig én hebben de toestemming van de school om de buitenschoolse activiteit Plusklas, tijdens de lessen te bezoeken. Dat mag. Zoals dat ook met zwemles of een maatrooster uit het handelingsplan mag.

    Kortom: Plusklasbezoekers overtreden de leerplichtwet niet. De leerplichtambtenaar is niet bevoegd.

    Boven het maaiveld.
    Op de een of andere manier worden de Plusklassen als Groot Gevaar gezien. Het waarom daarvan, is volstrekt onduidelijk. Maar dat men hier ver in gaat blijkt wel uit het feit dat niet alleen tegen Plusklassen die particulier gedraaid worden wordt opgetreden, maar ook tegen het bezoek van een Plusklas op een van de nabij gelegen scholen voor voortgezet onderwijs. Het bezoek aan die erkende scholen mag niet meer onder schooltijd, meent de Inspectie.

    Wat anders dan het maaien van de koppen boven het maaiveld kan de reden zijn om de Plusklas, die volkomen legaal is, actief tegen te werken? Maar waarom zo selectief? Waarom aan de ene kant deze hetze tegen de Plusklas, terwijl aan de andere kant Internationale scholen volop gesteund worden, terwijl zij hun dagprogramma ook aanvullen met niet gesubsidieerd onderwijs?

    Bovendien: Waar blijft de intimiderende leerplichtambtenaar bij al die 100% gesubsidieerde scholen die buiten proportionele ouderbijdrages vragen voor lessen die tijdens de schooluren gegeven worden? Het is alsof wij als ouders de nadelen van de vrijheid die scholen hebben voor lief moeten nemen. We mogen er kennelijk vooral geen voordeel van hebben.

    Laat u niet intimideren.
    Het is niet voor niets dat de Inspectie in samenwerking met de leerplichtambtenaren probeert om de zin te krijgen. De hoop is dat ouders zich voldoende vaak zullen laten intimideren en hun kind niet langer deel laten nemen aan de Plusklassen. Daarmee verdwijnen ze vanzelf.

    Maar zolang uw kind staat ingeschreven op een erkende school, deze school regelmatig bezoekt en het bezoek aan de Plusklas binnen het schoolrooster met instemming van de school gebeurt, bent u niet strafbaar. De leerplichtambtenaar zal bot vangen bij de rechter, zoals dat eerder gebeurd is bij het vervolgen van ouders die een niet gesubsidieerde school bezochten. Juist die zaak heeft geleid tot de wetswijziging waarbinnen particuliere basisscholen erkend kunnen worden. Precies het tegenovergestelde van wat de leerplichtambtenaren en inspectie bedoeld hadden.

    Op diezelfde manier zullen standvastige ouders veel kunnen betekenen voor de erkenning van de Plusklas.

    Hou de school scherp.
    De vrijheid van onderwijs laat scholen nadrukkelijk de ruimte om zelf invulling te geven aan het schoolrooster. De schooltijdenwet is onlangs nog verder versoepeld om ook daar meer vrijheid aan scholen te geven. School doet met de buitenschoolse activiteit Plusklas, niks wat verboden is. Het is als zwemles, volkstuin of een maatprogramma voor leerlingen met een handelingsplan. Als de Plusklas niet mag, dan mag dat allemaal ook niet.

    Scholen zijn nog wel eens geneigd om tot ruilhandel over te gaan. Gewenst gedrag vertonen in ruil voor extra geld of voorzieningen. Zorg dat u er bij bent! Er is niks mis met het binnenhalen van een gesubsidieerde Plusklas in ruil voor het opgeven van eentje die u zelf moet betalen. Maar hou ondertussen uw school scherp. Het toestaan van bezoek aan een Plusklas is niet verboden.

    De Leerplichtwet en schoolverzuim:

    • De leerplichtwet definieert niet wat onderwijs is. Alles is onderwijs als de erkende school het ertoe rekent. De leerplichtambtenaar noch de inspectie is bevoegd om dat wat een erkende school tot onderwijs rekent, tot 'niet onderwijs' te verklaren.
    • De leerplichtwet bepaalt niet hoe veel uren je per jaar naar school moet. Scholen bepalen zelf het rooster. Dat mag in voorkomende gevallen ook een maatrooster zijn (ziekte, handelingsplan).
    • De leerplichtwet bepaalt niet op welk adres je de school moet bezoeken. De school bepaalt waar je heen moet. Sportdag op het sportveld is ook 'schoolbezoek'.
    • De Wet Primair Onderwijs verplicht scholen een minimum aantal uren onderwijs te bieden. Leerlingen van scholen die dat minimum niet halen, zijn niet strafbaar volgens de leerplichtwet. Ook scholen die dat minimum niet halen, zijn niet strafbaar volgens de leerplichtwet.
    • Strafbaar schoolverzuim is het zonder geldige reden niet op de door school aangewezen uren aanwezig zijn op de door school aangewezen locatie. Bezoek van de Plusklas hoort tot schoolbezoek als de school het bezoek aan die locatie toestaat of aanwijst.
   Miriam Lavell

   219. De toekomst van het rugzakje

   Lees hier over de de toekomst van het rugzakje.

   220. Huiswerkbegeleiding

   Huiswerkbegeleiding lijkt steed belangrijker te worden. Het is een winstgevend en groeiend beroep. Luistre naar het interview in het programma de Ochtenden, en zie in Trouw het artikel Kinderen massaal op bijles.

   221. Jeugdcommissaris: 207 miljoen extra voor onderwijs aan zorgleerlingen

   Lees het Sturingsadvies Groeistuipen in het speciaal onderwijs over hoe het gaat in het speciale onderwijs. Dat er wat gebeuren moet blijkt o.a. uit de cijfers, nog geen 5% van de leerlingen haalt het einddiploma!

   De analyse van Trouw: Speciaal onderwijs dramatisch. Voor de kwaliteit van scholen kun je terecht op: Overzicht zeer zwakke scholen per 1 januari 2007

   222. Zedendelinquent aan banden

   Bericht van Teletekst:
    18 zedendelinquenten gaven toch les

    De afgelopen 2,5 jaar hebben zeker 18 leraren voor de klas gestaan die zijn veroordeeld voor zedenmisdrijven. Daarom heeft minister Hirsch Ballin de regels voor het werken met kinderen per direct aangescherpt. Justitie maakt het moeilijker voor wie met kinderen werkt om een verklaring van goed gedrag te krijgen. Daaruit kan blijken dat het gedrag van iemand geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan. Wie straks met kinderen wil werken mag 20 jaar niet veroordeeld zijn geweest voor een zedenmisdrijf. Wie meer dan één keer veroordeeld is mag helemaal niet meer met minderjarigen werken.

   En in Trouw staat hierover:
    Zedendelinquent aan banden

    Werken met kinderen wordt per direct moeilijker gemaakt

    Van onze redactie politiek

    Justitie maakt het zedendelinquenten lastiger om een baan te krijgen waarbij ze met kinderen omgaan.

    Minister Hirsch Ballin komt met scherpere regels, die onmiddellijk ingaan.

    In een brief aan de Kamer meldt Hirsch Ballin dat zijn ministerie strenger wordt met het verstrekken van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG), die voor sommige functies verplicht is. Daarin staat dat iemands gedrag geen belemmering is voor een bepaalde baan.

    Krijgt iemand de verklaring niet, dan sluit dat hem of haar uit van de functie. Zo kan bij iemand die taxichauffeur wil worden een vroegere veroordeling wegens dronken rijden een bezwaar vormen. En iemand die op een school wil werken zal niet makkelijk een VOG krijgen als hij/zij bij justitie in de boeken staat voor een zedenmisdrijf.

    Maar waterdicht is het systeem niet. Omdat de maatschappelijke opvattingen omtrent de omgang van zedenmisdadigers met kinderen zijn veranderd, vindt Hirsch Ballin strengere regels nodig, die hij ook wil laten gelden voor mensen die werken met kinderen die onder gezag van justitie staan.

    Iemand krijgt geen functie waarin met minderjarigen wordt gewerkt, als hij/zij in de twintig voorgaande jaren is veroordeeld tot een (on)voorwaardelijke cel- of taakstraf wegens een zedendelict. Iemand die twee of meer keer daartoe is veroordeeld, krijgt evenmin een VOG. En dat geldt ook voor iemand die in de tien jaar voor de aanvraag wegens een zedendelict staat geregistreerd met een voorwaardelijk sepot, dan wel een veroordeling tot een andere sanctie dan een cel- of taakstraf.

    Sinds op 1 april 2004 het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag van het ministerie in werking trad, heeft dat 106.857 aanvragen ontvangen in verband met een functie in het onderwijs. In 122 gevallen heeft een zedendelict een rol gespeeld bij de beoordeling van de aanvraag. In 24 gevallen werd een VOG geweigerd. Volgens Hirsch Ballin zou dat aantal onder de strengere regels op 41 zijn uitgekomen.

   223. Schrijf mee met Loesje over schoolkwaliteit

   Loesje over de kwaliteit van het onderwijs is een meeschrijfpagina van Loesje over de kwaliteit van het onderwijs.

   224. Van wie is de school?

   Het antwoord vinden we bij het ministerie.

   225. De school op zijn best

   Op www.deschoolopznbest.nl/ staat de volgende tekst:
    Alle geledingen uit het onderwijs waren op één dag aanwezig tijdens de conferentie ‘De school op z’n best’ in Apeldoorn. Dat is uniek. Leraren, studenten, leerlingen, ouders, managers én bestuurders zijn tijdens de conferentie met elkaar in gesprek gegaan over de twee centrale vragen van de dag: wanneer is een school op z’n best? En: hoe kunnen wij daar samen aan werken? Ik heb vernomen dat de sessies inspirerend zijn geweest en dat er veel interessante bijdragen zijn geleverd. Aan de basis van ‘goed bestuur’ ligt vertrouwen.
   Jammer dat wij niet op de hoogte waren anders waren we zeker aanwezig geweest.

   Op www.deschoolopznbest.nl/ouder lezen we de bijdragen van de ouders. Enkele citaten:

   • "Ouders moeten meer samenwerken met scholen"
   • "Laat ouders gastlessen geven"
   • "Zorg dat ouders zich mede-eigenaar van de school voelen"
   Jammer dat deze conferentie niet breed aangekondigd is, wellicht hadden andere ouders voor betere inbreng kunnen zorgen.

   226. Vaker kennisachterstand studenten

   Bron: NOS teletekst
    Steeds meer studenten in het hoger onderwijs hebben een kennisachterstand. Dat geldt met name voor de vakken wiskunde en Nederlands. Dat staat in een rapport van de Onderwijsraad. Om het niveau van de studenten op te krikken, ontwikkelen steeds meer hbo- en universitaire opleidingen zogeheten reparatie-programma's. De achterstand begint vaak op de middelbare school. Dat komt omdat er steeds minder aandacht is voor de vakinhoud. Ook laat het niveau van de leraren te wensen over. De Onderwijsraad vindt dat het niveau van de leerlingen op school beter in de gaten moet worden gehouden.
   Zie het rapport van de onderwijsraad.

   227. School aansprakelijk

   Bron: School aansprakelijk voor ongeval kind
    LEEUWARDEN - Basisschool Eben-Haëzer in Drachten is aansprakelijk voor een ongeval waarbij een tienjarige leerling na een zwemles onder een bus kwam. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden in een civiele procedure bepaald, zo bleek maandag.

