1 NLOO (Netwerk Landelijke Ouder Organisaties)


Home

Organisaties

Activiteiten

Actualiteiten

Links

Algemene Ouder Organisatie (AOO)

Reacties

       

Organisaties die meedoen

Overzicht:
 1 Hausdorfer Instituut: de Hausdorfer stottertherapie
 2 KOG: Informatiepunt voor Kinderen Ouders Grootouders over jeugdzorg
 3 Oudernetwerk Jeugdzorg
 4 Stichting Zonnekind
 5 Stichting Gezin
 6 Scholenonderzoek.nl
 7 De Knoop
 8 HAVOplus
 9 Stichting Veilig Onderwijs
    9.1 Forum veilig onderwijs
 10 Woortblind
 11 Stichting KAP: Kinderen in Achterstand Posities
 12 Stichting Geheim Geweld
 13 Stichting Misplaatst
 14 Nederlandse Stottervereniging Demosthenes
 15 De Boxschool
 16 Stichting.Onderwijsklachten.nl
 17 Terecht Bezorgde Ouders (TBO)
 18 De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO)
 19 Vereniging Groot Gezin

Voor samenwerkingsverbanden van ouders die zich willen aansluiten bij NLOO: neem contact op met info@nloo.nl.

1. Hausdorfer Instituut: de Hausdorfer stottertherapie

Het Hausdorfer Instituut is vernoemd naar de succesvolle stottertherapeut Oscar Hausdorfer die vanuit zijn eigen ervaring en onderzoek een eigen therapie bedacht die nu decennia later nog steeds bijzonder effectief blijkt. Zijn methode verschilt van andere reguliere methoden in die zin dat zijn methode niet focust op de ademhaling, het middenrif of het trainen van de kaken. Dit levert vaak juist meer spanning op terwijl het probleem juist een te grote spanning/angst is.

Door het leren luisteren naar de eigen stem en het terugwinnen van controle hierover kan de stotteraar ervaren dat de spanning afneemt. Het verlengen van de spreekklanken zorgt ervoor dat een gevoel van controle terugkeert een is eerste belangrijke overwinning naar een stottervrij bestaan. De therapie onderscheid zich ook door een veel korter therapie traject. Met enkele intensieve bijeenkomsten worden belangrijke stappen gezet waarna mensen al naar gelang er behoefte bestaat een vervolg traject kiezen.

De Hausdorfer therapie wordt in veel gevallen volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over deze bijzondere stotter therapie kijk op hausdorfer.eu.

2. KOG: Informatiepunt voor Kinderen Ouders Grootouders over jeugdzorg

KOG is een landelijke stichting door en voor:
 • (groot)ouders met omgangsproblemen
 • ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind
 • ouders van een weggelopen kind
Zie: www.stichtingkog.info/

Voor contact zie: hier.

3. Oudernetwerk Jeugdzorg

Het Oudernetwerk Jeugdzorg is er voor ouders en wordt geleid door ouders. Inmiddels is het oudernetwerk drie jaar actief in Gelderland en volgen andere provincies in snel tempo. Lees verder op: www.oudernetwerkjeugdzorg.nl/

4. Stichting Zonnekind

Goedendag,

Mogen wij ons even voorstellen: Wij zijn de stichting Zonnekind. De stichting Zonnekind wil leuke, onvergetelijke dagen organiseren voor kinderen die (tijdelijk) op een tweede plaats staan. Dit kan door een ziek broertje of zusje of een bepaalde gezinssituatie komen. In ieder geval vinden wij het belangrijk dat dit kind voor een dag de volledige aandacht krijgt en in het zonnetje gezet kan worden! Wij zijn een stichting die geen subsidie ontvangt en dus moet bestaan van giften van bedrijven en particulieren.

Kijkt u eens op www.stichtingzonnekind.nl. U kunt dan zelf lezen wat wij zoal doen, waar we voor staan en wat we onder andere gedaan hebben.