    Het jongetje rende op maandag 17 maart 2003 met zijn klasgenootjes na het schoolzwemmen naar de bus die kinderen van het zwembad terug naar school zou brengen. Het kind struikelde en kwam onder de voorrijdende bus terecht. Hij liep zeer ernstig beenletsel op. Volgens de rechtbank had de school beter toezicht op het kind moeten houden. De zaak tegen de school was aangespannen door Fortis ASR. De verzekeraar heeft het slachtoffertje ruim 30.000 euro schadevergoeding betaald. Het betrokken busbedrijf is verzekerd bij Fortis en was direct aansprakelijk.

    Fortis wilde het uitgekeerde geld terug, want de verzekeraar vindt de school verantwoordelijk. Dat gaat de rechtbank echter te ver. De 30 mille schadevergoeding moet door Fortis en de school worden gedeeld. Volgens schooldirecteur Enno Huttenga is het slachtoffertje nog steeds leerling op de Eben-Haëzer. "Hij zit in groep acht en draaft en springt weer vrolijk rond." De school kende de uitspraak nog niet maar Huttenga zegt wel verbaasd te zijn. Tijdens het incident hielden een leerkracht, een stagiaire en twee moeders toezicht. Hij vindt dat de school daarmee voldoende aan toezicht heeft gedaan.

   228. Leuk bericht

   Van Teletekst:
    Schoolboeken worden mogelijk gratis

    Het ministerie van Onderwijs heeft een plan bedacht om schoolboeken gratis te verstrekken.Een Kamermeerderheid is voor het plan. Het moet worden geregeld bij de kabinetsformatie. Als die niet te lang duurt, hoeft komend schooljaar niet meer voor de boeken te worden betaald. Ouders zouden in dat geval ruim e.300 per kind minder aan schookosten kwijt zijn. Ouders moeten nog wel onder meer woordenboeken en atlassen zelf betalen. Ouderorganisaties klagen al langer dat ze veel geld kwijt zijn aan boeken die de school verplicht stelt. Het plan voor gratis schoolboeken gaat meer dan 200 miljoen euro per jaar kosten.

   229. Meldpunt intimidatie (BON)

   Hallo,

   Onlangs bij Nova een item over intimidatie in het onderwijs. Deze keer over de gevolgen voor leraren (VO) die kritiek hebben op beleid van de school (bedreigingen en ontslag o.a.) In 3 maanden tijd ontving de stichting Beter Onderwijs Nederlandongeveer 100 klachten. De informatie op de site is niet zo makkelijk te vinden. Wel via zoekfunctie: meldpunt

   groet, Carla h.

   230. Brief aan de minister van onderwijs

   Persbericht

   Geachte minister van der Hoeven,

   Na tien jaar werkzaam te zijn als leraar vind ik het wel weer eens tijd voor een functioneringsgesprek, of zoals dat tegenwoordig heet pop-gesprek. Helaas heeft mijn conrector, of nee coördinator, sorry, ik zie zojuist aan het nieuwe bordje op zijn deur, dat hij afdelingsmanager is, geen tijd voor me. U snapt net als ik, dat hij het te druk heeft met het wegzetten van onze school in de markt en tegelijkertijd met het bepalen van onze concurrentiepositie ten opzichte van andere scholen en ja, zoals dat gaat in het onderwijs first things first.

   Maar omdat ik toch niet zomaar aan het heugelijke feit wil voorbijgaan, dat ik tien jaar voor de klas sta, wil ik mijn pop-gesprek graag met u doen. Ik weet, u hebt het ook druk nu zo vlak voor de verkiezingstijd, maar u kunt vast wel even tijd vrijmaken voor een van uw trouwste medewerkers.

   Goed, dan begin ik alvast maar. Weet u beste minister van der Hoeven, als leraar geschiedenis houd ik erg van Julius Caesar. Ik vertel graag over hem in mijn lessen en misschien bent uzelf ook wel een stille bewonderaar van deze grote Romein. Vooral zijn beroemde spreuk 'Ik kwam, ik zag en ik overwon' is prachtig en ik vermoed zelfs dat u, toen u als minister het ministerie van onderwijs instapte het stiekem bij uzelf hebt gedacht.

   In ieder geval dacht ik dit wel toen ik tien jaar geleden mijn onderwijscarrière begon (grappig woord trouwens, onderwijscarrière). Toch moet ik nu eerlijk aan u bekennen, maar hopelijk blijft dit onder ons, dat ik weinig overwonnen heb. De basisvorming werd afgeschaft voordat ik er erg in had, het vmbo was al mislukt verklaard voordat het was ingevoerd en de tweede fase zit nu ondertussen al in zijn vierde.

   Gelukkig hoef ik niet te wanhopen. U, uw onvolprezen ambtenaren en allerlei zeer belangrijke onderwijsdeskundigen hebben alweer genoeg nieuwe ideeën bedacht om mij ooit nog eens het 'Julius Caesar' gevoel te geven. De nieuwe toverwoorden zijn: het nieuwe leren, innovatief leren, kernteams, vakoverschrijdend leren, vakoverstijgend leren (het lijkt hetzelfde, maar dan vergist u zich), competent leren (126000 hits bij google), maatschappelijke stage enz.. Ik ga hier niet het hele rijtje opnoemen, want u kent ze waarschijnlijk beter dan ik.

   Het prachtige van dit alles is, dat het onderwijs op deze manier 'werkgelegenheid' creëert. De adviesbureaus voor het onderwijs schieten als paddestoelen uit de grond. Deze 'goedbetaalde' goeroes weten het natuurlijk veel beter, dan wij gewone leraren.

   Als we het dan toch over werkgelegenheid hebben, ja er is een lerarentekort, maar u en ik zien dat juist als een uitdaging. De afgelopen jaren mocht ik de volgende vakken geven: Engels, zag ik als een waardering voor mijn prachtige accent; Duits, ik hou van Schlagers; Nederlands, is nu eenmaal mijn moedertaal en Aardrijkskunde, het intelligent design heeft voor mij net als voor u geen geheimen meer. Het was een prachtige manier om mij in deze vakken te mogen verdiepen, gratis en voor niets.

   Toch bent u bezig met een structurele oplossing voor het lerarentekort: 'de zij-instromer', want laten we eerlijk zijn, het 'leraar zijn' is toch geen vak. Wat stelt het nu eigenlijk voor, een beetje kennis overdragen en een goed klassenmanagement (orde houden zoals dat vroeger heette) meer is het niet. Het goede van dit beleid vind ik de fantastische begeleiding die deze 'zij-instromers' krijgen. Laten we het 'onderdompeling' noemen. Ze worden voor de klas gezet en na een paar maanden, kijken we of ze er nog zijn. Staan ze er nog, dan mogen ze blijven, zijn ze afgebrand, helaas.

   Gelukkig krijgt de 'zij-instromer' wel veel beter betaald dan de gewone leraar. Dat is iets wat ik heel goed begrijp. Hij doet toch precies hetzelfde werk en ja, dat betaalt gewoon veel beter.

   De betalingen in het onderwijs zijn mede dankzij u en de vakbonden sowieso heel goed. Vooral de invoering van het fuwa-systeem (functiewaarderingsysteem) heb ik als iets fantastisch ervaren. Ik ging namelijk van schaal 10, naar schaal LB. Wat het verschil nu precies inhoudt, is mij nog steeds niet duidelijk, maar u een beetje kennende zitten er absoluut alleen maar goede bedoelingen achter.

   Ja, en dan het lesgeven zelf, want daar draait het natuurlijk uiteindelijk allemaal om in het onderwijs. Daarop moet ik zeggen dat door het nieuwe taakbelastingbeleid u en uw ambtenaren heel goed hebben ingezien, dat vooral het hebben van zoveel mogelijk taken en het zo min mogelijk voor de klas staan van belang zijn.

   Goed, ik zou nog uren kunnen doorgaan over bijvoorbeeld computers in het onderwijs, waardoor onze leerlingen nog beter kunnen plakken en knippen dan de gemiddelde kleuterjuf. Of uw hardwerkende onderwijsinspectie die de kwaliteitskaart van elke school uitbrengt en heel slim vooral naar de 'opbrengsten' kijkt, met andere woorden naar het aantal geslaagden. Of het klassikaal onderwijs, dat terecht in de ban is gedaan, want leren moet nu eenmaal leuk zijn.

   Het is echter tijd om te stoppen, u moet ook verder met uw campagne en ik met mijn pop.

   Ik hoop natuurlijk dat u weer minister van onderwijs wordt. Mocht dit echter niet gebeuren, dan weet ik nog wel een school, waar we heel goed 'zij-instromers' kunnen gebruiken en maakt u zich maar niet ongerust. Ik wil graag uw persoonlijke begeleider zijn.

   Met vriendelijke groet,
   K.C. Overwijk
   Leraar op een school voor het voortgezet onderwijs

   231. Gedragsproblemen / Met de schooljeugd gaat het prima

   Er zijn tegenwoordig veel 'moeilijk opvoedbare kinderen'. Maar het zijn niet de leerlingen, maar de leraren die veranderd zijn, vinden experts. Lees meer hierover in Trouw in eht artikel Gedragsproblemen / Met de schooljeugd gaat het prima.

   232. Alle kinderen recht op passend onderwijs

   Het standpunt van de inspectie ten aanzien van passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is duidelijk. Ze verwijst naar de ruime mate van eigen zeggenschap die scholen in Nederland hebben. Alles hangt af van de capaciteiten van de leerkracht, de visie van de school en de practische mogelijkheden. Niet ouders bepalen het leerstofaanbod of in welke klas het kind thuis hoort, nee dat is aan de school.

   Gek, want de meeste ouders komen met een adviesrapport van een erkende psycholoog welke adviezen geeft voor de school, omdat het kind schade oploopt doordat het door de school in de ontwikkeling wordt geblokkeerd.

   De inspectie is zich ervan bewust dat dit tot gevolg heeft dat ouders net zo lang zoeken tot ze een school vinden die wel passend onderwijs biedt.

   De inspectie heeft de indruk dat als het niet goed gaat met een hoogbegaafd kind dat dat te maken heeft met de manier waarop OUDERS met hun kinderen omgaan.

   Ik dacht dat alle kinderen recht hebben op passend onderwijs! Voor hoogbegaafde kinderen gaat dat kennelijk niet op en het zijn weer de ouders nadat ze heel Nederland hebben afgelopen op zoek naar onderwijs dat niet beschadigend is die de zwarte Piet krijgen toegewezen.

   233. Justitie gaat goedgedrag-bewijs na

    Minister Hirsch Ballin van Justitie laat alle verklaringen van goed gedrag voor leerkrachten nagaan die vanaf 2004 zijn afgegeven. De aanleiding is een reportage in Netwerk, waaruit blijkt dat vijf ontuchtplegers met zo'n verklaring toch een baan in het onderwijs kregen. Justitie geeft toe dat het incidenteel kan gebeuren dat een leerkracht die ontucht met een leerling heeft gepleegd weer een bewijs van goed gedrag krijgt. Ouders, schoolbesturen en Kamerleden hebben verontwaardigd gereageerd. Een Kamermeerderheid vindt dat personen die zich hebben misdragen, niet meer voor de klas horen te staan.