Met vriendelijke groet,

Stichting Zonnekind

5. Stichting Gezin

Op 14 mei 2011 wordt wederom het Gezinscongres georganiseerd door de Stichting Gezin. Reserveert u die datum alvast in uw agenda!

6. Scholenonderzoek.nl

Scholenonderzoek.nl: het eerste landelijke en anonieme onderzoek onder ouders van basisschoolkinderen

Het onderwijs is vaak in het nieuws. Vooral de kwaliteit van het onderwijs is een veelbesproken punt.

De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind de school en het onderwijs ervaart. U heeft een duidelijk oordeel over belangrijke zaken zoals het contact met de leerkracht(en), lesmaterialen, hygiëne, kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op de school.

Om uw mening inzichtelijk te maken voor de school, is het Nationaal Onderzoek Tevredenheid Onderwijsinstellingen (NOTO) gestart via de website www.scholenonderzoek.nl; een professioneel instrument voor kwaliteitsmeting.

Alle scholen in Nederland kunnen worden beoordeeld via deze online enquête. Deelnemende scholen ontvangen een duidelijke rapportage, die kan worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden op de school te verbeteren. Voor ouders is deelname gratis. Ook zij ontvangen een rapportage. Een deel van de opbrengst van het NOTO gaat naar twee onderwijsprojecten in Afrika.

Deelname aan dit onderzoek is anoniem. Uw oordeel zal nooit worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Met vriendelijke groet,

7. De Knoop

Steeds meer worden ouders, opvoeders en hulpverleners zich ervan bewust dat, als een kind geen kans ziet om zich op een veilige manier aan volwassenen te hechten, dit grote gevolgen heeft voor de sociaal, emotionele ontwikkeling. Ook heeft dit gevolgen voor het gezin, of de groep waarin het kind opgroeit.

"De Knoop" Is een algemene landelijke oudervereniging, en wil steun bieden aan ouders/opvoeder/verzorgers van biologisch eigen, pleeg-, stief-, en adoptiekinderen met hechtingsstoornissen/geen-bodem-syndroom (GBS) en doet dit door middel van informatie, thema-avonden en onderling contact. Daarnaast wil zij bekendheid geven aan deze problematiek bij de hulpverlening, de media en de politiek.
Belangrijk doel is uiteraard om erkenning van hechtingsstoornissen en het GBS- syndroom te bewerkstelligen bij medisch specialisten, de geestelijke gezondheidszorg en de wetenschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van "De Knoop".

tel: 527-614504
e-mail:
Website: www.deknoop.org of www.hechtingsstoornis.nl

8. HAVOplus

HAVOplus is een ouderplatform ontstaan uit een initiatief van ouders in Noord Nederland. Veel kinderen met gedragsproblemen of -stoornissen hebben in het reguliere onderwijs moeite om zich staande te houden en presteren daardoor onder hun niveau. Het HAVOplus ouderplatform maakt zich hard voor Passend Onderwijs voor deze kinderen De problematiek speelt in alle sectoren van het onderwijs

Voordat u stopt met verder lezen omdat u niet tot een Havo-instelling behoort of omdat uw kind niet op een Havo-afdeling zit (en er misschien wel nooit op zal komen):

 • De problematiek van leerlingen uit onze doelgroep is te vinden in alle vormen van onderwijs en speelt net zo goed in het primair, als in alle sectoren van het voortgezet onderwijs, maar ook in het beroeps- en hoger onderwijs en zelfs op de universiteit!

Onze doelgroep

Voor onze doelgroep hebben we een eenvoudige formulering gevonden, waarbij we geen enkel kind willen uitsluiten. Het gaat om:
 • Kinderen met angst- of dwangstoornissen, maar ook om kinderen met een andere (psych.) diagnose. Dit omvat alle aandoeningen van kinderen die baat zouden hebben bij de HAVOplusklas. (zoals, ASS = Autistisch spectrum syndroom, GTS =Gilles de la Tourette, ADHD).
Wat ons betreft behoren alle kinderen, die iets aan onze formule hebben, tot onze doelgroep, ongeacht in welke onderwijsvorm of onderwijssector ze zich bevinden!

Onze naam

Nadat het afgelopen decennium de leerlingenzorg in het basisonderwijs en daarna in het VMBO (denk aan LWO; leerwegondersteuning) sterk is verbeterd vinden wij dat nu andere vormen van voortgezet en hoger onderwijs aan de beurt zijn, te beginnen met onderwijs op HAVOniveau.
 • Een grote groep leerlingen (uit onze doelgroep) werkt echter ook in het basisonderwijs nog steeds beneden niveau en krijgt daardoor een verwijzing naar het VMBO, ondanks dat ze qua intellectueel vermogen meer aan zouden kunnen.
De plus in onze naam duidt op de extra zorg, die we na de Havo ook op andere vormen van onderwijs willen realiseren. Tevens willen we er voor pleiten om de zorg op de basisschool en het VMBO (voor onze doelgroep) te blijven verbeteren. Er is geen groep leerlingen waarvan de integratie zo slecht verloopt in het reguliere onderwijs als de ‘onze’!

Enkele activiteiten

Eén van onze eerste successen was onze hulp bij het realiseren van een HAVOplusklas op een school voor voortgezet onderwijs in Noord Nederland en het realiseren van een (Havoplus-)coach op deze school. Verder is er een folder de deur uitgegaan die ouders en leerkrachten wat handvaten biedt in de omgang met kinderen uit onze doelgroep. De folder heet: "HAVO en VWO prima te doen met wat hulp". Ondanks de titel zijn de aanbevelingen in alle vormen van onderwijs te gebruiken.

Lid worden van Havoplus is kosteloos en kan via de website www.havoplus.nl. Wilt u iets uitgebreidere informatie over HAVOplus, klikt u dan op deze link. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.havoplus.nl.

9. Stichting Veilig Onderwijs

Doelstellingen
De SVO streeft de volgende doelstellingen na:
 • Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouders en scholen om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken. De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
  • Het verrichten van diverse handelingen/activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Om onze doelstellingen te bereiken beschikken de SVO medewerkers over de volgende kwaliteiten.
  • Mediators
  • Schoolcounsellors
  • Vertrouwenspersonen
  • Gastdocenten
  • Redactioneel medewerkers
  • Medewerker secretariaat.
  Wat voor mensen zijn SVO ers
  • Een SVO er maakt zich hard voor veilig onderwijs
  • Een SVO er heeft geen eigen belang
  • Een SVO er maakt van zijn/haar werkzaamheden een missie.
   VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND
   Het Verdrag over de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 unaniem door de algemene vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. In Nederland werd het Verdrag op 8 maart 1995 van kracht.

   DEEL I

   Artikel 19
   De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, zolang het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

   Bron: Defence for Children International Nederland

  Nederland is in gebreke betreffende Het Verdrag de Rechten van het Kind. In ons land is er totaal geen regel en wetgeving wat betreft de veiligheid op scholen. Hierdoor hoeven scholen niet voor de veiligheid te zorgen die iedere leerling nodig heeft. Wij zijn van mening dat dit moet veranderen en zullen de regering aan blijven spreken op haar verantwoordelijkheid.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar onze site: www.stichtingveiligonderwijs.nl. Veilig onderwijs is essentieel voor ieder kind.


  9.1. Forum veilig onderwijs

  Veilig Onderwijs ( www.stichtingveiligonderwijs.nl) heeft nu ook een forum.

  10. Woortblind

  De vereniging Woortblind is in 1987 opgericht en behartigt de belangen van mensen met dyslexie en hun direct betrokkenen.