   234. Wat wil de politiek met het jeugdbeleid?

   Uit de verkiezingsprogramma's: Partijprogramma's en Jeugdzorg: Wat zeggen de politieke partijen over jeugdzorg in de verkiezingsprogramma's?
   • CDA:
    • Het CDA richt zich vooral op laagdrempelige opvoedingscentra. Er moet een minister voor gezins- en jeugdbeleid komen. Ook de gezinscoach kan voor ouders veel betekenen. Het jeugdbeleid moet gericht zijn op preventie, vroegtijdige signalering en tijdig aanbieden van de nodige hulp. Daarnaast moeten er centra komen voor Jeugd en Gezin waar alle betrokken partijen samenkomen.
    • Het recht op jeugdzorg verdraagt zich niet met lange wachtlijsten en wachttijden. Voor effectieve jeugdzorg moet genoeg geld zijn om de groeiende vraag naar zorg bij te kunnen houden. Maar er moet ook doelmatiger worden gewerkt in het belang van het kind, door ontschotting (ook tussen ministeries) het voorkomen van onnodige en het schrappen van overbodige bureaucratie.
    • Indien het noodzakelijk is voor het onbedreigd opgroeien van de minderjarige moet sneller een ondertoezichtstelling kunnen worden opgelegd. Tussen vrijwilligheid en dwang moeten meer mogelijkheden komen voor drang en bemoeizorg.
    • Pleegouders vervullen een heel belangrijke rol in onze samenleving. Zij vangen en voeden kinderen op, die het niet gegeven is in hun eigen gezin op te groeien. Het CDA wil belemmeringen voor deze pleegouders wegnemen.
    • Er komt een media-expertisecentrum waar ouders, programmamakers en omroepen normen ontwikkelen voor programma's voor kinderen en jongeren. Ook de commerciële zenders zijn hierbij betrokken
   • PvdA:
    • De PvdA wil ouder- en kindcentra waarin ouders en kinderen op één plek alle hulp kunnen vinden. Hier is aandacht voor preventie en zorg, en wordt babysterfte voorkomen. Ouders kunnen hier ook terecht met opvoedkundige problemen. Kinderen die hier niet komen worden niet vergeten: medewerkers van de ouder- en kindcentra gaan deze kinderen opzoeken en samen met de ouders bekijken of zij ondersteuning nodig hebben.
    • Kinderen beschermd. Goede kinderopvang is van groot belang voor de kansen van kinderen. Maar daarmee zijn we er in de huidige samenleving niet. In veel steden is nauwelijks fysieke ruimte voor kinderen en zijn kinderen relatief vaak slachtoffer in het verkeer. Het is niet te accepteren dat kinderen slachtoffer worden van misbruik. Kinderen verdienen bescherming. De samenleving moet kindvriendelijker worden. Dat betekent ook aandacht voor kinderen die uit de band dreigen te springen; vroeg ingrijpen helpt. De toekomst van een kind mag niet worden verpest door bureaucratische rompslomp of heen en weer geschuif tussen instellingen. Tegelijkertijd moeten kinderen die zich asociaal gedragen ervaren dat dit ook van hen niet wordt geaccepteerd.
    • Het is onacceptabel dat elk jaar zo'n 50.000 kinderen slachtoffer worden van misbruik. Er komt een meldingsplicht van misbruik voor mensen die vanuit hun werk met kinderen te maken hebben. Na een melding moeten kinderen ook direct kunnen worden geholpen.
    • Teveel kinderen worden slachtoffer in het verkeer. Buurten moeten verkeersveiliger worden gemaakt, bijvoorbeeld door het creëren van veilige routes. Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen. Er moeten voldoende veilige en schone speeltuinen zijn.
    • Betere opvoedingsondersteuning en gezinscoaching voor ouders die het alleen niet redden. Als er signalen zijn dat het met een kind de verkeerde kant opgaat, moet worden ingegrepen.
    • Ouders die weigeren mee te doen, kunnen daar toe worden gedwongen.
    • Als een kind spijbelt moet dit binnen een maand door de 'spijbelrechter' behandeld worden.
    • Gestrafte jongeren gaan overdag naar school of werk en zitten 's avonds hun straf uit.
    • Aanpak van criminaliteit bij de jeugd vergt betere coördinatie van betrokken instanties. Er moeten goede afspraken komen welke instantie het initiatief heeft. Blijft dat onduidelijk, dan mislukken projecten zoals de 'patserprojecten' waarbij, als het goed was gegaan, een slimme combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale dwangmiddelen het mogelijk had gemaakt om effectief op te treden tegen leiders van jeugdbendes.
    • Jeugdzorg is van groot belang om achterstanden en problemen bij de jeugd te voorkomen en verhelpen. Wachtlijsten in de jeugdzorg kan de overheid zich niet permitteren. Er zijn toch ook geen wachtlijsten bij de brandweer? Ook vallen kinderen nu vaak tussen wal en schip door de onoverzichtelijkheid van organisaties die zich met jeugd bezighouden. De PvdA vindt dat ontoelaatbaar.
    • De PvdA gaat de wachtlijsten in de jeugdzorg wegwerken door voldoende personeel aan te nemen en voor voldoende vervolgopvang te zorgen.
    • De organisatie van de jeugdzorg moet drastisch versimpeld worden. Bureaus voor Jeugdzorg moeten lokaal aangestuurd worden om te voorkomen dat kinderen de weg kwijt raken in het oerwoud van organisaties en instellingen die allemaal op verschillende niveaus actief zijn. De grotere centrumgemeenten krijgen de regiefunctie om alles wat met jeugd te maken heeft goed te organiseren
    • Er moet betere opvang komen voor kinderen met een combinatie van problemen. Zij mogen niet van de ene naar de andere instelling worden geschoven.
   • VVD:
    • Veiligheid is de oudste en belangrijkste taak van de overheid. Glasheldere spelregels zijn daarbij cruciaal. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.
    • Consequente handhaving is ook nodig. Anders neemt niemand de regels meer serieus.
    • Daders van vandalisme moeten weten dat ze er niet mee wegkomen en betalen de schade tot de laatste cent. Ouders worden financieel medeaansprakelijk voor hun minderjarige kinderen. Papa en mama's portemonnee handhaaft mee!
    • De burgemeester kan voor kleine vergrijpen boetes uitdelen: de 'aso-bon'.
    • Agenten maken carrière op straat en niet op het politiebureau. Opdat de zaken die lokaal spelen daadwerkelijk worden berecht, werkt één officier van justitie nauw samen met de agenten in een buurt of dorp. Deze vaste 'buurtofficier' weet wat hij onder de aandacht van de rechter moet brengen. Via de politie houdt hij buurtbewoners op de hoogte van justitiële ontwikkelingen.
    • Winkeliers krijgen toegang tot een landelijke database met foto's en gegevens van onverbeterlijke gauwdieven. Wie iemand op heterdaad aanhoudt, verdient betere wettelijke bescherming.
    • De overheid is er voor de burger en moet dus dienstbaar zijn. Want uiteindelijk is die burger de baas. Bestuurlijke verantwoordelijkheid is onvoldoende zichtbaar.
   • Christenunie:
    • Wij leven in verbondenheid met onze kinderen; onze kinderen leven in verbondenheid met ons. De jeugd verdient onze zorg. Kinderen zijn minder lang kind dan vroeger en in de opvoeding is soms sprake van onmacht en onzekerheid bij de ouders. Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in de hulpverlening terecht. Hun problemen zijn ernstig. Niet zelden lijden zij onder een gebrek aan morele vorming. Om de jeugd te beschermen en hen optimaal in staat te stellen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen moet de maatschappij om hen heen staan. Helaas zien we dat sociale netwerken rond kind en gezin kleiner en zwakker worden door de toename van echtscheidingen, onstabiele combi-gezinnen en de werkdruk op ouders. In het jeugdbeleid staan opvoeding, zorg, onderwijs en veiligheid centraal. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van particuliere initiatieven en instellingen. In een goed en breed onderwijsaanbod krijgen kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de kennis leren die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat kinderen onderwijs aangeboden krijgen op hun niveau. Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het onderwijsbeleid hoge prioriteit. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
    • Cliënten van de jeugdzorg zijn geen zorgconsumenten! Marktwerking in de jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de bescherming van jeugdigen, die moeilijk behandelbaar zijn, zoals zwerfjongeren.
    • Doel van de jeugdzorg is om samen met de ouders te werken aan een opvoeding die de kinderen bescherming, vertrouwen en een perspectief op de toekomst geeft. Werken vanuit de thuissituatie is uitgangspunt, tenzij de veiligheid van kinderen in gevaar komt. In dat geval volgt noodgedwongen directe uithuisplaatsing. Pleegzorg biedt kinderen een kans om op te groeien in een normale gezinssituatie.
    • Kernpunten van een goed jeugdbeleid
     • Een Minister van Jeugd en Gezin. Zo wordt het overheidsbeleid aangaande gezin, opvoeding, onderwijs, jeugdwerkloosheid, jeugdzorg en jeugdcriminaliteit centraal uitgevoerd.
     • Aandacht voor geloof en levensbeschouwing. Particuliere initiatieven en acties vanuit kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen zijn welkom, en worden gefaciliteerd met deskundigheidsbevordering en training. Initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving komen in aanmerking voor subsidie.
     • Uitbreiding van het aantal behandelplekken. Kinderen kunnen dan op de juiste manier begeleid worden in plaats van te worden doorgestuurd naar willekeurige centra. Moeilijk te plaatsen kinderen mogen zeker niet in justitiële inrichtingen terechtkomen als zij geen strafblad hebben.
     • Aandacht voor opvoedingsondersteuning. Gezinnen waar de zorg en de opvoeding van kinderen zorgwekkend is, krijgen begeleiding.
     • Stimulering van de pleegzorg. De vergoedingen voor pleegzorg worden gedifferentieerd naar de leeftijd van het kind en de aard van zijn problemen. Deze vergoedingen dienen kostendekkend te zijn. Medische kosten, zoals aanvullende verzekeringen en eigen bijdragen, worden vergoed.
     • De menselijke maat. Een achttienjarige kan dan niet zijn plaats in een jeugdinstelling ontnomen worden, zolang geen plaats is gevonden in een instelling voor volwassenen.

    235. Eindtoets basisonderwijs op termijn verplicht

    Persbericht ministerie van OCW:
     Minister Van der Hoeven (OCW) wil dat alle leerlingen in het basisonderwijs een eindtoets doen. Er komt op termijn een verplichte eindtoets voor taal en rekenen, zodat de basiskwaliteit van scholen vergelijkbaar wordt.

     Dit schrijft minister Van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer.

     Ruim 80% van de scholen gebruikt een Cito-eindtoets. 15% gebruikt een andere toets. Begin 2006 constateerde de Onderwijsinspectie dat sommige scholen een aantal leerlingen niet laten deelnemen aan de Cito-toets.

     Uit een vervolgonderzoek blijkt dat 5% van de leerlingen uit groep 8 geen eindtoets doet. Deze leerlingen gaan naar verwachting naar het leerwegondersteunend onderwijs van het vmbo of het speciaal onderwijs.