  Woortblind houdt zich bezig met:

  • Bevorderen van informatievoorziening en voorlichting over dyslexie, diagnostiek en behandelmethoden.
  • Bevorderen van onderzoek naar dyslexie en haar oorzaken.
  • Lotgenotencontacten (thema-avonden, netwerk voor volwassenen), alleen voor leden.
  • Belangenbehartiging (individueel en strategisch). Zo kunt u ons bellen van 10.00 tot 13.00 uur via tel. 0900 - 666 2 666 (op werkdagen). U kunt onze vrijwilligers aan de telefoon uw vragen voorleggen; wij kunnen u helpen met adviezen, tips, adressen voor deskundige hulp.
  • Bevorderen van ervaringsdeskundigheid en het inzetten daarvan.
  • Informatie en voorlichting, middels ons tijdschrift en voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Klachtenbureau Dyslexie: we helpen via e-mail persoonlijk bij klachten. Ook bundelen we alle bij ons binnengekomen klachten en gaan op basis daarvan zonodig tot actie over.
  Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de whet kennisdossier over dyslexie op Zorgwijzer: www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie.

  Contactpersoon: Christien Boone, lid bestuur Woortblind

  11. Stichting KAP: Kinderen in Achterstand Posities

  Fatimazohra Hadjar-Herfst is voorzitter van de Stichting KAP: Kinderen in Achterstand Posities.

  Fatimazohra is een alleenstaande moeder met 4 kinderen die opkomt voor de rechten van kinderen met een niet westerse achtergrond.

  Onderwijs is een basisbehoefte van iedereen. Elk kind heeft ongeacht kleur, religie en etnische achtergrond recht op eerlijk en rechtvaardig onderwijs.

  Fatimazohra is de stem van deze kinderen,jongeren en ouders. Scholen en onderwijzend personeel moeten omgeschoold worden in het werken/omgaan met andere culturen.

  12. Stichting Geheim Geweld

  Stichting Geheim Geweld is een stichting voor en door lotgenoten van kindermishandeling. Stichting Geheim Geweld is in juni 2005 opgericht door Hameeda Lakho, slachtoffer, ervaringsdeskundige en schrijfster van de boeken Verborgen Tralies (2000), Gebroken Cirkel (2003) en Geheim Geweld (2005). Stichting Geheim Geweld heeft als doelstelling kinderen en volwassen slachtoffers van kindermishandeling die in hun jeugd zijn mishandeld een stem te geven en die stem weerklank te laten vinden in de samenleving in zowel autochtone als allochtone kring. Het doel van de Stichting is het doorbreken van het zwijgen en taboe dat kindermishandeling en de lange termijn gevolgen in stand houdt. Door middel van symposia, onderzoek, scholenproject, workshops en lezingen wordt in samenwerking met relevante organisaties aandacht gevraagd voor kindermishandeling.

  'Elk kind heeft recht op liefde en leiding, op opvoeders die daarvoor zijn uitgerust. Tien procent van de kinderen wordt dit recht in ernstige mate ontzegd. Dat betekent dat ongeveer één miljoen volwassenen terugkijkt op een jeugd waarin dit recht niet werd waargemaakt. Die miljoen mensen zijn onzichtbaar. Het is aan morele helden als Hameeda te danken dat deze nu zichtbaar worden.' Uit het Verslag Symposium "Geheim Geweld: de lange termijn gevolgen van kindermishandeling" - Jan Willems, bijzonder Hoogleraar Rechten van het Kind en vice voorzitter RAAK.

  Stichting Geheim Geweld was een van de vijf genomineerden voor de landelijke Jan Brouwerprijs 2006. Projecten die zich op een bijzondere manier inzetten op het gebied van kindermishandeling. Ook vraagt de Stichting op indringende manier aandacht voor kindermishandeling via de media en radio en televisie zoals achtergrondreportages in Twee Vandaag, Hart van Nederland, NMO.