     Van der Hoeven wil dat het Cito nog in 2006 extra voorlichting geeft over de eindtoets. Scholen wordt gewezen op de niveautoets, een speciale toets voor zwakke leerlingen. Op die manier kunnen nu al alle leerlingen deelnemen aan een toets.

     Vanaf 2007 moeten scholen ook de scores meenemen van leerlingen die waarschijnlijk naar het leerwegondersteunend onderwijs gaan.

     De eerste verplichte eindtoets voor taal en rekenen kan op z'n vroegst in februari 2008 worden afgenomen. Dit kan een Cito-toets zijn, maar ook een andere toets.

    236. Moeders verliezen recht op gelijke betaling

    Uitgegeven: 4 oktober 2006
     LUXEMBURG - Vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn geweest, hebben niet automatisch het recht op hetzelfde salaris als collega's die vergelijkbaar werk doen maar geen verlof hebben gehad. Dat heeft het Europese Gerechtshof dinsdag bepaald. Werknemers kunnen daardoor salarissen vaststellen op basis van feitelijk gewerkte dienstjaren, meldde het Britse dagblad The Times woensdag.

     Een 44-jarige Britse gezondheidsinspecteur spande de zaak aan toen ze ontdekte dat ze bijna 20.000 euro per jaar minder verdiende dan haar mannelijke collega's. Een Britse rechter gaf haar gelijk, maar het Europese Gerechtshof schaarde zich aan de kant van haar werkgever. Volgens de Britse staan vrouwen op achterstand als hun keuze voor het moederschap nadelig is voor hun salaris. Het Europese Gerechtshof redeneerde echter dat extra ervaring het werk ten goede komt.

    237. Alle gegevens jongeren vastleggen

    Uit de Volkskrant van 2 oktober 2006:
     Van onze verslaggeefster Sacha Kester

     DEN HAAG - De regelgeving rond privacy moet zo worden aangepast dat instanties die met jongeren werken informatie kunnen uitwisselen. ‘Als dat niet gebeurt, vallen probleemjongeren straks buiten de boot’, vreest Sander Dekker, de Haagse wethouder jeugdzaken.

     Problemen van jongeren staan steeds hoger op de politieke prioriteitenlijstjes. Ook in Den Haag, dat met Amsterdam en Rotterdam de meeste jeugdcriminaliteit kent. Bovendien is de werkloosheid onder jongeren er hoog en het aantal vroegtijdige schoolverlaters groot.

     Dekker: ‘We hebben genoeg instellingen die zich met jeugd bezighouden, maar de schakels vormen geen keten.’ Volgens hem komt dit deels door regels rond de bescherming van persoonsgegevens.

     Een leerplichtambtenaar ziet niet dat iemand met de politie in aanraking is geweest, of contact heeft met Bureau Jeugdzorg. Dat moet anders, zei Dekker vorige week bij de presentatie van het Actieprogramma Jeugd. Hij wil alle gegevens van kinderen tot 23 jaar verzamelen in een elektronisch dossier. Botst dat met de regels, aldus Dekker, dan moet de politiek die veranderen.

    238. Wat beloven de politieke partijen ons voor het gezin?

    Zie hier een overzicht.

    239. Wat beloven de politieke partijen ons voor het onderwijs?

    Wat beloven de politieke partijen ons in hun verkiezingsprogramma voor het onderwijs?
    • CDA
     Onderwijs is voor het CDA een topprioriteit. We willen kinderen en jongeren de beste kans van slagen geven; goed onderwijs is daarbij belangrijk.

     Het CDA wil voorkomen dat kinderen hun school niet afmaken en ervoor zorgen dat kinderen hun eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk inlopen. Verder willen ze Nederland als kennissamenleving versterken.

     Het kabinet heeft veel extra geld uitgetrokken voor onderwijs. Dit geld wordt onder meer gebruikt om ervoor te zorgen dat meer jongeren mét een diploma op de arbeidsmarkt verschijnen, om innovatie in het onderwijs te versterken en om een groter deel van het beroepsonderwijs praktijkgericht te maken.

     Het lesgeld in het voortgezet onderwijs is volledig afgeschaft. Daardoor is het hele voortgezet onderwijs nu gratis en kan iedere leerling kosteloos een bepaald opleidingsniveau halen. Daarmee kunnen zij gaan werken of verder studeren. Ook in de beroepsopleidende leerweg van het MBO is het lesgeld voor 16- en 17-jarigen afgeschaft. Het CDA heeft daar lang voor gepleit

    • PvdA
     Kinderen zijn belangrijk voor ons land. Ze zijn onze toekomst. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Ze moeten naar school kunnen. En ze moeten hulp kunnen krijgen als dat nodig is. En alle kinderen in Nederland moeten gelijke kansen krijgen.

     Ouders moeten de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met een baan. Daarvoor is goede en betaalbare kinderopvang nodig voor alle ouders.

     De PvdA wil de kinderopvang verbeteren. Zo moeten alle medewerkers van kinderopvang een goede opleiding krijgen. Daarnaast moet kinderopvang gratis zijn voor 3 dagen per week.

     Scholen in Nederland krijgen steeds minder geld. Daarnaast zijn er steeds meer jongeren die hun opleiding niet afmaken. Dat moet veranderen, want goed onderwijs geeft jongeren een betere toekomst.

     De PvdA wil het onderwijs verbeteren. Scholen in Nederland moeten de komende 4 jaar extra geld krijgen. Scholen kunnen dan bijvoorbeeld zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. De PvdA wil ook dat leraren meer salaris krijgen. Vooral de leraren in het basisonderwijs en in het beroepsonderwijs.

    • VVD
     Scholen en universiteiten moeten elke leerling door variatie in aanpak de kans bieden op een succesvolle toekomst.

     Taalles aan peuters werpt vruchten af. Vooral bij kinderen van ouders die zelf niet goed Nederlands spreken. Het is jammer als kinderen al met een achterstand in groep 1 van de basisschool beginnen. Door op het consultatiebureau verplichte taaltesten af te nemen en taallessen aan te bieden kan dit worden voorkomen.

     De kinderopvang wordt voor werkendeen ondernemende ouders gratis. Maar betaalbaarheid is pas de helft van het verhaal. Minstens zo belangrijk is zeker weten dat je kind ergens veilig kan spelen, sporten of huiswerk maken. Veel scholen vormen zich om tot ‘brede scholen’. Daar zijn na schooltijd alle voorzieningen voor

     sport, cursus en taalles, toegankelijk voor iedereen in de buurt. Met een investering van 150 miljoen euro kunnen al duizend basisscholen een nieuwe ruimte bijbouwen of oude lokalen aanpassen tot opvangruimte of knutselhok.

     Het algemeen kennisniveau op de basisschool moet omhoog. Rekenen, Nederlands en één vreemde taal, dat is de basis voor je toekomst.

     Het is volstrekt onaanvaardbaar dat jaarlijks meer dan 50.000 jongeren zonder diploma de school verlaten. Verantwoordelijkheid hiervoor moet worden gelegd bij de scholen, die de leerlingen in overleg met de ouders binnenboord moeten houden. De overheid zorgt voor een betere handhaving van de leerplicht en de leerwerkplicht tot 23 jaar.

     Je moet jongeren uit bed sleuren, erbij betrekken en niet lijdzaam – of soms stiekem opgelucht – toezien als ze niet meer komen opdagen.

     Leraren hebben een fantastisch beroep, maar worden te weinig gestimuleerd hun vak zelf vorm en inhoud te geven. Ze kunnen eigenlijk alleen carrière maken als manager binnen de school.

     Veel jonge, enthousiaste leraren gaan na een aantal jaren lesgeven naar het bedrijfsleven. Sommigen worden vervolgens als onderwijsconsultant voor veel geld door de scholen ingehuurd: de wereld op zijn kop. Het beroep van leraar, in basis- en voortgezet onderwijs, moet en kan interessanter. Carrière maak je voor de klas.

     Zo moet een goede leraar meer kunnen verdienen dan een middelmatige leraar, zodat het loont meer energie in het vak te steken. En waarom zou een goede vmbo-leraar dan niet hoger kunnen uitkomen dan een matige vwo-leraar?

     Bijscholing wordt vergoed zodra je vijf jaar voor de klas staat. Dat betekent drie maanden inhoudelijk bijtanken – om extra gemotiveerd weer door te gaan voor de klas.

     Er komt minder management. Bureaucratie wordt aan banden gelegd. Dat geeft ruimte aan persoonlijke invulling van het vak. Het adviseren van buitenaf wordt teruggedrongen. Scholen, gebruik je eigen mensen.

    • Christen Unie
     Onderwijs is van groot belang in de opvoeding en in het overdragen van waarden en normen. Vrijheid van onderwijs betekent dat de identiteit van scholen is gewaarborgd. Dan kunnen de kinderen op school leren wat thuis ook belangrijk wordt gevonden. Jonge kinderen moeten zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving les krijgen. Dus moeten basisscholen in kleine dorpen zo mogelijk openblijven. Het onderwijs wordt momenteel uitgedaagd door een aantal grote ontwikkelingen.

     Vanuit maatschappij en overheid wordt steeds meer gevraagd van het onderwijs. De school, met name het primair en voortgezet onderwijs moeten steeds meer oplossingen formuleren voor maatschappelijke problemen. Daar komt bij dat vanuit de overheid ook steeds meer taken worden overgeheveld naar het onderwijs. Daardoor krijgen scholen te maken met steeds grotere financiële risico’s.

     Alles bij elkaar genomen neemt de druk op scholen steeds verder toe. Voor de ChristenUnie reden om de overheid op te roepen in de eerste plaats werk te maken van opvoedingsondersteuning en tegelijkertijd realistisch te zijn in wat men van schoolbesturen vraagt. De betrokkenheid van ouders is cruciaal om de maatschappelijke problemen die op het bordje van de scholen worden gelegd aan te pakken. Scholen moeten vrij gelaten worden in de manier waarop zij ouders bij het onderwijsproces betrekken, maar dat het gebeurt is erg belangrijk. Alleen de school kan de maatschappelijke problemen niet oplossen.

    • D66
     5 miljard structureel extra voor onderwijs:
     • 10% gedifferentieerde salarisverhoging voor docenten
     • Elke school een conciërge
     • Opknapbeurt voor scholen
     • Meer geld per student (HBO/WO)
     • De MAVO moet terugkomen
     • Handen af van het Persoonsgebonden Budget voor het speciaal onderwijs
     • 1000 brede scholen erbij

    240. Aanpak probleemjongeren

    Bron: regering.nl 1 september 2006
     Er komen meer mogelijkheden om jongeren die dreigen af te glijden, naar voorzieningen te sturen voor een intensief scholings- en heropvoedingstraject. Het kabinet investeert in deze trajecten 10 miljoen euro.

     Dit heeft de ministerraad besloten, op voorstel van staatssecretaris Van Hoof (SZW). Probleemjongeren brengen in deze voorzieningen lange dagen door. Hierdoor doen ze volgens het kabinet werkritme op en houden ze weinig tijd over voor maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Op basis van de ervaringen hiermee, werkt het kabinet toe naar een structureel stelsel van voorzieningen voor intensieve heropvoeding en scholing.

     De groep van 12.000 tot 14.000 probleemjongeren blijkt heel divers. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die niet gemotiveerd zijn, tienermoeders en jongeren met een licht verstandelijke handicap, een depressie of een gedragsstoornis.

     Het kabinet heeft laten onderzoeken of het juridisch haalbaar is om probleemjongeren te verplichten deel te nemen aan 'prep camps'. De conclusie was dat het via een algemene juridische maatregel nog niet mogelijk is grote groepen jongeren te verplichten mee te doen aan een intensief scholingstraject. Het kabinet wil daarom een wettelijke regeling voorbereiden, die het wel mogelijk maakt jongeren daartoe te dwingen. Het kabinet vindt dat de maatregel in het belang is van de jongeren zelf. Wel moeten er goede waarborgen komen die ongerechtvaardigd gebruik van de maatregel voorkomen.

     De maatregel komt bovenop de bestaande mogelijkheden voor instanties om jongeren te dwingen deel te nemen aan een scholings- of heropvoedings-traject. Dit varieert van de leerwerkplicht tot een uitspraak van de rechter.

    241. Relatief minder geld voor onderwijs

     Het budget voor onderwijs wordt in Nederland relatief steeds kleiner. De Universiteit van Maastricht heeft dat berekend in opdracht van de Algemene Onderwijsbond. Dertig jaar geleden ging bijna 7% van het bruto nationaal product naar het onderwijs; nu is dat net iets meer dan 5%. Volgens de Algemene Onderwijsbond kost het zo'n 8 miljard euro om die relatieve daling ongedaan te maken. De enige onderwijsminister die in die dertig jaar zijn relatieve budget kon laten groeien, was Ritzen ('89-'98). De anderen verloren steeds de strijd met hun collega van Financiën, zegt de bond.

    242. Amendement: nu gratis schoolboeken

     De linkse oppositie, de ChristenUnie en de SGP willen dat al volgend jaar een deel van de schoolboeken gratis wordt. In een amendement stellen ze voor daarvoor e.26 mln vrij te maken uit het Fonds Economische Structuurversterking. Met dat geld kan een eerste stap worden gezet, bijvoorbeeld voor brugklassers alleen. Het amendement maakt kans op een meerderheid, maar minister Zalm voelt er niets voor en zegt dat hij het ook niet hoeft uit te voeren. Het gratis maken van alle boeken kost e.200 miljoen. Het CDA heeft het in het verkiezingsprogramma opgenomen, maar wil er niet nu al geld voor vrijmaken.

    243. 10 punten flyer

    Lees de 10 punten flyer, met daarin de rechten van het kind.

    244. School niet verplicht tot veiligheid!

    Wat als je kind gepest wordt, en de school onvoldoende bescherming biedt? Volgens de rechter is het basisrecht van veiligheid niet vastgelegd, en komt het neer op goodwill van de school. Zie het verslag.

    245. Daarom gratis schoolboeken

    In de weblog van Jan Marijnissen kunnen we lezen waarom schoolboeken gratis moeten zijn!

    246. Mes in kosten speciaal onderwijs

     ***************************************
     Mes in kosten speciaal onderwijs

     ***************************************
     ` Minister Van der Hoeven wil de groei
     van het speciaal onderwijs aanpakken.
     De afgelopen tijd is vooral het aantal
     kinderen met gedragsproblemen gestegen.
     Daardoor is het speciale onderwijs veel
     duurder geworden.

     De minister wil de toelatingscriteria
     aanscherpen voor de subsidies, die ook
     wel 'rugzakjes' worden genoemd. Ook
     vindt Van der Hoeven dat het bedrag per
     kind in sommige gevallen omlaag kan.

     Verder moeten reguliere scholen meer
     zorg aan de kinderen besteden, zegt Van
     der Hoeven. Er hoeft dan minder vaak een
     beroep te worden gedaan op het duurdere
     speciale onderwijs.
     ***************************************

    247. Veilig op school?

    IRIS, de incidentenregistratie in school, heeft op 120 scholen gedurende het schooljaar 2005/2006 ruim 6000 (!) incidenten geregistreerd. Zie: Scholen schrikken van cijfers over veiligheid.

    De incidenten zijn als volgt verdeeld:

    • diefstal 24%
    • vechtpartij 19%
    • vernieling 11%
    • bedreiging 10%
    • pesten 10%
    • mishandeling 5%
    • seksuele intimidatie 1%
    • drugs 1%
    • discriminatie 1%
    • wapens 1%
    • overig 27%
    Een eenvoudig rekensommetje leert me dat er per school 50 incidenten geweest zijn. Op een school van 500 leerlingen zou dat betekenen dat 10% van de kinderen het slachtoffer van zo'n incident geweest is.

    248. Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar

    Het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA heet: Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar. Let hierin op de visie op gezinsbeleid!

    249. Onderwijs als Kinderrecht

    PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink presenteert actieplan Onderwijs als Kinderrecht.

    Lees ook het Redactionele Stuk.

    250. PvdA en arbeidsparticipatie van ouders

    In de Volkskrant van vrijdag 11-08-2006 vraagt Marga M. J. Brunninkhuis (PvdA-lid te Enschede) om de kinderbijslag af te schaffen, dan kan de kinderopvang gratis worden. Pas dan krijgen de kinderen gelijke ontwikkelingskansen, vindt Brunninkhuis.

    Zij ziet alleen maar voordelen in het afschaffen van de kinderbijslag. Bij gratis kinderopvang kunnen vrouwen weer jonger kinderen krijgen, is er geen enkele drempel meer voor vrouwen om economisch actief te blijven, en wordt het leven voor iedereen veraangenaamd.

    De door haar genoemde voordelen zijn: Door kinderen vroeg naar een kinderdagverblijf te sturen leren kinderen de Nederlandse taal beter beheersen. Het bureaucratische apparaat, de SVB, wordt overbodig. En in het nieuwe systeem worden de ouders onafhankelijker van de overheid. Het aantal dagen opvang kan aan de ouders worden overgelaten, maar om medisch/sociale redenen kan het gewenst zijn dat een kind 5 dagen per week wordt opgevangen..

    Afschaffen van de kinderbijslag voorkomt ook dat er geld "weglekt" naar het buitenland. En een belangrijk voordeel is natuurlijk dat het aantal arbeidsplaatsen toeneemt als we de kinderopvang uitbreiden.

    Uit het hele artikel van Marga M. J. Brunninkhuis spreekt weinig vertrouwen in ouders, de professionals doen het in haar ogen vele malen beter.

    Onder het artikel van Brunninkhuis staat het artikel: "Zorgtraditie is te mooi om overboord te gooien" van Caroline Brasjen-Mudde.

    Hierin wordt aangehaald hoeveel 'dwang' er ligt op arbeidsparticipatie van vrouwen als oplossing voor de problematiek rond de vergrijzing. Nederland is internationaal uniek met zijn hooguit anderhalve baan per gezin.

    Ouders willen dicht bij hun gezin blijven, daar passen geen twee fulltime werkende ouders bij. Ze gaat verder in op het Scandinavisch model, waarom dat wel kan in Scandinavië maar niet in Nederland. Zij pleit voor handhaving van onze unieke zorgtraditie. Het 'Nederlands model' kan de toekomst blijken voor veel landen waar de kosten voor de vergrijzing de pan uit rijzen en jonge mannen en vrouwen niet meer voor nageslacht willen zorgen.

    251. Grootste deel jeugd maakt het goed

    Lees in BN DeStem het artikel Grootste deel jeugd maakt het goed.
     Dinsdag 4 juli 2006 - Het mag voor de buitenwacht een hondenbaan lijken, maar zo heeft de jeugdofficier van justitie Winfried Korver het zeker niet ervaren. 'Somber over de jeugd? Ik niet, hoor. Ik zou bijna zeggen: integendeel. Met de overgrote meerderheid van de jeugd gaat het goed. En met de meeste overigen komt het met wat stevig bijsturen ook weer goed.'

    252. Maak het kind tot gespreksonderwerp

    Lees van de Gezinsraad het artikel Maak het kind tot gespreksonderwerp.

    253. Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten

    Een plan van de PvdA: Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten

    254. Voor de ouders resten de wc's

    In Trouw verscheen op 27-06-2006 het volgende bericht over de nieuwe schoolwet:
     Nieuwe schoolwet

     In de nieuwe schoolwet is de invloed van ouders zo beperkt dat er bijna niets anders overblijft dan het poetsen van de wc's.
     door Nico Foppen

     Het is jammer dat de Tweede Kamer de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) op de voorgestelde wijze heeft aangenomen. De wet gaat, als de Eerste Kamer de WMS ook aanvaardt, de verouderde Wet medezeggenschap onderwijs 1992 vervangen. Vooral de positie van de medezeggenschapsraad wordt in de nieuwe wet versterkt. Dat kan geen kwaad. Maar in de nieuwe wet is bewust nagelaten om ook de ouderraad of oudervereniging een plaats in de medezeggenschap te geven. Volgens de oude wet hebben ouders het recht een ouderraad of oudervereniging op te richten die aan de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd adviezen mag geven en standpunten kenbaar mag maken over allerlei kwesties die ouders en kinderen aangaan. De medezeggenschapsraad en het schoolbestuur hebben dan de plicht om hierop netjes, schriftelijk en met redenen omkleed te reageren.

     In de praktijk maken ouderraden en ouderverenigingen vaak gebruik hiervan om de ouders in de medezeggenschapsraad te ondersteunen. De ouders in de medezeggenschapsraad zijn immers ten opzichte van het personeel en het schoolbestuur vaak de zwakste partij en zij kunnen steun vanuit de achterban dus goed gebruiken.

     In de nieuwe wet hebben de ouderraad en de oudervereniging echter geen plaats meer. De ouderraad of oudervereniging heeft daarmee zijn wettelijk beschermd recht om zich met de gang van zaken op school te bemoeien verloren. Een amendement van het Tweede-Ka-merlid Arie Slob (Christen Unie) om in de nieuwe wet de ouderraad en oudervereniging weer dezelfde plaats toe te kennen als in de oude, werd slechts gesteund door CU, CDA en SGP. De overige fracties die altijd zo hun mond vol hebben over ouderparticipatie in de school, lieten het afweten.

     In de toekomst zijn ouderraden en ouderverenigingen op scholen geheel afhankelijk van de goedgunstigheid van hun medezeggenschapsraden. Als die iets voor de ouderraad of oudervereniging willen regelen, dan hebben ze geluk en mogen ze nog wat meepraten.

     Maar op scholen waar ze de invloed van ’die lastige ouders’ liever kwijt zijn dan rijk, zullen ze nu een zucht van verlichting slaken. Van deze regering en van deze Tweede Kamer hoef je met de mening van de ouderraad of oudervereniging geen rekening meer te houden. Die mag alleen nog maar helpen bij het schoolplein aanvegen, het schoonmaken van de toiletten en het ophangen van de slingers als de juf gaat trouwen.

     Nico Foppen is beleidsmedewerker bij de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO).

    255. Petitie t.b.v. ouders van kinderen met een beperking

    Een groot aantal landelijke verenigingen van ouders en familieleden van kinderen met diverse handicaps of beperkingen, zoals: auditief-, visueel-, verstandelijk-, of lichamelijk gehandicapte kinderen of kinderen met neurocognitieve stoornissen, worden als belangenbehartiger voor ouders, in hun bestaanrecht bedreigd a.g.v bezuinigingen De overheid wil nog effectiever omgaan met subsidies, dus bezuinigingen. Er worden onvoldoende garanties of alternatieven geboden voor de ouders, door de overheid, als het gaat over het krijgen van de voor hen onmisbare adequate informatie en ondersteuning, op een voor hen vindbare plek.