  Voor meer informatie over de stichting zie www.stichtinggeheimgeweld.nl of over de boeken www.hameedalakho.nl.

  Hameeda Lakho, Voorzitter Stichting Geheim Geweld

  13. Stichting Misplaatst

  Er bestaat een dringende behoefte aan aandacht voor de positie van minderjarigen die wegens gedragsproblemen in jeugdgevangenissen zijn geplaatst. Stichting Misplaatst volgt nauwlettend de plannen van het Kabinet om per 1 januari 2007 aan deze ontoelaatbare situatie een einde te maken. Door deelname aan provinciale en landelijke overlegvormen zijn wij in de gelegenheid actief mee te denken en advies uit te brengen aan de ministeries van Justitie en VWS.

  Het Haarlems Dagblad, RTV NH, RTL-4, TweeVandaag, De Telegraaf en weekblad Libelle hebben ons het afgelopen jaar gesupport door uitgebreid aandacht aan onze stichting te besteden. En niet zonder succes. Wij hebben inmiddels ruim 100 gezinnen in nood per e-mail, telefonisch of persoonlijk te woord gestaan. Onze adviezen zijn veelal in dank opgevolgd met vaak opmerkelijke resultaten.

  Plaatsing van een jeugdige in gesloten crisisopvang (in de volksmond "een jeugdgevangenis") is vaak een traumatische gebeurtenis, voor zowel de jeugdige zelf als voor zijn ouders of verzorgers. Wij merken door de vele en vaak schrijnende reacties van ouders en betrokkenen, dat er een grote behoefte is aan informatie en hulp. Wij hopen hieraan mede vanuit onze eigen ervaringen een bijdrage te kunnen leveren.

  Hennie Brakel, secr. Stichting Misplaatst

  14. Nederlandse Stottervereniging Demosthenes

  Decennia lang is gezegd dat het beter is om aan stotteren bij jonge kinderen maar geen aandacht te besteden omdat het wel vanzelf over zal gaan. Een fabeltje natuurlijk, omdat er dan geen stotterende volwassenen zouden zijn!

  Maar ergens zat er wel iets goeds in dat advies; er zijn aanwijzingen dat het stotteren zich zal verhevigen als er onjuiste aandacht aan wordt besteed, en dan is géén aandacht beter dan verkeerde aandacht.

  Maar voor ouders is het een onmogelijke opgaaf om niet te reageren op het stotterend spreken van hun kind, ze verlangen terecht deskundige hulp.

  Alles wijst erop dat ingrijpen op jonge leeftijd chronisch stotteren op latere leeftijd kan voorkomen, maar op welke wijze dat dient te gebeuren, daarover is onder stotterdeskundigen helaas geen overeenstemming. Hierbij volgt elke therapeut die stotteren bij kinderen behandelt, zijn eigen inzichten.

  Bij de Nederlandse Stottervereniging Demostheneskunnen ouders zich op de hoogte stellen van de mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen, ervaringen uitwisselen, anderen ontmoeten en acties ondernemen om te komen tot een betere hulpverlening.

  Werkgroep ouders

  15. De Boxschool

  De meeste leerlingen denken en leren Bottom-Up. Een relatief kleine groep leerlingen denkt en leert Top-Down. Tenminste, dat zouden ze graag willen. Maar er is geen school voor deze leerlingen!

  De werkgroep hb-school heeft uiteindelijk zelf een schoolvorm ontwikkeld. In zowel de leerstof als de organisatie van deze school is het Top-Down denken, leren en doen terug te vinden.

  En nu is de uitdaging om deze schoolvorm realiteit te laten worden. Het mag en kan niet dat een relatief kleine groep leerlingen gedwongen blijft worden om een dubbele prestatie te leveren: tegennatuurlijk hun hersens gebruiken én toch op niveau onderwijs genieten. De werkgroep roept dan ook iedereen op om mee te helpen aan de realisatie van de Boxschool!

  Woordvoerder van de werkgroep, de Boxschool:
  Willem Wind
  boxschool@hbboek.nl
  06 - 516 451 59
  0032 - 14 - 828548

  Lees ook de visie van Willem op onderwijs.

  16. Stichting.Onderwijsklachten.nl

  Stichting.Onderwijsklachten.nlis een ouderbelangenorganisatie en adviescentrum voor onderwijsklachten. Dit betekent dat de stichting opkomt voor de belangen van ouders met onderwijsklachten. Dit gebeurt op zowel regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

  Daarnaast is de grootste taak van de stichting het adviseren en ondersteunen van ouders met onderwijsklachten. De ouders wordt hulpverlening geboden vanuit de richtlijnen en methodes van het maatschappelijk werk.

  De hulpverlening heeft dus een professioneel karakter. De ondersteuning en hulpverlening is zeer laagdrempelig en is er voor elke ouder die hulp nodig heeft, ongeacht het schooltype. Stichting.Onderwijsklachten.nl is geheel onafhankelijk en heeft geen last van bemoeienis vanuit de overheid.

  Er wordt hulp aangeboden op drie verschillende manieren, via e-mail en/of via telefoongesprekken en/of via persoonlijke gesprekken op de praktijk te Eindhoven of bij de ouders thuis.

  Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website www.onderwijsklachten.nl.

  17. Terecht Bezorgde Ouders (TBO)

  Terecht Bezorgde Ouders (TBO)is een organisatie van ouders van hoogbegaafde kinderen welke binnen het onderwijs problemen ondervinden doordat het onderwijs vaak onvoldoende inspeelt op de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen.

  Het voornaamste doel is de polititiek duidelijk te maken dat alle kinderen recht hebben op invulling van het verdrag voor de rechten van het kind, dat ook door Nederland is ondertekend. Met name Artikel 29.1. spreekt voor zich:

   De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op: de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.
  Binnen de groep worden ouders die voor dezelfde problemen staan vaak met elkaar in contact gebracht zodat ze van elkaars "oplossingen" kunnen leren.

  18. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO)

  De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO)is een vereniging van ouders die aan hun kinderen thuisonderwijs geven.

  Bij de NVvTO zijn alle thuisonderwijzende ouders welkom, ongeacht religie, levensbeschouwing, geboorteland, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie en de staat van gezondheid en/of (in)validiteit van ouder of kind. Zij benadrukt de menselijke pluriformiteit die thuisonderwijs zo kenmerkt.

  Hoe staat het NVvTO tegenover het reguliere onderwijs?

  • De NVvTO is van mening dat thuisonderwijs een keuze is die bij vrijheid van onderwijs hoort, maar niet een plicht.
  • De NVvTO onderschrijft het recht van alle ouders om hun kinderen naar school te sturen maar ook hun recht om thuisonderwijs te geven aan hun kinderen!

  19. Vereniging Groot Gezin

  De Vereniging Groot Gezinbehartigt de belangen van gezinnen met drie of meer kinderen.

  De vereniging stelt zich ten tot doel:

  1. Ondersteuning van de positie van het grote gezin in brede zin van het woord;
  2. Aandacht vragen voor de positie van het grote gezin binnen de samenleving;
  3. Signaleren van zaken die negatief zijn voor het grote gezin;
  4. Het creëren van meer waardering, aandacht en respect voor zorg en opvoeding, zodat zorg en opvoeding als economisch waardevol worden ingeschat, als taken met een maatschappelijke meerwaarde;
  5. Gelijke ontwikkelingskansen voor de kinderen;
  6. De waarde van ouderlijke opvoeding ten opzichte van geprofessionaliseerde opvoeding beter laten waarderen;
  7. Voorkomen van het verder uithollen van het gezinsleven mede ter voorkoming van een overbelasting van het onderwijs.
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met