    Lees verder op www.oudersaanzet.nl.

    256. Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs

    7 maart 2006

    In Nederland komt het steeds vaker voor dat volledig leerplichtige kinderen in de leeftijd van vijf tot en met zestien jaar niet deelnemen aan welke vorm van onderwijs dan ook. Kinderen die twee maanden of langer verzuimen van school worden 'thuiszitters' genoemd. Theo van Batenburg onderzocht samen met collega's in opdracht van NWO hoeveel thuiszitters er zijn, welke kenmerken ze hebben en wat de oorzaken zijn. De rapportage is onlangs verschenen.

    Jaarlijks blijken 2500 tot 5000 leerlingen twee maanden of langer thuis te zitten. Hiervan staat ongeveer tien procent op een wachtlijst, voor het speciaal onderwijs of jeugdhulp. De onderzoekers ontdekten dat een oorzaak voor het thuiszitten is dat de procedure om leerlinggebonden financiering te krijgen voor veel kinderen te lang duurt. Bij de benodigde diagnostiek is een capaciteitsgebrek. Bovendien blijken leerlingen die na beoordeling geen leerlinggebonden financiering krijgen, zeer moeilijk ergens te plaatsen zijn door de leerplichtambtenaar.

    In kleinere gemeenten is er minder verzuim dan in grotere. In grote steden is veel meer verzuim, maar er zijn ook meer middelen om dit probleem aan te pakken. Beleid dat er op gericht is om korte lijnen met het onderwijsveld te hebben, lijkt het meest effectief te zijn. Een oplossing is leerplichtambtenaren een deel van hun tijd op de scholen laten werken. Kleine gemeenten hebben vaak te weinig volume om deze functie van leerplichtambtenaar zinvol in te vullen. Mede daarom werken steeds meer gemeenten samen.

    Afgeknapte adolescent
    Op het VMBO wordt het meest verzuimd, veel meer dan op het HAVO/VWO. Vergeleken met het voortgezet onderwijs is het verzuim in het basisonderwijs laag. Adolescenten zitten het vaakst thuis. De voornaamste reden is dat zij op school zijn afgeknapt. Zij hebben vaak al een grote onderwijsachterstand. Opvangprojecten proberen deze jongeren weer te motiveren, maar schenken niet altijd voldoende aandacht aan het wegwerken van deze leerachterstand. De jongere blijft dan gevangen in een neerwaartse spiraal van een steeds grotere onderwijsachterstand en drop-out.

    Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

    bron: Leerplichtige kinderen zonder onderwijs.

    Het rapport.

    257. Symposium over onderwijs

    In opdracht van de Stichting Wetenschap en Democratie heeft onderwijsspecialist Leo Prick, onder meer bekend van zijn columns in NRC-Handelsblad, een boek geschreven over de politieke verwikkelingen rond 20 jaar onderwijsvernieuwing: het afwisselend drammen, dreigen en draaien van politici wie het meer ging om prestige dan om de zaak zelf.

    Ter gelegenheid van het verschijnen hiervan organiseert Uitgeverij Mets en Schilt een kort symposium, onder leiding van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

    De bijeenkomst wordt ingeleid door Marius Broekmeyer, bestuurslid van de Stichting Wetenschap en Democratie. Het eerste deel van het symposium heeft tot onderwerp de vraag hoe het mogelijk was dat aan de lopende band veranderingen werden doorgevoerd die leraren noch ouders wenselijk vonden.

    Naast de auteur nemen aan deze discussie deel:
    - Wim van de Camp (lid tweede kamer CDA)
    - Marc Chavannes (redacteur NRC Handelsblad)
    - Ursie Lambrechts (lid tweede kamer D66)
    - Bart Tromp (politicoloog, columnist Het Parool)

    Na de pauze komen de perspectieven op kortere en langere termijn aan bod. Deelnemers aan deze discussie zijn:
    - Marjet Hamer (lid tweede kamer PvdA)
    - Sjoerd Karsten (socioloog, hoogleraar UvA)
    - Martin Sommer (redacteur de Volkskrant)
    - Ad Verbrugge (filosoof, hoogleraar VU)

    Organisator: Uitgeverij Mets en Schilt

    257.1. Het verslag

    Wie de uitgesproken tekst op het symposium heeft gelezen heeft al een uitgebreid beeld van wat er allemaal is gezegd en besproken.

    De meeste politieke partijen waren niet geïnteresseerd in onderwijs, en lieten deze post maar al te graag over aan de PvdA. Andere partijen gingen wanneer ze er politiek belang bij hadden gewoon mee in de experimenten van de PvdA. Zo werden er in de loop van 20 jaar vele veranderingen ingevoerd zonder dat leerkrachten en ouders er achter stonden.

    Schoolleiders stonden overigens wel achter deze veranderingen en zo werden veranderingen doorgedrukt die niet ten goede zijn gekomen aan leerlingen. Veel geld is verloren gegaan aan "onderwijskundigen", functionarissen en managers, zonder dat het geld ten goede kwam aan goed onderwijs.

    Waarom hebben leerkrachten niet harder aan de bel getrokken zo vroeg men zich af. Wel, er klonk wel eens een zacht protest maar toch stemden juist leerkrachten massaal op de PvdA, als het ze het niet meer zagen zitten kozen ze gewoon ander werk.

    Ook de onderwijsbonden zouden volgens enkele leerkrachten geen frisse rol hebben gespeeld. Zo is de positie van leraar langzaam aan verworden van een beroep met aanzien, tot een beroep waar mensen een beetje meewarig tegenaan kijken. Geen wonder dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit holt. Mensen met een beetje talent gaan zich meestal niet lenen voor een beroep met zo weinig aanzien.

    Een enkele oudere leerkracht liet van zich horen, de frustratie over de degradatie van hun beroep zit hen duidelijk hoog. Ook ouders hebben hun stem niet voldoende laten horen. En ondergaan het slechte onderwijs lijdzaam. Eén ouder nam het woord en vertelde dat wanneer je het voor je kind gaat opnemen, moet oppassen dat je kind daar niet de dupe van wordt. Enkele aanwezige ouders herkenden dit. Leerkrachten reageerden verontwaardigd.

    Helaas is er in Nederland nog steeds geen brede ouderbeweging die de stem van de ouders kan laten horen, hoewel NLOO goed bezig is. Individuele ouders worden niet gehoord. Ouders in de grensstreek Nederland België kiezen massaal voor het Belgisch onderwijs. Hoewel ook daar geen brede oudervereniging is, in ieder geval is het onderwijs in België strakker geregeld.

    Wij hebben voor het eerst het gevoel dat er beweging komt binnen het onderwijs te hopen is, dat het een beweging is in de goede richting. In ieder geval heeft de PvdA alweer een oplossing. Dijsselbloem wil de staatsopvoeding weer gaan invoeren en Eijsink wil ouders het laatste restje zeggenschap afnemen. Ouders u bent gewaarschuwd.

    258. Staatsopvoeding

    Waarom Dijsselbloem (PvdA) de Staatsopvoeding staatsopvoeding in wil voeren.

    259. Eerste aparte school voor hoogbegaafden

    Door Annemarie Haverkamp

    Nijmegen krijgt binnenkort een school voor hoogbegaafde kinderen. Het is de eerste in Nederland. Leerlingen volgen 'normale' lesstof in hun eigen tempo. Willen ze twee jaar in één jaar doen, dan mag dat. "Maar er worden wel eisen gesteld", aldus initiatiefnemer Marieke Krijnen. Zij is counselor voor hoogbegaafden en werkt samen met het Nijmeegse Facta, stichting voor hoogbegaafdheid.

    De school – voor zowel basis- als middelbaar onderwijs – bereidt de kinderen voor op de reguliere staatsexamens. "Wil jij op je veertiende eindexamen vwo doen, dan is dat prima", vertelt Karin Monster, directeur van Facta.

    Doel van de speciale school is de hoogbegaafde leerlingen voldoende uitdaging te bieden. Daarnaast richten de initiatiefnemers zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij de hoogbegaafden. Volgens Monster dreigen ze vaak geïsoleerd te raken doordat ze zich niet begrepen voelen. Monster: "Een hoogbegaafd kind durft zich vaak niet te uiten. Dat doet wat het andere kinderen van zijn leeftijd ziet doen. Dit leidt tot demotivatie en onderpresteren, een vicieuze cirkel. Als het echt vastloopt, wil het niet meer naar school."

    Volgens de stichting Facta zijn hoogbegaafde kinderen qua denkniveau ook veel verder dan leeftijdsgenootjes. "Dat maakt ze gevoeliger. Ze hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel."

    Leraren in het regulier onderwijs herkennen hoogbegaafde kinderen vaak niet. De leerlingen presteren immers niet altijd bovengemiddeld, verklaart Krijnen.

    De twee deskundigen denken meer uit de kinderen te halen door ze bij elkaar te zetten. Krijnen: "We willen dat hoogbegaafdheid niet als probleem wordt gezien. Het is een manier van zijn. Hoogbegaafden denken wezenlijk anders. Het gaat om 2 procent van de bevolking."

    Als alles meezit, gaat de school in september van start. Minimaal tien leerlingen zijn vereist. Volgens kinderpsycholoog Willy Peters, verbonden aan het Nijmeegse Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit, kan een speciale school voor sommige kinderen een oplossing zijn.

    "Ik vind echter het moment gepasseerd. De overheid heeft bestaande scholen aangewezen die het accent leggen op hoogbegaafdheid."

    260. Dommer dan dom?

    Op www.ouders.nl/mopi2006-cito.htm geeft deze week Dick Jansen, wethouder Onderwijs van het stadsdeel Amsterdam Westerpark, een genuanceerde visie op het voorstel van Minister van der Hoeven de CITOtoets te verplichten voor álle 8ste jaars. Prompt komt er een reactie van B. de Vreugde waarin hij het volgende beweert:
     "Wat mij erg stoort is dat vele ouders wensen dat hun kind naar hun hogere vorm van onderwijs gaat. En dat alleen om het imago van de ouder."
    Ik vind dat nogal een stellige bewering en ik vraag waarop hij zijn uitspraak baseert. Vervolgens blijft het stil. Gelukkig geeft het WWW zijn geheimen wel prijs, en na enig speurwerk vind ik zijn weblog: meesterbinic.web-log.nl.

    Op zijn weblog wordt iedere week een verhaal en een foto van "het kind van de week" geplaatst, mét naam en toenaam. Na deze "ontdekking" neem ik zijn eerdere opmerking iets minder serieus, maar ik geef de gegevens wel even door aan: mijnkindonline.web-log.nl/log/4950301. Niet iedereen blijkt op de hoogte van het recht op privacy van onze kinderen.

    261. Amsterdam start Onderwijs-ConsumentenOrganisatie voor ouders en leerlingen

    Lees meer hierover op de website Onderwijsachterstanden.

    262. Uitzending Netwerk: Hoe houden we onze kinderen op school?

    Op 13-02-2006 besteedde Netwerk aandacht aan: Hoe houden we onze kinderen op school?

    263. Zesduizend kinderen wachten op hulp

    In het Reformatorisch Dagblad (11-02-2006) lezen we: Zesduizend kinderen wachten op hulp:
     UTRECHT (ANP) - Op de wachtlijst voor de jeugdzorg staan bijna 6000 kinderen. Het gaat om kinderen die dringend hulp nodig hebben.

     Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid stelt onvoldoende geld ter beschikking, vindt de MOgroep, de koepel van werkgevers in de welzijnssector, jeugd- en kinderopvang.

     Ross heeft al extra geld toegezegd, maar dat is niet voldoende. "Dat er meer geld nodig is, kunnen we aantonen met de nieuwe cijfers van januari over de wachtlijsten", stelt de voorzitter van de MOgroep, H. Nieukerke, in de nieuwsbrief Zorg en Welzijn.

     Hij vindt het hoog tijd dat Ross, de provincies en de brancheorganisatie om de tafel gaan zitten om afspraken te maken hoe het extra geld moet worden ingezet. Probleem is dat elke provincie haar eigen verantwoordelijkheid heeft. "Wij hebben geen enkel zicht op wat de provincies van plan zijn met het geld."

     Eerder deze maand trok directeur Jansen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam al aan de bel. Hij waarschuwde dat er zonder extra geld onaanvaardbare situaties ontstaan.

     Ross wees er toen op dat de afgelopen jaren al vele extra miljoenen naar de jeugdzorg zijn gegaan.

     Volgens Nieukerke groeien de wachtlijsten alleen maar. Een verklaring daarvoor zoekt hij onder meer in de toenemende overlastproblemen door jongeren.

    264. Dag van de leerplicht

    Het is weer zover, op 16 maart 2006 is de dag van de leerplicht. De dag is ontstaan uit een initiatief vande gemeente Rotterdam.

    Ik heb moeite met het woord leerPLICHT! In de rechten van het kind staat duidelijk vermeld dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Leerrecht zou beter aansluiten op de kinderrechten.

    Als de scholen goed of beter zouden functioneren, zou het woord leerplicht overbodig zijn. Zeker als het woord leerplicht niets anders betekent dan schoolplicht. Het kind "moet" op school ingeschreven zijn en daar een aantal uren aanwezig zijn. Als je bij een bakker brood koopt verwacht je daarna brood te kunnen eten, ook al duurt zo'n transactie maar 5 minuten. Maar breng je je kind minimaal 15 jaar naar school dan moet je nog afwachten of ze het nodige leren.

    Ik stel voor om 16 maart uit te roepen tot de dag van het leerrecht! De LPA's zijn er dan om scholen te controleren op het "leren aan kinderen". Ben je het daarmee eens? Stuur dan je verzoek om het woord LeerPlichtdag te veranderen in LeerRECHTdag naar: . Of kijk op www.voortijdigschoolverlaten.nl.

    265. Reactie op "De tien afspraken" van Asscher

    Op maandag 30-jan. maakte Lodewijk Asscher (fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam) zijn standpunten bekend, na te lezen alhier. En in een kortere versie op: alhier.

    Het voorstel wordt met trots gepresenteerd, met de ondertoon van: "Het is MIJN Amsterdam, ik maak afspraken met jullie zodat jullie met MIJN afspraken Mijn Amsterdam nog mooier gaan maken!"

    Kinderen die buiten de boot vallen helpen Amsterdam niet vooruit! In de afspraak die dhr. Asscher maakt wordt alleen uitgegaan van foute ouders, en foute ouders moet je volgens dhr. Asscher dwingen om het op ZIJN manier te doen. Geen haar op zijn hoofd dat twijfelt aan de kwaliteit van scholen, of, beter nog, aan de kwaliteit van het besturen. Geen haar op zijn hoofd bedenkt dat spijbelen wel eens een andere manier van benaderen vraagt dan dwang.

    "Geen plaats voor radicalisme" was een van de afspraken van dhr. Asscher, maar spreekt uit uw afspraken geen radicalisme, meneer Asscher?

    Er is een stelling die zegt dat je een trap beter van boven naar beneden kunt schoonvegen. Maar dhr. Asscher begint liever beneden, dan blijft het boven tenminste lekker vies. Of zijn de bovenste treden te vies om aan te pakken?

    265.1. Het vervolg

    Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Door meer te dwingen denkt men (dhr. Asscher) iets te kunnen bereiken, maar men ziet geen heil in meer en beter luisteren naar de ouders. NLOO is de discussie aangegaan met dhr. Asscher om te kijken of het voorgestelde beleid in die richting nader genuanceerd kon worden.

    Er is wel even 'gepraat' met NLOO, maar zonder resultaat. Vandaag lezen we het volgende:

     Het nieuwe Amsterdamse bestuur presenteerde zijn plannen voor de komende vier jaar. De belangrijkste punten uit het programma Mensen maken Amsterdam: Kinderen en onderwijs
     • Opvoedingshulp wordt verplicht opgelegd aan ouders die niet goed voor hun kinderen zorgen.
     • Gerichte seksuele voorlichting moet het aantal geslachtsziekten, tienermoeders en slachtoffers van loverboys verminderen.
     • Er komt meer technisch onderwijs in de stad.
     • Elke school moet een voorschool krijgen.
     • Spijbelende kinderen moeten binnen vijf dagen terug zijn op school; anders volgen voor hen of hun ouders sancties.
     • Er komt een topopleiding voor docenten, met speciale aandacht voor de problemen van de grote stad.
     • Er moeten meer allochtone docenten komen.
    Uit deze voorstellen blijkt dat wanneer het minder goed gaat, dat dan dwang moet worden opgevoerd. De schuld van problemen wordt snel bij ouders gelegd, terwijl die er lang niet altijd invloed op hebben, met name wanneer instanties in het spel zijn.

    Men kiest liever voor dwang achteraf, dan voor preventie vooraf.

    266. De vijfsporenaanpak bij pesten

    In dit artikel beschrijft Bob van der Meer zijn visie op pesten. In zijn optiek is pesten vergelijkbaar met kindermishandeling; in dit geval nu niet van volwassenen ten opzichte van kinderen, maar tussen kinderen onderling. Ook bij pesten is volgens hem sprake dezelfde (vijfsporen)aanpak voor oplossing van het probleem. Het hele artikel vind je hier.

    267. Wettelijke privacy bij uitwisselen leerlinggegevens

    Bij de uitwisseling van leerlinggegevens, komen privacy-aspecten aan de orde. Vanuit het project Electronisch Leerlingdossier VO is onderzoek hiernaar gedaan. Zie verder bij de Stichting Ict op school.

    268. Basisschool houdt grote "schoonmaak"

    Uit het Dagblad van het Noorden Hallo allemaal,

    Basisschool de Borgh in Zuidhorn bezig met grote "schoonmaak"?

    Alle klagers kunnen tegenwoordig verwijderd worden. Dit begint aardig op dictatuur te lijken.

    gr Ineke

    Gepubliceerd op 07 december 2005:

     Opnieuw ouders in conflict met school Zuidhorn

     Zuidhorn - Opnieuw zijn ouders in aanvaring gekomen met basisschool De Borgh in Zuidhorn. Hun kind zit al wekenlang thuis. De ouders verwijten de school het pestprotocol niet na te leven. Nadat ze hierover een klacht indienden bij een externe instantie, dreigde het schoolbestuur de ouders in een brief hun kinderen van de school te verwijderen. Eerder had de school problemen met een moeder. Zij kreeg onlangs een pleinverbod opgelegd van de rechter.

    Gepubliceerd op 28 december 2005:
     School wijst drie kinderen de deur

     Zuidhorn - Vanwege een verstoorde relatie met de ouders mogen drie kinderen uit één gezin na de kerstvakantie niet terugkeren op de openbare basisschool De Borgh in Zuidhorn.

     De moeder wordt verweten dat zij zich op het schoolplein schuldig maakte aan "verbaal en fysiek"geweld tegenover een leerkracht en de vader aan "telefonische intimidatie".

     De leiding van de school wilde vorige week in gesprek met de ouders. Zij waren verhinderd. Uit hun wegblijven leidt het schoolbestuur af dat de onderlinge vertrouwensbasis ontbreekt. Zonder dit vertrouwen is een goede begeleiding van kinderen onmogelijk, schrijft algemeen directeur Henk Frik.

     Aan de drie kinderen is acht weken lang de toegang tot de school ontzegd. Dit in afwachting van definitieve "verwijdering", zodra er een vervangende school is gevonden.

     De ouders ontkennen alle aantijgingen en vinden het tijdstip dat de maatregel is afgekondigd – in de kerstvakantie – erg ongelukkig. Eerder kreeg een andere moeder op dezelfde school met tussenkomst van de rechter, een pleinverbod opgelegd.

    269. Lastige leerling sneller naar speciaal onderwijs

    DEN HAAG (ANP) - Scholen krijgen de mogelijkheid om zeer lastige leerlingen sneller naar het speciaal onderwijs te sturen. Ook als de ouders daar niets voor voelen.

    Minister Van der Hoeven van Onderwijs onderzoekt de mogelijkheden daartoe, blijkt uit een brief die ze deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

    Scholen die nu lastpakken naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) willen sturen, stuiten daarbij vaak op een weigering van de ouders. Die menen dat hun kind niet op een dergelijke school thuishoort.

    Van der Hoeven overweegt de ouders daarom te verplichten mee te werken, als de school en andere deskundigen vinden dat het kind het best zal functioneren in het speciaal onderwijs.

    270. Discussie over gemengde scholen

    Hoe maken we basisscholen in Amsterdam, met name in de gemengde wijken, weer gemengd? Deze vraag stelt wethouder Ahmed Aboutaleb op Platform Amsterdam, het online forum op de website van de gemeente Amsterdam.

    Platform Amsterdam is een online forum van de gemeente Amsterdam. Met Platform Amsterdam wil de gemeente de temperatuur in de stad meten. Geregeld staat een ander onderwerp centraal. Eerst discussieert een besloten groep om de discussie op gang te brengen. Daarna wordt de discussie openbaar, en kunnen alle Amsterdammers reageren. De discussie over gemengde scholen is nu openbaar. Meer informatie over Platform Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/platformamsterdam

    271. Proefschrift: Recht doen aan leerlingen en ouders

    Niels Noorlander verdedigt op 7 december zijn proefschrift met de titel: Recht doen aan leerlingen en ouders. De rechtspositie van leerlingen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs.

    272. Belevingsmonitor: falende opvoeding vergroot crimineel gedrag

    Persbericht
    Rijksvoorlichtingsdienst
    21 november 2005

    Belevingsmonitor: falende opvoeding vergroot crimineel gedrag

    Ouders moeten meer aandacht besteden aan de opvoeding en vorming van hun kinderen. De bevolking is relatief tevreden over de inspanningen van scholen om leerlingen normen en waarden bij te brengen. De ouders doen het echter minder goed, terwijl zij juist hoofdverantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Een betere opvoeding helpt in de strijd tegen criminaliteit en versterkt ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Dit blijkt uit de meting van de Belevingsmonitor die is gehouden in het voorjaar van dit jaar.

    Elk kwartaal wordt onderzocht hoe inwoners van Nederland een aantal maatschappelijke onderwerpen beleven. In het voorjaar van 2005 werd de Belevingsmonitor in zijn huidige opzet voor de vijfde keer uitgevoerd. Dat kwartaal gingen de vragen over zeven beleidsterreinen: criminaliteit, integratie en immigratie, onderwijs en kennis, relatie burger-overheid, verkeer en vervoer, openbare veiligheid, normen en waarden.

    Criminaliteitsbestrijding en onderwijs staan consequent aan de top van onderwerpen waaraan de regering volgens de bevolking meer aandacht moet besteden. De bevolking uit meer kritiek op het criminaliteitsbeleid van de regering dan in de herfst van 2004. 60% oordeelt daarover negatief terwijl dat toen 56% was. In de strijd tegen de criminaliteit dragen mensen spontaan de opvoeding van kinderen als verbeterpunt aan. Ze vinden dat veel ouders falen in hun rol als opvoeder en daardoor een groot aandeel hebben in het criminele gedrag van kinderen.

    Op het gebied van onderwijs kwam een vergelijkbaar resultaat uit het onderzoek. Een grote meerderheid (92%) stelt ouders in eerste instantie verantwoordelijk voor de vorming van hun kinderen. Ruim de helft is ontevreden over die inzet. Daarmee komen de ouders er aanmerkelijk slechter af dan de scholen.

    Van deze zeven onderzochte beleidsterreinen zetten mensen veiligheid bovenaan de persoonlijke agenda. Hoewel ze dat voor zichzelf zeer relevant vinden, hoeft de regering er volgens hen niet meer aandacht aan te besteden. Het beleid ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen in openbare gelegenheden krijgt meer bijval dan een half jaar eerder.

    Nederlanders hebben in vergelijking met najaar 2004 minder kritiek op het beleid dat de relatie tussen burger en overheid moet verbeteren. De regering wordt weliswaar wat slagvaardiger en effectiever gevonden, maar het merendeel blijft ontevreden. Ook het vertrouwen in de regering blijft laag, maar is wel iets toegenomen in vergelijking met de vorige meting. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in de regering terwijl dat voorheen krap een derde was.

    Het volledige rapport van de vijfde meting van de Belevingsmonitor vindt u op www.regering.nl.

    273. Lagere kinderbijslag voor drop-outs

    DEN HAAG - Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken overweegt ouders van kinderen van zestien en zeventien jaar die zonder diploma hun school verlaten, te korten op de kinderbijslag.

    Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en PvdA ziet niets in het idee. "Ik denk erover na of een stelselmatige weigering van scholing of werk gevolgen zou kunnen hebben in de sfeer van de kinderbijslag", zei Van Hoof (VVD) gisteren. Met de strafkorting wil hij ouders dwingen hun kinderen een diploma te laten halen. Het kabinet is druk bezig om drop-outs achter hun broek te zitten. Het wil het jaarlijkse aantal van 70.000 scholieren zonder diploma in 2010 halveren.

    Om dit te bereiken wil onderwijsminister Van der Hoeven de leerplicht uitbreiden. Zij streeft naar volledige leerplichtig voor 17-jarigen.

    Volgens Van Hoof vormen jongeren zonder een startkwalificatie, een diploma waarmee zij aan de slag kunnen, een groot maatschappelijk probleem. Nederland heeft hen in de nabije toekomst hard nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, stelt de staatssecretaris.

    Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wijst de strafkorting af. "Handen af van de kinderbijslag", zegt Tweede Kamerlid Verburg van het CDA. Volgens haar moet de overheid ervoor zorgen dat het niet zover komt dat jongeren zonder diploma de school verlaten. Gezinscoaches, leerplichtambtenaren en spijbelcoördinatoren moeten veel eerder ingrijpen als jongeren het erbij laten zitten, zegt zij.

    Andere plannen
    Volgens PvdA-Kamerlid Bussmaker is het maar de vraag of straffen van ouders van drop-outs werkt. Samen met de plannen van Van der Hoeven liggen er genoeg andere plannnen die jongeren aan een startkwalificatie moeten helpen, stelt zij. Zo moeten bedrijven die hen opleiden en werk bieden, geen risico lopen als de jongeren in zo'n leerwerkbaan ziek worden.

    Overigens zegt Van Hoof dat hij naast een mogelijke strafkorting voor drop-outs geen grote wijzigingen wil aanbrengen in de regels voor kinderbijslag.

    Van Hoof komt met zijn voorstel na kritiek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat Nederlandse ouders veel minder overheidssteun voor hun kinderen ontvangen dan ouders in andere rijke landen. Volgens de instantie die de kinderbijslag en de AOW uitvoert, staat Nederland in verschillende internationale vergelijkingen steevast onderaan.

    Van Hoof is het niet eens met de SVB. Het gaat om vergelijkingen uit 2002. Sindsdien heeft het kabinet verschillende investeringen in kinderen gedaan, stelt de bewindsman. Zo wordt het lesgeld voor 16- en 17-jarigen geschrapt en maakt het kabinet 200 miljoen euro extra vrij voor kinderopvang.

    ANP

    273.1. Reactie van de staatsecretaris

     31 jan. 2006

     Geachte mevrouw Scholten,

     In uw brief reageert u op het voorstel om ouders van kinderen van 16 en 17 jaar die zonder diploma hun school verlaten, te korten op de kinderbijslag. U vraagt in dit verband aandacht voor de problemen die hoogbegaafden kinderen ondervinden bij het volgen van onderwijs. U verzoekt om een persoonlijk onderhoud over de problematiek rond het voortijdig schoolverlaten in relatie tot hoogbegaafde kinderen. In reactie op uw brief merk ik het volgende op.

     Recht op kinderbijslag bestaat voor jongeren van 16/17 jaar, die onderwijs volgen, werkloos zijn of gehandicapt.
     Een jongere van 16/17 jaar wordt thans in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) als "onderwijs volgend" aangemerkt, indien het gedurende gemiddeld 213 klokuren per kwartaal in verband met onderwijs of een beroepsopleiding lessen of stages volgt. In een brief van 4 november 2005 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Aanpak Voortijdig Schoolverlaten. Eén van de maatregelen die hierin wordt genoemd, is het onderzoeken van de consequenties van het vervangen van de huidige partiële leerplicht voor 17-jarigen door een volledige leerplicht. Op 22 december 2005 heb ik de Tweede Kamer een brief gestuurd over enkele aspecten met betrekking tot de AKW. Hierin wordt ook gerefereerd aan het onderzoek naar het vervangen van de partiële leerplicht voor 17-jarigen door een volledige leerplicht. Met een aanscherping van de leerplicht ligt het voor de hand de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen aan te passen.

     Het kabinet realiseert zich, dat er ondanks de leerplicht - ook als deze is aangescherpt -kinderen zullen zijn, die de school voortijdig verlaten. Het is belangrijk dat deze kinderen direct bij de hand worden genomen en op het juiste spoor worden gezet. Ook hieraan wordt de komende tijd in overleg met de minister van OCW uitwerking gegeven.

     Er bestaat, zoals boven reeds opgemerkt, ook recht op kinderbijslag ten behoeve van werkloze kinderen van 16 of 17 jaar. In principe zouden er - als de volledige leerplicht wordt verlengd tot en met het 17e jaar - geen werkloze jongeren van 16/17 jaar meer kunnen zijn. De mogelijkheid bestaat echter, dat het kabinet in overleg met de Tweede Kamer kiest voor een andere variant van aanscherping van de leerplicht. Zo kan gekozen worden voor de variant van "verlenging van de leerplicht tot en met het 17e jaar, danwel tot het tijdstip vóór de 18e verjaardag waarop een startkwalificatie (diploma op HAVO- of MB02-niveau) wordt behaald". Indien gekozen wordt voor een variant als deze kunnen er nog werkloze jongeren jonger dan 18 jaar zijn. In mijn brief van 22 december 2005 stel ik voor om de voorwaarden die thans in de AKW ten aanzien van werkloze jongeren worden gesteld, te vervangen door die van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit betekent dat deze jongeren zich moeten laten inschrijven bij het CWI. Verder moeten deze jongeren in de nieuwe situatie naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen en aanvaarden, gebruik maken van een door de gemeente aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling en meewerken aan een onderzoek naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Met de voorgestelde maatregelen wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een verantwoorde besteding van het kinderbijslagbudget.

     Verder merk ik nog op dat uit onderzoek is gebleken dat zo'n 35.000 jongeren niet naar school gaan dan wel werken. Deze jongeren zijn te identificeren als een groep die potentieel een maatschappelijk probleem vormen. Daarbij geldt voor mij naast de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren ook de verantwoordelijkheid van de ouders. Op basis van informatie onder meer vanuit de Taskforce Jeugdwerkloosheid, bestaat er bij mij grote zorg over de toekomst van (de meeste van) deze jongeren en de wijze waarop (vele ouders) hun verantwoordelijk invullen. Natuurlijk realiseer ik mij dat een dergelijke uitspraak generaliserend is en voorbij gaat aan de wijze waarop andere ouders hun verantwoordelijkheid wel invullen. Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om die groep te kwetsen.

     Tot slot merk ik op dat ik, gezien mijn drukke agenda, geen mogelijkheden zie voor een persoonlijk onderhoud. Verder wijs ik u erop dat de minister van OCW als eerste verantwoordelijk is voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. U kunt voor een inhoudelijke reactie desgewenst dat departement aanschrijven.

     Ik vertrouw erop uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.

     Met vriendelijke groet,
     de Staatssecretaris van Sociale Zaken
     en Werkgelegenheid,

     (H.A.L. van Hoof)

    274. Nederlandse ouder krijgt weinig subsidie voor kind

    AMSTERDAM - Nederlandse ouders ontvangen veel minder overheidssteun voor hun kinderen dan ouders in andere rijke landen. In verschillende internationale vergelijkingen staat Nederland steevast onderaan.

    Dat zegt G. Vonk, hoofd van de afdeling beleid en recht van uitkeringsinstantie de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Verzekeringsbank keert de kinderbijslag in Nederland aan ouders uit.

    Vonk vindt dat Nederland meer moet investeren in kinderen. Hij wijst op een onderzoek van het Britse ministerie van Arbeid onder zestien Europese staten en acht andere rijke landen als de Verenigde Staten, Australië en Japan. Daarin staat Nederland bijna onderaan, alleen ouders in Griekenland zijn slechter af.

    Uit een ander onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland een relatief laag deel van het bruto nationaal product uitgeeft aan overheidssteun voor gezinnen, stelt Vonk van de SVB. Dat percentage is in Nederland meer dan twee keer zo klein als in Denemarken, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

    Het gaat om twee onderzoeken uit 2002. Sindsdien heeft Nederland een reeks maatregelen genomen om ouders beter te ondersteunen. Daar staat echter een verlaging van andere regelingen voor ouders tegenover, stelt Vonk. Volgens hem blijven vooral ouders met een gemiddeld inkomen in Nederland slechter af dan ouders in andere westerse landen, stelt Vonk.

    Hij constateert daarnaast een gebrekkige samenhang tussen de verschillende regelingen zoals de kinderbijslag, geld voor kinderopvang, fiscale voordeeltjes, studiefinanciering enzovoorts. Daarom is het voor ouders met kinderen niet duidelijk waar zij allemaal recht op hebben.

    Volgens Vonk is de matige overheidssteun aan ouders een van oorzaken waarom Nederlanders pas op late leeftijd aan kinderen beginnen en waarom veel vrouwen in deeltijd werken.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met